מה יכתבו כשהקידוח יבש?

כך מוכשר הפסד. למרות שהקידוח יבש, הכשרה לא מחקה את עלותו

הכשרה אנרגיה של הכשרת הישוב הובילה את קידוחי הגז "שרה" ו"מירה" - בהם הושקעו 155 מיליון דולר - שכידוע נכשלו. כל אחת מהשותפות האחרות בקידוחים (מודיעין ואיי.פי.סי) רשמה את חלקה בעלות ההשקעה כהפסד, אך הכשרה אנרגיה רשמה רק חלק מהשקעתה בעלות הקידוחים כהפסד, בטענה שחלק משמעותי מהסכום מהווה נכס.

"בהתבסס על הסקירה של NSAI (חברת מחקר וניתוח בתחום הגז והנפט, א.ע.), לגבי היכולת ההנדסית והגיאולוגית להשתמש באותן בארות קידוח אשר שימשו בקידוחים 'מירה 1' ו'שרה 1', וכן כוונת השותפים ברישיונות להשתמש בבארות הללו לצורך קידוחים עתידיים למטרות נפט, בשכבות עמוקות יותר", כותבים מנהלי החברה בדוח הדירקטוריון לרבעון השלישי, "הועמדה יתרת ההשקעה בנכסי חיפושי גז ונפט על סך כ-53 מיליון דולר ליום 30 בספטמבר 2012".

"בהתאם לכך", הם מוסיפים, "נכללה בדוחות הכספיים הפרשה לירידת ערך נכסי גז ונפט בסך של כ-19 מיליון דולר, שבוצעה ברבעון השלישי, המתייחסת בעיקרה לעלויות הקידות האלכסוני (side track) ועלויות הנטישה בקידוח 'מירה 1', אשר לא ישמשו את השותפים ברישיונות לצורך קידוחים למטרות הנפט".

במילים פשוטות, המנהלים של הכשרה אנרגיה מעריכים שחלק מהעלות שהושקעה (19 מיליון דולר) אכן הלך לאיבוד, ורושמים בגינו הפסד, אבל חלק גדול יותר (53 מיליון דולר) ישמש אותה בהמשך, ולכן אין לגישתה לראות בו הפסד שנרשם מיד בספרים, אלא נכס/השקעה המופחת על פני תקופת השימוש. המהלך של הכשרה אנרגיה, ביחס לגישה של השותפות לקידוח (הפחתה מלאה של ההשקעה), עוזר כמובן לשורה התחתונה שלה, ובהתאמה לשורה התחתונה של החברה האם, הכשרת הישוב, שנערכת לחלוקת דיבידנד משמעותי.

אלא שרשות ניירות ערך דרשה לאחרונה מהכשרה אנרגיה לבחון מחדש את הטיפול החשבונאי בעלויות הקידוחים שרה ומירה, והמשמעות של הדרישה הזו היא משהו בסגנון "אנחנו ממש לא משוכנעים שהטיפול החשבונאי שנקטתם נכון, שכנעו אותנו שפעלתם נכון". מנהלי הכשרה אנרגיה צריכים עכשיו לשכנע, ולא בטוח שזה יהיה קל. בהכשרה דיווחו שהם בוחנים את הסוגיה, אלא שלהערכת ההנהלה הבחינה הזו עשויה להימשך כחודש, על רקע החופשה של מומחים בחו"ל. בינתיים הדיבידנד של הכשרת הישוב - שתלוי בטיפול החשבונאי בעלות הקידוחים - נדחה.

מאמצים מוצלחים

הסיווג של העלות כהפסד או כהשקעה/נכס הוא עניין בסיסי מאוד בחשבונאות, אך הוא רחוק מלהיות פשוט. העיקרון המנחה הוא שעלות תירשם כהפסד אם היא שימשה בייצור הכנסה במהלך התקופה (הוצאות שכר, הוצאות שיווק וכו'), וכן כשלא נוצר נכס שיניב ערך בעתיד. מנגד, אם העלות במהלך תקופה מסוימת תניב רווחים בעתיד, אזי מדובר בנכס שיש להפחיתו על פני תקופת השימוש.

ואיך הרעיון הזה מתורגם לתחום חיפושי הנפט והגז? ובכן, הרוב הגדול של חברות ושותפויות הנפט והגז המקומיות אימצו את הגישה המקובלת בארה"ב (לרבות בדוחות נובל, השותפה בקידוחים ים תטיס, תמר ולוויתן) - שיטת "המאמצים המוצלחים". בשיטה זו הוצאות עבור בדיקות וסקרים גיאולוגיים וסיסמיים המתרחשים בשלבים המקדמיים של החיפוש, נזקפות מיד לדוח הרווח והפסד בעת היווצרותן, עד השלב שבו מגבשים בעקבות הסקרים האלו תוכנית לקידוח ספציפי.

העלות של שלב הקידוח בגין מאגרים שטרם הוכח אם הם מפיקים נפט או גז, מוגדרת כ"נכס חיפוש והערכה" ומוצגת במאזן. אם המאגרים האלה מסתברים עם השלמת הקידוח כיבשים או לא כלכליים, מופחתות ההשקעות בקידוח (העלויות שהוונו לנכס) במלואן מסעיף נכסי חיפוש והערכה, להוצאות בדוח רווח והפסד. במידה שהקידוח הצליח, כלומר נקבע שקיימת היתכנות טכנית ויכולת קיום מסחרית של הפקת גז או נפט, אזי עלות הקידוח מוגדרת כנכסי נפט וגז, והיא מועברת לסעיף זה מסעיף "נכסי חיפוש והערכה". נכסי נפט וגז מופחתים לדוח הרווח וההפסד החל ממועד ההפקה, על בסיס כמות ההפקה ביחס לסך הרזרבות המוכחות באותו נכס, כפי שהוערך על ידי מומחים בתחום.

יחפשו נפט ב"מירה ושרה"?

בדוחות השנתיים של הכשרה אנרגיה אמנם לא מוזכרת גישת "המאמצים המוצלחים" במישרין, אבל מפירוט הטיפול החשבונאי עולה שהחברה מיישמת אותה. מעבר לכך, החברה פירטה בדוחות עבר שלה את ההתייחסות לכל תרחיש אפשרי, לרבות במצב של קידוח יבש: "השקעות בקידוחי נפט וגז, בגין מאגרים שהוכחו כיבשים וננטשו, או שנקבעו כבלתי מסחריים או שלא נקבעו לגביהן תוכניות פיתוח בתקופה הקרובה, מופחתות במלואן מסעיף 'נכסי חיפוש והערכה' לדוח על הרווח הכולל...", נכתב.

זה גם הטיפול החשבונאי המתבקש (והמיושם בגישת המאמצים המוצלחים) - כאשר הקידוח יבש, מוחקים את הנכס ומכירים בהפסד (מבלי להתייחס בשלב זה לדוח בו הוא נרשם). אך כאמור, ברבעון השלישי של 2012 הכשרה אנרגיה בחרה אחרת - היא עדיין מהוונת 53 מיליון דולר למרות שהקידוח נכשל. הטענה שלה היא שהשותפים ישתמשו בקידוח הזה בעתיד כדי להגיע לשכבות עמוקות יותר במטרה למצוא נפט.

האם זה ריאלי? ממש לא בטוח. האם להכשרה אנרגיה יש בקופה כסף להרים קידוח נפט? לא. האם קידוח כזה הוא באג'נדה של מודיעין ואיי.פי.סי? לא. האם זה נכון להעריך את החיסכון שייווצר בעתיד בקידוח נפט ב"שרה" ו"מירה" כתוצאה מכך שהקידוח לשכבות הגז כבר נעשה, ולהוון את החיסכון הזה כנכס? לא לחלוטין ברור, אבל נראה שלא, בהינתן שאין תוכניות קונקרטיות, ובמיוחד כאשר גם בהכשרה (ראו ציטוט למעלה) לא מהוונים לנכס אם אין תוכנית פיתוח לתקופה הקרובה. ובתקופה הקרובה אף אחד לא יחזור לקידוחים האלו.

הכותב הוא מרצה לחשבונאות, ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, ויועץ בתחומים אלו. בכל מקרה, אין לראות בכתבות אלה משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו

צרו איתנו קשר *5988