מהי הצהרת הון, מה היא כוללת, ומי נדרש להגיש אותה?

יותר מ-100 אלף דרישות נשלחו באחרונה מרשות המסים לאזרחים ישראלים, ובהם משקיעים בשוק ההון, למילוי דוח על פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה ■ הנה כמה שאלות שנענו בקו החם שפירמת דלויט מפעילה בנושא

מהי הצהרת הון?

הצהרת הון היא תמונת ראי מדויקת למצב ההון של הנישום (בעל התיק במס הכנסה) לנקודת זמן מסוימת; מטרתה היא לסייע לפקידי השומה לגלות הכנסות נוספות, שאינן מדווחות בדוחות השנתיים המוגשים למס הכנסה. באמצעות הצהרת ההון מתקבלת תמונה כוללת על ההון הנקי של הנישום, וכיוצא מכך סבירות לרמת הכנסתו האמיתית.

לאיזו מטרה משמשת הצהרת ההון?

הצהרת ההון היא אחד מכלי העזר החשובים שבידי פקיד השומה לקביעת סבירות רמת הכנסתו של הנישום. קביעת ההכנסה באמצעות הצהרת הון מבוססת בין השאר על העיקרון, שההון (רכוש) של הנישום - לרבות ההוצאות שלו - מקורו בהכנסות או תקבולים כלשהם, וחייבת להיות התאמה סבירה בין הנתונים. במקרה שההון של הנישום גדל, או שהיו לו הוצאות כלשהן מעבר להוצאות המחיה שלו, מבלי שניתן להסביר מהיכן נוצר הגידול בהון או כיצד מומנו ההוצאות - פקיד השומה ידרוש ממנו הסברים.

מי נדרש להגיש הצהרת הון?

מדי שנה נדרשים רבבות, אשר פתחו תיק במס הכנסה ונכנסו לרשת המס, בין אם הקימו עסק עצמאי (עוסק מורשה או פטור) ובין אם הקימו חברה בע"מ, להגיש הצהרת הון ראשונה למס הכנסה; אך לא רק הם - גם כאלה שלרשות המסים יש לגביהם מידע על רכישת נכסים (למשל כאלה שרכשו נכס מקרקעין או רכב מפואר), או על קבלת הכנסות שעליהן לא דיווחו, אשר אינם נמצאים עדיין ברשת המס, יידרשו להגשת הצהרת הון.

האם כל משקיע בשוק ההון חייב להגיש הצהרת הון למס הכנסה?

בעיקרון, משקיע רגיל בשוק ההון אינו חייב בהגשת הצהרת הון. במקרים חריגים משקיע עשוי להידרש להגשת הצהרת הון, כאשר יבצע מספר רב של פעולות קנייה ומכירה, כך שפעילותו תהפוך מפעילות הונית לפעילות עסקית; או לחילופין במקרה שיגיע לשיעור החזקה של 10% מהזכויות בחברה מסוימת.

איך הופכים פעילות בבורסה לפעילות עסקית?

נשמע מסובך? בלתי אפשרי? לא עד כדי כך. יותר ויותר משקיעים עשויים להיות חשופים לכך שמס הכנסה יהפוך את הכנסתם ממכירת ניירות ערך בבורסה להכנסה עסקית לכל דבר. הכוונה היא להכנסה שיחולו עליה שיעורי המס הרגילים של היחיד לפי הכנסתו העסקית (המס השולי ב-2014 הוא 48%-50%) ולא כהכנסה הונית שעליה יחולו שיעורי מס רווח הון (25%-30%). במקרה שהפעילות תסווג כפעילות עסקית, הרי אותו משקיע בשוק ההון יידרש על-ידי מס הכנסה להגשת דוחות, ובין השאר להצהרת הון.

מהי החשיבות של הצהרת ההון הראשונה?

חשיבותה היא ביצירת בסיס הון ידוע לצורך השוואה עם הצהרת ההון הבאה, שאותה יידרש הנישום להגיש בעתיד לבוא. הדרישה להצהרת הון, שאותה נדרש הנישום להגיש לראשונה, מתקבלת בדרך-כלל לאחר מספר חודשים מיום פתיחת העסק, והיא ליום 31 בדצמבר של השנה ערב פתיחת העסק.

מהו המועד והתדירות להגשת הצהרת ההון?

המועד להגשת הצהרת הון הוא בדרך-כלל תוך 120 יום ממועד קבלתה, ואחת ל-4-5 שנים נשלחת דרישה להגשת הצהרת הון על-ידי רשויות המס.

מי נכלל בהצהרת ההון?

הון הנישום מורכב מהנכסים (העסקיים והפרטיים) בניכוי ההתחייבויות שלו בארץ ובחו"ל. הנישום נדרש לדווח על היקף ההון הכולל של התא המשפחתי, ומשכך יש לכלול בהצהרת ההון גם את בת/בן הזוג וילדי הנישום שלהם טרם מלאו 18 שנה.

האם קיימת חובה להצהיר על נכסים והתחייבויות שאינם רשומים על שם הנישום?

קיימת חובה להצהיר על נכסים והתחייבויות גם אם אינם רשומים באופן פורמלי על הנישום; זאת בהתאם לעיקרון השליטה, אשר לפיו ככל שיש לנישום שליטה על הנכס, הוא יידרש להציג את הנכס בהצהרת ההון.

מה נכלל בהצהרת ההון?

הרישום בהצהרת ההון הוא על בסיס עלות - הפריטים בהצהרת ההון נרשמים במחיר ששולם (עלות) בעת רכישתם ולא בערכם האמיתי בשוק (שווי). כלומר, יש להציג כל נכס בהתאם לסכום ההשקעה בפועל.

איך מציגים ניירות ערך נסחרים בהצהרת ההון?

אדם רכש, לדוגמה, ניירות ערך של חברה נסחרת בעלות של 100,000 שקל, והשווי שלהם ליום הצהרת ההון הוא כ-300,000 שקל. מאחר שהצהרת ההון נערכת על בסיס מחירי עלות, נדרש ממנו להציג את ניירות הערך בסכום העלות (הסכום ששולם בפועל) בסך של 100,000 שקל בלבד.

האם מצהירים על נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה?

יש להצהיר גם על נכס שנתקבל במתנה או בירושה, אשר יירשם בהצהרת ההון בעלות אפס (הרי הנכס לא נרכש מכספו הפרטי של הנישום). אולם אם הושקעו בנכס כספים נוספים, יש להוסיף את העלויות בהתאם (לכן חשוב לשמור מסמכים אשר קשורים למתנות וירושות).

האם אוכל למלא את הטופס ללא סיוע?

מבט כללי על טופס הצהרת ההון ודברי ההסבר המצורפים אליו יעידו כי אלה אינם מנוסחים בבהירות, והם ניתנים לפרשנויות שונות. על כן, בטרם מילוי הטופס והגשתו למס הכנסה, יש לנקוט משנה זהירות ולהתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך אודות הכנת הצהרת ההון - זהו צעד הכרחי, שרצוי לא לדלג עליו.

מה יקרה אם לא אשיב לדרישה להגיש הצהרת הון?

אנו צופים כי בשלב השני, מי שלא ימלא את הטופס ויחזירו למס הכנסה, יקבל על כך תזכורת בדואר רשום. ייתכן כי בעקבות אי-היענות לבקשת הדרישות או בעקבות משלוח הדרישות, יידרשו היחידים שאליהם הגיעו הדרישות להגיש דוחות אישיים בגין מספר שנים אחורה, או לחילופין רשויות המס יפתחו תיקים למי שלא השיב. נציין כי אי-הגשת הדוח או השמטת פרטים מהוות עבירה על-פי פקודת מס הכנסה.

■ הכותב הוא שותף וראש מחלקת Deloitte Private, חטיבת המס Deloitte בריטמן אלמגור זהר. אין להסתמך על תוכן זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין לראות באמור מתן ייעוץ מקצועי ו/או חוות-דעת.