השגתם משמורת משותפת - מה עם 50% הפחתה במזונות?

בית המשפט המחוזי שוב נוזף בשופטי בית המשפט לענייני משפחה, שחתכו במחצית מזונות ששילם אב לאחר שזכה במשמורת משותפת ■ "השאירו את הפרשנות היצירתית למחוקק או לבית המשפט העליון"

גירושין  / צילומים: גלובס tv
גירושין / צילומים: גלובס tv

בית המשפט המחוזי שוב נוזף בשופטי בית המשפט לענייני משפחה ואומר להם: "השאירו את הפרשנות היצירתית למחוקק או לבית המשפט העליון".

בערעור על החלטה בעניין מזונות זמניים במשמורת משותפת, שוב מצא בית המשפט המחוזי, הפעם בחיפה, כי אין מקום לגישות הקובעות כי אב לא ישלם כלל מזונות במשמורת משותפת.

המחוזי בחיפה קובע כי על אף שהגישות החדשות תואמות את המשפט המודרני ואת התמורות החברתיות, קיים ספק רב אם הן מתיישבות עם הוראות החוק ועם הלכות בית משפט העליון.

למעשה, קובע המחוזי, הן אף מהוות סטייה, מהן מאחר שפסקי הדין של בית המשפט העליון קבעו כי קיימת חובה מוחלטת על האב לשלם מזונות לילדים עד גיל 15, וכי חלוקת נטל המזונות שמעבר לכך תהיה על-פי 'דין צדקה' על האב והאם.

אמנם, בית המשפט העליון מאפשר התחשבות גם בהכנסות האם, אולם טרם יצאה ממנו בשורה עקרונית בדבר ביטול החובה המוטלת על האב לשלם מזונות תוך החלת "מזונות שוויוניים".

בית המשפט המחוזי חיפה בחר להקדיש חלק ניכר מפסק דינו לציטוט דבריו המפורשים והברורים של נשיא העליון לשעבר, השופט גרוניס: "עדיין נשאלת השאלה האם ערכאה שאינה בית המשפט העליון, רשאית לפעול כאילו הייתה היא בית המשפט העליון, היינו לבטל הלכה שקבע בית המשפט העליון או להתעלם ממנה. התשובה לשאלה זו הינה, כמובן, שלילית. אם נשלים עם מצב בו ערכאות נמוכות מחליטות, ביום בהיר, לבטל הלכה של הערכאה העליונה - תהפוך מערכת המשפט שלנו ל'מערכת שופטים', בה כל שופט עושה כרצונו, בלא לראות עצמו מחויב לפעול על-פי תקדימים מחייבים..."

מה הם, אם כן, הכללים המנחים לפסיקת מזונות במשמורת משותפת בהתאם לפסק הדין במחוזי בחיפה?

■ אין מקום לפטור את האב מתשלום המזונות. אולם בהסדרי משמורת משותפת יש מקום לראות בנשיאת צורכי הילדים באופן ישיר על-ידי האב כתשלום מזונות, ועל כן ראוי להפחית ממזונותיו של האב - ובלבד שלא תיפגע טובת הקטינים עקב כך.

■ שיעור ההפחתה יהיה בכל מקרה לגופו, תוך איזון ראוי בין מכלול הגורמים לרבות גובה הכנסות שני ההורים; רמת החיים לה הורגלו הקטינים; צורכי הקטינים ועוד. יש לבחון את היקף הפחתת דמי המזונות במקרים של משמורת משותפת, בצורה זהירה לבל תפגע טובת הקטינים.

■ במקרים בהם יש פער משמעותי בהכנסות הצדדים, באופן שהאב השתכר סכום חודשי העולה על כפל שכרה של האם, תבוצע הפחתה של כ-25% מהמזונות בהם חויב האב. ככל שהפער בין הכנסות הצדדים יצטמצם - יש מקום לבצע הפחתה גבוהה יותר.

■ אין להפחית את המזונות ב-50% כדבר שבשגרה, רק נוכח זהות הכנסות הצדדים. יש לשקול בכל מקרה את מכלול הנתונים וההשלכות של ההפחתה על טובת הקטינים.

■ יש להיזהר בעת קביעת שיעור ההפחתה מהיסחפות לחישובים אריתמטיים אשר אינם בהכרח לטובת הקטינים. אין מקום לבצע הפחתה מדויקת על-פי היחס המתקבל מההפרש שבין הכנסות ההורים, ויש בכל מקרה ומקרה לבחון את הדברים בראייה כוללת, כאשר הנתון של גובה הכנסות ההורים הוא אך חלק מן המכלול.

■ לצורכי הפשטה ועל מנת לשמור על אחידות בפסיקה, במקרים בהם קיים פער של ממש הכנסות הצדדים, ובשים לב לחובת האב לזון את ילדיו, ניתן לקבוע, על דרך הכלל, כי הפחתה בשיעור של כ-25% מסכום המזונות היא המאזנת נכונה בין מכלול השיקולים.

■ אין מקום לבצע הפחתה של הוצאות המדור הכוללים תשלום דמי שכירות וארנונה (להבדיל מהוצאות אחזקת מדור), משום שהחובה המוחלטת לתשלום מזונות מוטלת מכוח הדין על האב, ובכלל זה החובה לדאוג למדור לילדיו בכל עת ובכל זמן, ולרבות בעת שהותם במשמורת האם. אולם, ברור כי אין בהסדרי משמורת משותפת כדי להפחית מהעלויות המוטלות גם על האם עבור מדור הילדים.

■ אין מקום לבצע הפחתה של הוצאות המדור הכוללים תשלום דמי שכירות וארנונה. גם בהסדרי ראייה חובת האב לדאוג לדיור הולם לילדיו בעת שהותם במשמורתו, אף שהשהות קטנה ממחצית הזמן, ובכל זאת הוא אינו פטור מתשלום מדור. לפיכך, אין בנימוק זה כדי להצדיק לפטור את האב מתשלום המדור בהסדרי משמורת משותפת או להפחיתם במחצית.

* הכותבת, עורכת דין לדיני משפחה וירושה ובעלת האתר www.getup.co.il, לא ייצגה בתיק זה.

צרו איתנו קשר *5988