בקשה לייצוגית נגד רמ"י ב-50 מיליון שקל

התובעים: רמ"י ביטלה רטרואקטיבית רפורמה ברישום זכות בעלות בנכס - ודורשת תוספת תשלום שלא כדין

בנין רשות מקרקעי ישראל / צילום: איל יצהר
בנין רשות מקרקעי ישראל / צילום: איל יצהר

בקשה לתביעה ייצוגית נגד רשות מקרקעי ישראל הוגשה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. התביעה עוסקת בביטול רטרואקטיבי של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1,370, שכותרתה "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" ושכללה הוראות שונות בדבר הקניית זכות בעלות בנכס לחוכרים ללא תמורה או בתמורה מופחתת. 

החלטה 1,370, שהתקבלה ב-2014, אפשרה לבעלי זכות חכירה מאת רשות מקרקעי ישראל לשדרג את זכותם לזכות בעלות רשומה בלשכת רישום המקרקעין, תוך רישום הערה בדבר הגבלה על העברה לזרים. בעקבות כך הוכנו שטרי מכר וטפסים מיוחדים שאושרו על-ידי הממונה על המרשם, במטרה לאפשר את רישום הבעלות בפנקסי המקרקעין בהליך מהיר, תוך מילוי כל התנאים הנדרשים. 

לפי הנטען בכתב התביעה, לפני כמה חודשים התקבלה על-ידי מועצת מקרקעי ישראל החלטה מספר 1,478, שביטלה את החלטה 1,370. החלטה 1,478 נכנסה לתוקף רק ב-28.9.2016, אלא שרשות מקרקעי ישראל טוענת לקיומם של הוראות מעבר אשר מחילות את ביטול ההחלטה באופן רטרואקטיבי כחודש ימים לפני כן, החל ב-29.8.2016. כפועל יוצא מכך, החלה הרשות לדרוש מאת חוכרים אשר הגישו בקשה להקניית זכות בעלות לאחר תאריך זה סכומי כסף נוספים עבור הקניית הבעלות ורישומה בלשכת רישום המקרקעין. 

התביעה הוגשה בידי עורכי הדין דורון רדעי וניצן גדות ממשרד רדעי-גדות. התובעים טוענים כי הניסיון להקנות לביטול החלטה 1,370 תוקף רטרואקטיבי באמצעות הוראות מעבר הקובעות את יום 29.8.16 כ"מועד הקובע", אינו מתיישב עם כללי משפט בסיסיים ביותר ועומד בסתירה מוחלטת לחובות רשות מקרקעי ישראל לפעול בסבירות, בהגינות ובתום-לב.

עוד נטען כי באתר האינטרנט של המשיבה לא אותרה החלטת מועצה שקובעת את אותן הוראות מעבר, ואף מטעם זה לבדו אין מנוס מהמסקנה כי מדובר בהוראות חסרות כל תוקף מבחינה משפטית. 

התביעה רלוונטית ביחס לחוכרים שהגישו בקשה להקניית זכות בעלות לפי החלטה 1,370 במהלך התקופה שמיום 29.8.16 ועד ליום 28.9.16.

במסגרת כתב התביעה מציינים עורכי הדין רדעי וגדות כי אין באפשרותם להעריך בשלב זה את מספר חברי הקבוצה ואת הנזק שנגרם להם, אולם בהנחה זהירה ושמרנית, לפיה 1,000 חוכרים ודרישה לתוספת כספית בסך 50 אלף שקל בממוצע מכל חוכר - הרי שמדובר בסכום אשר מסתכם ביחס לכל חברי הקבוצה בכ-50 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988