אפשר לבקש הקלת כחלון גם לבניין שנבנו יסודותיו

העותרת הינה חוכרת לדורות של מגרש בטירת הכרמל אשר באפריל 2016 ניתן לה היתר בניה להקמת "מבנה חדש מעורב הכולל מסחר, משרדים ו- 64 יחידות דיור ", הכולל קומת מרתף, קומת קרע מסחרית, קומת קרקע-שטחי שירות מגורים ו- 17 קומות מגורים.
המחלוקת בין הצדדים היא באשר לפרשנות שיש לתת למילים "טרם חלה הקמת הבנין",

בעתירתה טענה העותרת כי במועד הגשת הבקשה להקלה - 18.8.16 - בוצעו על ידה "עבודות הכנה" בלבד ולפיכך, יש לבטל את החלטת הועדות וליתן לעותרת את ההקלה המבוקשת.

הועדה המקומית טענה כי יש לדחות את העתירה לאחר שהעותרת כבר החלה בבניית הבנין, מכוח היתר הבניה שניתן לה. הועדה המקומית טענה כי הוראת השעה נכנסה לתוקף לאחר שהעותרת הגישה את הבקשה להיתר בניה, אך בטרם התקבל היתר הבניה, וכי העותרת לא הגישה בקשה להקלה אלא לאחר שהחלה בעבודות בניית הבנין, באופן שהוראת השעה אינה חלה עליה.
ועדת הערר תמכה בגישת הועדה המקומית.

בית המשפט לעניינים מנהליים הכריע כאמור בסוגיה תוך שעמד על מטרת התיקון בחקיקה- להרבות דירות בישראל. לפיכך פסק כי "מאחר ומטרת הוראת השעה היא להגדיל את "היצע יחידות הדיור", ניתן לקבל את פרשנות העותרת לפיה "התחלת הקמת הבניין" הינה התחלת בנית קומות המגורים, כאשר בנית יסודות הבניין ואפילו קומות החניות, יש לראות כעבודות "הכנה" לעבודות בנית יחידות הדיור (עבודות שכמובן טעונות היתר בניה)".

בית המשפט סבר שניתן לקבל את פרשנות העותרת לפיה "התחלת הקמת הבנין" הינה התחלת בניית קומות המגורים, כאשר בניית יסודות הבנין ואפילו קומות החניות, יש לראות כעבודות "הכנה" לעבודות בניית יחידות הדיור. העובדה שהוראת השעה נכנסה לתוקף לאחר הגשת הבקשה להיתר, אך לפני הוצאת ההיתר - אין לה ולא כלום עם פרשנות ה"חיקוק" ובכל מקרה העובדה שהעותרת הייתה "זכאית" להקלה ככל שהייתה מתקנת את הבקשה להיתר - אינה צריכה לפגוע באותה "זכות" , כל עוד העותרת עומדת בהוראת השעה. לפיכך, טרם הוחל בבניית הבניין נשוא בקשת העותרת להקלה והעותרת עומדת בתנאי "הוראת השעה" למתן ההקלה.

מכיוון שכך החליט בית המשפט להחזיר לוועדה המקומית את הדיון על מנת שתבחן את יתר התנאים הרלוונטיים למתן הקלה תוך שהוא קובע כי העותרת עומדת בתנאי הוראת השעה.

נציין כי ברור שגם בתי המשפט ערים למצוקה ההולכת וגוברת של מחסור בדירות זמינות ושל האמרת מחירי הדיור והצורך בהגדלת היצע הדירות.

פסק דין זה מראה כי בית המשפט לא נרתע מללכת בדרך בית הילל על מנת לפרש את "הקלת כחלון" באופן שיאפשר תוספת דירות.

ברור כי בפרשנויות ליברליות מסוג זה יש כדי לסייע ולהגדיל את מצאי הדירות אולם הפתרון חייב להיות בסופו של יום, בהגדלה מאסיבית של יחידות הדיור בין על ידי ציפוף באיזורים הבנויים תוך ניצול אינטנסיבי של מכשירי פינוי בינוי ותמ"א 38 ובין על ידי הפשרת קרקעות.

אנו נמצאים בתקופה שבה דומה שחלק מהרשויות באזורי הביקוש "נלחמות" בציפוף ובתוספת מאסיבית של יחידות דיור בטענה שהדבר מכביד יתר על המידה על התשתיות הקיימות.
פסקי דין מסוג שזה יש בהם לטעמי על מנת להעביר מסר, אך בוודאי שהפתרון מצוי בבנייה מאסיבית באזורי ביקוש ככל שזו לא תבוא אני צופה שהמחירים עלולים להמשיך לעלות עקב ביקוש מתגבר והיצע דל.

עתמ 41470-094-17 שתית בע"מ נגד ועדת הערר המחוזית מחוז חיפה