רשות המסים תקצץ מיליוני שקלים מחובות נישומים למע"מ

בעקבות בקשה לאשר תביעה ייצוגית נגדה, הודיעה הרשות כי תחדל מגביית קנסות ביתר ותפחית חובות המע"מ הפתוחים שנקנסו ביתר ■ הגבייה העודפת נבעה מחישוב שגוי של הרשות

משה אשר / צלם: אוריה תדמור
משה אשר / צלם: אוריה תדמור

רשות המסים בראשות משה אשר תחדל מגביית קנסות ביתר מעסקים בישראל וכן תפחית את חובות המע"מ הפתוחים של עוסקים, שאותם קנסה ביתר - כך הודיעה הרשות לביהמ"ש בהודעת "חדילה" מגבייה בעודף שהגישה במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה לאחרונה.

את הבקשה לאישור התביעה כייצוגית הגישו עו"ד חוסין אבו-חוסין והמומחה עו"ד (רו"ח) עבד אלעזיז אברהים לבית המשפט המחוזי ב"א בתחילת אוגוסט השנה, נגד רשות המסים ומשרד האוצר, בטענה כי סכומי הקנסות הקצובים בחוק ובתקנות מע"מ גבוהים מהסכומים שהיה עליהם לפרסם ולגבות בשנים האחרונות, באופן שגרם לחיוב וגביית יתר מהנישומים.

השבוע הודיעה רשות המסים לביהמ"ש, כי תחדל מגביית היתר של סכומי הקנסות הקיימים, וכי החל מה-12 בנובמבר 2017, תפחית את סכומי הקנסות של חובות פתוחים של נישומים משנים עברו. על-פי החישוב שנערך במסגרת התביעה, מדובר בהפחתה של כ-4% מהחוב המקורי לנישום. בהתאם לכך, עדכון סכומי הקנסות צפוי להניב חיסכון של עשרות מיליוני שקלים לנישומים שיש להם חובות פתוחים לרשות המסים בגין הקנסות שהוטלו על-פי החישובים הישנים.

הסכום המדויק של החיסכון לנישומים שלהם חוב פתוח ברשות המסים בגין דיווחי מע"מ, יתברר רק בהמשך ההליכים, מאחר שהנתונים מצויים בידי הרשות בלבד; אך תחשיבם של התובעים הניב הערכות כי החיסכון צפוי להסתכם בעשרות מיליוני שקלים, בקירוב, בין היתר בהתבסס על נתונים שהשיגו בעזרת חוק חופש המידע. עם זאת, מרשות המסים נמסר בתגובה כי אין בידיה את הנתונים המדוייקים בשלב זה, אולם הסכום שנחסך מהחובות הפתוחים צריך להגיע למיליוני שקלים בלבד, ולא לעשרות מיליונים.

לפי חוק מע"מ, עוסקים שמאחרים בהגשת דוחות למע"מ, מחויבים בקנס בגובה 219 שקל בגין כל שבועיים איחור (או חלק מהשבועיים). כמו-כן, על נישום שלא מנהל פנקסי חשבונות או רשומות כנדרש, מוטל קנס של 320 של או בשיעור של 1% מסך מחיר העסקאות או השכר והרווח - הגבוה מביניהם. הסכומים מתעדכנים מדי שנה ב-1 ביולי לפי מדד המחירים לצרכן.

התובע (המבקש) הייצוגי, איאד מחאג'נה מאום אל-פחם, הוא עוסק מורשה שפיגר כשנתיים בחמשת דיווחים התקופתיים למע"מ, ועקב כך הוטלו עליו קנסות לפי הסכומים שפרסמה רשות המסים למועדים הרלבנטיים. הקנסות הוטלו לפי תעריף של 219 שקל בשנת 2015 ושל 217 שקל ב-2016 - ואלה הלכו והצטברו כל שבועיים במשך 13 פעמים עד שתפחו לכ-3,000 שקל.

לטענת התובע הייצוגי, הסכומים המפורסמים היו שגויים. במסגרת חוות-דעת מומחה שצורפה לבקשה הייצוגית, נקבע כי שר האוצר ורשות המסים שגו באופן עדכון הסכומים בשיעור מצטבר של כ-4%, שגיאה שגרמה לכך שהתובע ונישומים אחרים חויבו בקנסות ביתר. בחינת הסכומים שהתפרסמו החל משנת 1983, הראתה כי רשות המסים התעלמה ממדדים שליליים בתקופות שונות, וכן התבססה בעת ההצמדה למדד על סכומים מעוגלים ולא על סכומים מדויקים. שגיאות אלו גרמו לכך כי סכומי הקנסות שהתפרסמו היו גבוהים מדי.

בבקשה לאישור התביעה כייצוגית, נטען כי היה מקום לחייב את התובע בסכום קנסות לפי בסיס של 210 שקל או 208 שקל (במקום 219 שקל או 217 שקל), וכי למעשה הטעות של רשות המסים הביאה לחיוב וגביית יתר מהמבקש בסכום כולל של 117 שקל בגין 13 תקופות איחור של שבועיים. בתביעה נטען כי התנהלות רשות המסים הייתה בלתי-חוקית והביאה להתעשרות קופת המדינה שלא כדין.

עדכון קנסות מהעבר

התחשבות במדד שלילי היא הפרשנות המקובלת כיום במשרדי הממשלה השונים, ולפיה פועלת גם רשות המסים החל מיולי 2016. אולם, רק בעקבות הבקשה לאישור ניהול התביעה כייצוגית הודיעה רשות המסים כי תתחשב גם במדדים "שליליים" (שהצביעו על ירידות במדד במחודש לחודש) שלא נכנסו לחישוב גובה הקנסות - בהם המדדים בשנים 2004, 2007 ו-2015.

בהודעת החדילה שהמדינה הגישה לביהמ"ש הזכירה רשות המסים כי את ההתחשבות האמורה במדד שלילי החילה על עצמה (מכאן ולהבא) כבר ביולי 2016, אך רק כעת הוסיפה את ההתחייבות לעדכן לאלתר את שיעורי הקנסות הקצובים, כך שלצורך חישובם יילקחו מדדים שליליים שהתפרסמו בעבר. כן התחייבה הרשות, כי ביחס לקנסות שהוטלו מאז שנת 1984 וטרם נגבו - היא תעדכן את סכומי החוב הנובעים מקנסות אלה, כך שיכללו את סכומי הקנסות המתוקנים.

את עמדתה עד כה הסבירה רשות המסים בכך שהיא נהגה לעדכן את סכומי הקנסות המוטלים מדי שנה רק בשנים בהן המדד עלה "בהתאם לתפיסה המשפטית שהייתה מקובלת זמן רב", שלפיה יש לפרש את התקנות (בהן נכתב "הסכומים הנקובים בתקנה 1 יעודכנו ב-1 ביולי של כל שנה לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי") כמתייחסות ל"עליית" שיעור המדד בלבד, "ואילו במקרה של מדד שלילי, אין עסקינן בעלייה".

מה גרם לשינוי? לפי עמדת רשות המסים, "בעקבות בחינה כללית שנערכה ביחס לעדכון סכומי האגרות הקבועות בהוראות חוק אחרות והצמודות גם הן למדד, השתנתה עמדת המדינה והוחלט על-ידה, עוד טרם הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, לאמץ פרשנות משפטית חדשה, שלפיה יש לפרש את המונח 'שיעור עליית המדד' ככולל גם ירידה בשיעורו", ולעדכן את סכומי הקנסות הקצובים בהתאם.

עם זאת, מציינת הרשות כי לא עודכנו סכומי הקנסות בהתאם למדדים שליליים משנים קודמות, "וזאת משום שהרשות סברה מלכתחילה, כי מהרגע בו החלה להביא בחשבון הפרשי מדדים שליליים בעת עדכון סכומי הקנסות - הרי שלמעשה אירעה חדילה (של הגבייה הבלתי-חוקית) בפועל". עמדה זו השתנתה, כאמור, בעקבות הבקשה לאישור התביעה הייצוגית בעניין.

הצמדה לפני עיגול הסכום

ומה לגבי עיגול הסכומים בחישוב הקנסות? "אף כי לשון התקנות יכולה להתיישב עם העמדה, לפיה יש להצמיד את הקנסות לאחר עיגולם", כתבה רשות המסים, "הרי שכדי לשמור על אחידות בעמדת המדינה, כפי שהוצגה בעניין רוזנברג (שם נטען שיש לעגל הסכומים - מ' ר' ו-א' ל"ו), ובמסגרתה אומצה הגישה הכלכלית המתיישבת גם עם תכלית הוראת העדכון - ומהותה שמירה על הערך הריאלי של הקנס - מודיעה המדינה כי תצמיד את הקנסות משנה לשנה לפני עיגולם".

הודעות חדילה של רשות המסים בייצוגיות

■ ייצוגית נגד: עיכובים בהחזרי מע"מ לנישומים הזכאים לכך

■ הודעת החדילה: מתחייבת לתקן את מערכות המחשוב, כך שהמועד לחישוב ההחזר יהיה מועד הדיווח - ולא המועד האחרון להגשת הדוח התקופתי; וכן התקופה להשבת הכספים בתוכנה תקוצר ביומיים, כך שהם יושבו במועד החוקי

■ ייצוגית נגד: גביית תשלומים מרואי-חשבון, עורכי-דין ויועצי מס שהשתמשו במערכת המחשוב שלה (שע"מ)

■ הודעת החדילה: הביאה לחיוב הרשות בהשבת 53 מיליון שקל שהצטמצמו ל-25 מיליון באוקטובר האחרון, בפס"ד תקדימי לפיו רק השנתיים שקדמו לתביעה מחייבות השבה

■ ייצוגית נגד: גביית היתר של סכומי הקנסות הקיימים לחובת מי שאיחר בדיווח המע"מ

■ הודעת החדילה: מתחייבת להתחשב במדדים שליליים לצורך חישוב הקנס ומתחייבת להימנע מעיגול הסכומים שאותם מצמידה למדד. הרשות תפחית את סכומי חובות המע"מ הפתוחים ואף תעדכן את סכומי הקנסות שיוטלו להבא

צרו איתנו קשר *5988