מה כדאי לעשות כדי להקדים ולשחרר את הרווחים מהכלא

לאחרונה החלה רשות המסים לזמן ל"שימוע" חברות רבות שבקופותיהן הצטברו רווחים רבים לאורך שנים, בשל כוונת הרשות לכפות על החברות את חלוקתם של אותם רווחים כלואים • מהם הצעדים שכדאי לנקוט כדי להקדים תרופה לכפייה

שחרור רווחים / צילום: Shutterstock
שחרור רווחים / צילום: Shutterstock

לפני כשנה וחצי החלה רשות המסים לבצע פעולות שתכליתן צמצום השימוש בחברות "ארנק" ו"חברות החזקה", וגביית מס שולי על הכנסה שבאופיה היא הכנסה מעבודה. במסגרת אותן פעולות חוקקו סעיפים המחייבים במס על הכנסה שבאופיה היא הכנסה מעבודה, שימוש בנכסי החברה כהכנסה מדיבידנד ועוד. אחד מהכלים היותר משמעותיים הנמצאים ב"ארסנל" של רשות המסים, הוא חלוקת רווחים כפויה.

לאחרונה החלה רשות המסים לזמן חברות רבות (ואת בעלי מניותיהן) ל"שימוע", בשל הצטברותם של רווחים רבים בקופת החברות, לאורך שנים, וכוונת רשות המסים לכפות על החברות את חלוקתם של הרווחים הכלואים בקופת החברות. במשך השנים צברו חברות רבות רווחים גבוהים אשר לא חולקו כדיבידנדים לבעלי המניות. הסיבה הייתה רצונן של חברות ובעלי מניותיהן להימנע מתשלום מס דיבידנד, אשר עלול להגיע לשיעור של 33% מסכום החלוקה, התנהלות אשר עד לאחרונה הייתה לגיטימית לחלוטין.

הערכה גסה מדברת על קיומן של יותר מ-100 אלף חברות כאלו, בין אם מדובר בחברות החזקה פרטיות ובין אם מדובר בחברות של אנשי מקצוע, כדוגמת רופאים, אדריכלים, מנהלי מכירות וכספים, עורכי דין, רואי חשבון, סוכני ביטוח ועוד. חברות אלו מאופיינות בכך שהכנסותיהן מתקבלות בחברה ונצברות בה, למעט שכר בסיסי המשולם לבעלים עבור שירותיו לחברה. באופן זה הרווח שנשאר בחברה חייב רק במס חברות (23%), ופטור ממס דיבידנד (30%) ומביטוח לאומי. כלומר, חברה כזו משלמת פחות ממחצית המס החל על יחיד שרווחיו זהים.

כעת צפויות אותן חברות לקבל שומות לתשלום מס בגין אותם רווחים כלואים.

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 תוקן סעיף 77 לפקודת מס הכנסה, כך שלמנהל רשות המסים ישנה מאותו מועד הסמכות לכפות חלוקת דיבידנדים מחברות בתנאים שנקבעו.

הוראות סעיף 77 לפקודה קובעות, כי כפיית חלוקת הדיבידנדים תיעשה כאשר נצברו ב"חברת מעטים" בשנת מס לפחות חמישה מיליון שקל רווחים כלואים, ובמשך חמש שנים מתום אותה שנת מס לא חילקה החברה רווחים, אלה "הרווחים הכלואים".

כפיית חלוקת הרווחים הכלואים היא כאמור בסמכות מנהל רשות המסים, או מי מטעמו, לאחר התייעצות עם ועדה מייעצת, אשר מונתה לאחרונה במיוחד לנושא זה, ולאחר מתן זכות שימוע לחברה. עוד קובעת הפקודה מספר תנאים, אשר בהתקיימותם יוכל המנהל לחייב חברה לחלק את הדיבידנד: הרווחים הכלואים הם רווחים החייבים במס; חלוקת הדיבידנד "אינה מזיקה לקיומו ולפיתוחו של העסק"; אי־חלוקת הדיווידנד "היא הימנעות ממס או הפחתת מס".

מעטים מול רבים

חשוב להבהיר כי סעיף 77 חל אך ורק על "חברת מעטים". אז מהי חברת מעטים? זהו סוג מיוחד של חברה, המוגדרת בסעיף 76 לפקודה. כדי להיכנס תחת הגדרת חברת מעטים על חברה לעמוד בשלושת התנאים שלהלן.

התנאי הראשון - חברה שבשליטתם של עד חמישה בני אדם, כאשר אדם מחזיק יחד עם קרובו הם ייספרו לצורך סעיף זה כאדם אחד. הגדרת שליטה היא רחבה וקובעת, כי בעלי שליטה יהיו בעלי רוב הרווחים, או בעלי רוב זכויות ההצבעה בחברה או פשוט חמישה לכל היותר המחזיקים ברוב מניות החברה.

התנאי השני הוא, שהחברה אינה "בת - חברה". כלומר, החברה אינה חברה שלפחות 80% ממניותיה מוחזקות בידי חברה או חברות אחרות שמוחזקות בידי יותר מחמישה בעלי מניות.

התנאי השלישי הוא, שלציבור אין עניין ממשי בחברה כלומר, החברה אינה חברה ציבורית ואינה מוחזקת על-ידי חברה ציבורית בשיעור של 10% ומעלה.

יש לציין, כי המנהל נתן דעתו על רווח הנצבר בחברה שהיא בהחזקת שרשרת חברות. סעיף 78 לפקודה קובע, כי כאשר חברת מעטים מחלקת לבעל מניותיה שגם הוא חברת מעטים, ינהגו בסכום החלוקה כאילו חילקה אותו החברה השנייה כדיבידנד לבעל המניות הסופי.

עם זאת, סעיף 77 בנוסחו כיום מנוסח כך שמנהל רשות המסים רשאי להורות על חלוקת רווח שנצבר בחברה פלונית בחלוף חמש שנים ממועד הפקת ההכנסה. על כן, בהתאם להוראות הסעיף, אם חברה בת מחלקת דיבידנד לחברה אם, מתחילות להיספר חמש השנים מהתחלה, אף על פי שמהותית לא היה חיוב במס נוסף. לכן, האם שינוי הבעלות בחברה שבה נמצאים הרווחים במסגרתו של סעיף 104א' לפקודה, יש בו כדי לנטרל את השפעות הסעיף?

הרשות עוברת לשלב המבצעי

לאחרונה החלה רשות המסים לעבור לשלב האופרטיבי של יישום חלוקת הדיבידנד הכפויה, ומספר רב של חברות כבר קיבלו זימון לשימוע.

חברות אשר נמצאות על כוונת רשות המסים הן חברות מעטים שצברו רווחים כלואים בסך של חמישה מיליון שקל נכון לתום שנת 2011 - לגבי דיבידנד כפוי בשנת המס 2017, או נכון לתום שנת 2012 - לגבי דיבידנד כפוי בשנת 2018 וכך הלאה.

אנו ממליצים לחברות הנמצאות בסיכון של דיבידנד כפוי להקדים תרופה למכה, ובמסגרת ההיערכות הזו מומלץ לשקול את השיקולים שלהלן.

קביעת מסלולי השקעה של אותם רווחים כלואים, לצורך "קיום ופיתוח עסקי החברה" כך שהם לא ייחשבו כ"רווחים כלואים"; שינוי מבנה של החברה ו/או החברות לשם הפעלתן של פעילויות שונות; הרחבת השליטה על החברה, באופן שיהיו בה יותר מחמישה בעלי שליטה, שאינם קרובים או באי כוחם, או שותפים בשותפות; חלוקת דיבידנד לחברה אם (ככלל דיבידנד בין-חברתי אינו חייב במס).

היות שרשות המסים החלה לזמן חברות רבות לשימוע, מומלץ לבעלי החברות לעשות חושבים, לפנות לייעוץ מיסוי ובכך להקדים תרופה למכה. 

■ הכותבים הם, בהתאמה, שותפה מנהלת במשרד ירון-אלדר פלר שורץ ושות', ונציבת מס הכנסה לשעבר ועו"ד במשרד ויו"ר ועדת נאמנויות בלשכת עורכי הדין מחוז תל אביב

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988