הכנ"רית דורשת להחליף את נאמני הדר דימול: "פעלו בניגוד עניינים והציגו מצגי-שווא לנושים"

עו"ד סיגל יעקובי מפנה טענות חריפות ובלתי שגרתיות נגד עוה"ד קרן רייכבך-סגל ואביב פריצקי ורו"ח בועז גזית • בין יתר המעללים, לפי הכנ"רית, אחד הנאמנים הסתיר מהנושים את עובדת היותו קרוב משפחה של בעלי חברה שהציעה הצעת רכישה • הנאמנים תוקפים בחזרה: "הבקשה עמוסה בטענות שגויות"

הכנ"רית סיגל יעקובי / צילום: כפיר זיו
הכנ"רית סיגל יעקובי / צילום: כפיר זיו

נאמני החברות סיטי א.ק אחזקות והדר ברמה, המפעילות את אולמות האירועים הדר דימול וסיטי טאואר, הציגו בפני הנושים הצהרות-שווא ומצגי-שווא בנוגע ליכולתם למכור נכסים ולפרוע את כל התחייבויותיהן של החברות הקורסות; הציגו מצגי-שווא בפני כונסת הנכסים הרשמית ובית המשפט; הסתירו מהנושים את העובדה כי אחד מהם קרוב משפחה של בעלי החברה המציעה הצעת רכישה; ופעלו בניגוד עניינים ובאופן לא ראוי במסגרת תפקידם מול הנושים, הכנ"ר ובית המשפט בעניינים נוספים; בנסיבות, סבורה הכונסת הרשמית כי אין מנוס מהחלפת הנאמנים בבעל תפקיד אחר, ו"זאת לאור קיומו של חשש ממשי לניגוד עניינים בתפקודם של הנאמנים העולה כדי מניעה מלהמשיך ולמלא את תפקידם, לרבות בכל הנוגע להכרעות בתביעות החוב של הנושים כולם (לרבות הרגילים ובעלי המניות) ושל הטוענים לנשייה מובטחת".

את הדברים הקשים הללו כותבת כונסת הנכסים הרשמית לבית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת בקשתה להעביר מתפקידם את נאמני החברות סיטי א.ק אחזקות והדר ברמה, עורכי הדין קרן רייכבך-סגל ואביב פריצקי ורו"ח בועז גזית.

בבקשה חריפה במיוחד וחריגה מאוד, שהגישה הכנ"רית סיגל יעקובי באמצעות עו"ד יוסף בכריה, מתבקש בית המשפט להורות על החלפת הנאמנים, מבלי לשחררם מאחריות, ועל מינוי בעל תפקיד אחר תחתיהם, אשר בין תפקידיו לבדוק, בין היתר, את תביעות החוב שהוגשו נגד החברות וכן את התנהלות הנאמנים מיום מינויים ועד כה. זאת, במטרה לבחון הגשת תביעות נגדם אם ימצא כי התנהלותם גרמה נזק נוסף לנושי החברות.

בבקשה צוין כי היא מוגשת בהמשך לישיבה שהתקיימה בין הנושים הטוענים לנשייה מובטחת (בנק הפועלים; רמת נווה; דרור עצמון; נתנאל לורנצי ודמקא) והנאמנים, בה העלו הנושים השונים טענות קשות נגד התנהלות הנאמנים בהליך מאז מינויים, ובהמשך לבדיקה מעמיקה שערכה הכנ"רית לעניין טענותיהם ואשר העלתה כי יש בהן ממש, לרבות עובדות חדשות, שהובאו לידיעת הכונס הרשמי במהלך החודש האחרון.

הנאמנים מצדם מיהרו להגיש בקשה להוצאת צו איסור פרסום על תוכן בקשתה של כונסת הנכסים הרשמית, כשהם טוענים בין היתר כי מדובר ב"טענות מופרכות ושגויות בעליל"; ואולם בית המשפט דחה את הבקשה. השופט אלכסנדר רון קבע כי "בהליך מהסוג שעל הפרק, המתאפיין בממד ציבורי מובהק, מתקשה אני מאוד לראות כיצד ניתן לשקול בכלל איסור פרסום". עוד ציין השופט כי "עיקרון פומביות הדיון לבטח חל גם בהליכי חדלות פירעון".

עוד קבע השופט כי הכספים המצויים כרגע בקופת הפירוק, בסך כ-10.3 מיליון שקל, יועברו למשמורת הכונסת הרשמית.

הצהרות-שווא לפירעון 100% מהחובות

מדובר בפעם הראשונה שבה תוקף משרד כונס הנכסים הרשמי באופן חריף נאמנים בתיק פירוק ומבקש את העברתם מתפקידם. הבקשה מבוססת בין היתר על ממצאי הכונסת הרשמית, לפיהם הנאמנים הצהירו הצהרות ויצרו מצגי-שווא במספר הזדמנויות שונות לפיהם מכירת חברת סיטי אחזקות בסכום של 39 מיליון שקל (לאחר 20 ימים בלבד מיום מינויים הקבוע), יש בה כדי להביא לפירעון כל התחייבויותיה של החברה, שעה שאין הדבר כך.

עוד נטען כי הנאמנים יצרו מצגי-שווא כלפי בית המשפט והכונס הרשמי כאילו אין צורך בקיום אסיפות נושים לפני אישור הליך המכר, מאחר שממילא כל הנושים ייפרעו מלוא חובם, וזאת למרות שמדובר במכר מניות אשר הצריך אישור הסדר.

עוד מפרטת הכנ"רית בבקשה כי הנאמנים יצרו מצגי-שווא כלפי בית המשפט, הכונס הרשמי והנושים, לפיהם יש מקום לאשר את הצעת המציע בסך 39 מיליון שקל, הואיל ויש בהצעה זו כדי לאפשר לנושים לקבל 100% מהחוב כלפיהם, שעה שידוע לנאמנים בשלב זה בצורה ברורה כי היקף תביעות החוב אשר הוגשו להם עומד על כ-110 מיליון שקל בתיק סיטי אחזקות, כ-38 מיליון שקל בתיק הדר ברמה ובסך-הכול על כ-148 מיליון שקל בשני התיקים. וזאת, אף בניגוד לדוח שהגישו 3 ימים לפני כן לבית המשפט.

עוד טוענת הכונסת הרשמית כי היא מצאה שהנאמנים הציגו את חובות החברה בהזדמנויות שונות לבית המשפט, הכונס הרשמי והנושים, בהסתמך על ספרי החברה בלבד, "משל היו הנאמנים בא-כוח החברה ולא נאמנים שמחובתם להציג את גובה החובות המעודכן בהתאם לתביעות החוב שהוגשו נגד החברות".

פועל יוצא מכל אלה ועוד, כותבת הכנ"רית, הוא "חוסר יכולתם, לכאורה, של הנאמנים לאור הצהרותיהם השונות, לבדוק באופן אובייקטיבי נטול שיקולים זרים את תביעות החוב של כלל הנושים, הן בתיק סיטי אחזקות והן בתיק הדר ברמה, וזאת לאור מצגי-השווא והצהרותיהם כי ישלמו 100% מהחובות לנושים; חוסר יכולתם האובייקטיבית של הנאמנים לבדוק ולהגיש תביעת חוב בשם חברת הדר ברמה, בה מונו כנאמנים, בגין החוב הנטען על-ידי החברה נגד סיטי אחזקות" ועוד.

הנאמן הסתיר קרבה משפחתית

הכונסת מוסיפה כי אחד הנאמנים הסתיר מפני הנושים קרבה משפחתית שיש לו עם הרוכש-המציע. "תוצאות בדיקה שנעשתה על-ידי הכנ"ר העלתה כי חשיפת עובדת הקרבה המשפחתית בין הנאמן עו"ד אביב פריצקי לבין בעל השליטה במציעה 'חברת להב' אשר נבחרה להיות רוכשת מניות החברה ופעילותה, על-ידי הנאמנים בפני הכנ"ר, נעשתה (בדוא"ל כללי, ללא ציון שם המציעה) רק לאחר הגשת בקשה לבית המשפט בעניין זה (בשלב זה כאנונימית) וחיוב הנושים לקבלה (ללא אסיפות נושים), תוך יצירת 'מצב עשוי' כלפי הכנ"ר", נכתב בבקשה. וכל זאת, נטען, היה בניגוד להצהרת עו"ד פריצקי - הן בדוח שהגיש לבית המשפט, הן בישיבה אצל הכונס הרשמי והן בדיון בבית משפט - לפיה הביא לידיעת הכונס הרשמי את עובדת קרבת משפחתו למשפחת בעל השליטה במציעה מיד עם קבלת ההצעה.

"משרדו של עו"ד פריצקי ייצג מלכתחילה את החברות והגיש בשמן את הבקשות להקפאת הליכים וגיבוש הסדר נושים. עובדה המעלה את החשש כי עו"ד פריצקי ידע על קיומה של הזדמנות עסקית אף עוד לפני מינויו כנאמן", כותבת הכונסת ומוסיפה: "ויודגש - דיווח עו"ד פריצקי בדבר קרבת המשפחה בינו לבין בעל השליטה במציעה חברת להב היה צריך להיעשות מיד עם היוודע לו הדבר".

הכונסת מוסיפה כי היא מצאה שזהות בעל השליטה במציעה הוסתרה מידיעת הנושים עד לקיום ההתמחרות ביום 3.7.17, כאשר גם בשלב זה הגורם שחשף את זהות בעל השליטה במציעה ואת קרבתו המשפחתית לנאמן עו"ד אביב פריצקי בפני הנושים מיד בפתח ההתמחרות, היה הכונס הרשמי ולא הנאמנים.

הכונסת מוסיפה עוד כי עו"ד קרן רייכבך-סגל הצהירה כי היא נמנעת מכל טיפול בכל הנוגע לעניינו של הנושה בנק הפועלים בהליך, אך בניגוד להצהרות אלה הייתה מעורבת בהזדמנויות שונות בעניינו של הבנק, ובין היתר השתתפה בישיבת סגירת עסקת המכר ובהעברת סך של כ-28.8 מיליון שקל לבנק, ללא החלטה מפורשת של בית המשפט לעשות כן.

לסיכום מציינת הכונסת בבקשה כי "יש חוסר אמון מוחלט של הנושים בהתנהלות הנאמנים, שעה שאין להם עקביות בכל הנוגע למעמד הנושים והחוב וקביעת סכום החוב לזכותם".

על הרקע הזה מתבקש בית המשפט למנות נאמן אחד מבין 3 מועמדים: עו"ד עדי פיגל, עו"ד יורי נחושתן או עו"ד אופיר נאור - וזאת בכפוף להגשת תצהיר בדבר ניגוד עניינים.

הנושים: "אחת הפרשות החמורות שנחשפו"

עו"ד דוד הלפר, המייצג את הנושים המובטחים, מסר בתגובה: "מדובר באחת הפרשות החמורות בשנים האחרונות, בה נחשפה התנהלות פסולה של נאמנים שקיבלו גיבוי מלא מבית המשפט והכנ"ר לאורך תקופה ארוכה, למרות שכל המידע מצוי בפני בית המשפט באופן מפורט ביותר במשך חצי שנה. עמידה עיקשת על זכויות הנושים המובטחים הביאה לרעידת האדמה בדמות בקשת הכנ"ר להעברת הנאמנים מתפקידם.

"הפרשת מבטאת את אחד הכשלים החמורים המובנים באופן בו מתנהלים כיום הליכי חדלות פירעון בבתי המשפט ובכנ"ר, ואנו פועלים להביא לשינוי יסודי ורוחבי בסוגיה זו".

מהנושה המובטח נתנאל לורנצי וחברת דקמא בע"מ נמסר כי "למעשים הפסולים שהנאמנים עשו בתיק הזה אין אח ורע, והגיע הזמן שהדברים ייחקרו. לאחר שבמשך שנה וחצי התרענו על המעשים הפסולים, אנו מברכים על התערבות הכנ"רית שהחליטה לקחת אחריות ולתקן את הפגמים הנוראיים בתיק". 

הנאמנים: השמצות מופרכות ובקשה נטולת בסיס 

הבקשה של כונסת הנכסים הרשמית הצליחה לעצבן את הנאמנים, שלא מתכוונים לשתוק נוכח הטענות המוטחות לעברם - אותן הם מכנים "השמצות מופרכות". בבקשה שהגישו אמש (ב') לבית המשפט למתן צו איסור פרסום (אשר נדחתה), זמן קצר לאחר שקיבלו את בקשת כונסת הנכסים הרשמית לידיהם, הם תוקפים את טענותיה וטוענים כי "הבקשה נטולת בסיס".

"היום בשעות הערב, בתדהמה מוחלטת, קיבלו הנאמנים את בקשת הכנ"ר להחליפם, וזאת כאשר הבקשה עמוסה טענות שגויות, בלתי נכונות בעליל", נכתב בבקשה. לטענת הנאמנים, הבקשה הוגשה מבלי שניתנה להם אפשרות להגיב, והם מבקשים שיינתן להם יומם בפני בית המשפט, "על-מנת שהם יוכלו להגיב להשמצות המופרכות שעולות בבקשת הכנ"ר".

לפיכך, הנאמנים מבקשים כי יתאפשר להם להגיב בצורה מלאה, בצירוף אסמכתאות "רבות" שבידם, לרבות התכתבויות רבות עם בא-כוח הכנ"ר, "לטענות המופרכות והשגויות בעליל המועלות בבקשה".

הנאמנים ביקשו כאמור גם צו איסור פרסום על הגשת הבקשה ועל תוכנה, עד להכרעת בית המשפט בה, וזאת, לטענתם, "כיוון שעצם פרסום הבקשה, טרם שהוכרעה, עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך של ממש לנאמנים, באופן אישי, ולשמם הטוב". עוד כתבו הנאמנים כי "כל אחד מהנאמנים הוא בעל תפקיד מזה עשרות שנים, ופרסום כאמור יכול לגרום נזק של ממש לשמם הטוב, לפרנסתם, למשלח-ידם ולמוניטין שצברו בעמל רב".

השופט רון אלכסנדר דחה כאמור את הבקשה לאיסור פרסום, אך ציין כי הם יוכלו להגיב לטענות שהועלו נגדם בטרם יכריע בבקשה. 

קריסתם של האולמות היוקרתיים והנוצצים במרכז הארץ

במשך שני עשורים צברו אולמות האירועים "הדר סיטי טאואר" ו"הדר דימול" מוניטין כשניים מהאולמות היוקרתיים והנוצצים במרכז הארץ. אולמות "הדר סיטי טאואר" פנו לקהל הרחב, כאשר האולם "הדר דימול" פנה בעיקר ללקוחות מהמגזר הדתי והחרדי.

באולמות, הממוקמים בלבו של מלון הבוטיק "סיטי טאואר" ברמת-גן, נערכו חתונות, מסיבות בר-מצווה, בריתות, כנסים של ארגונים וחברות מסחריות ואירועים רבים נוספים. העיצוב היוקרתי והמטבח המשובח - שזכו לאורך השנים לתשבחות - משכו חוגגים רבים.

במאי אשתקד החגיגה נגמרה. קריסתם הכלכלית של אולמות האירועים המפורסמים בלב הארץ נחשפה במסגרת שתי בקשות שהוגשו לבית המשפט: האחת - בקשה לצו הקפאת הליכים וגיבוש הסדר נושים עקב חובות שאינה יכולה לפרוע; והשנייה - בקשה למינוי כונס נכסים. בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא אז צו הקפאת הליכים לחברות וכן מינה כונס נכסים זמני לחברה, עקב חובות נטענים בהיקף של כ-40 מיליון שקל.

בבקשת כונסת הנכסים הרשמית צוין כי נכון להיום עומדים החובות בחברת סיטי אחזקות בסך של מעל 50 מיליון שקל לנושים מובטחים ועוד כ-52 מיליון לנושים נדחים (בעדיפות פחותה), זאת כאשר בקופת הפירוק מצוי סך של כ-10.3 מיליון שקל בלבד.

צרו איתנו קשר *5988