בעקבות משבר הקורונה: אלו ההקלות שיוענקו למפעלים ולעסקים

במטרה להקל על עסקים ומפעלים אשר נקלעו לקשיים, הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה פרסמה רשימת הקלות וסיוע • בין היתר אי שלילת מענקי עובדים, שמירה על זכויות והטבות ואפשרות להקפיא תוכניות עבודה 

מוכר בכניסה לחנות מחכה ללקוחות. העסקים מתקשים לחזור לשגרה לאחר תקופת הסגר הממושכת / צילום: כדיה לוי, גלובס
מוכר בכניסה לחנות מחכה ללקוחות. העסקים מתקשים לחזור לשגרה לאחר תקופת הסגר הממושכת / צילום: כדיה לוי, גלובס

אי שלילת מענקי עובדים בשל אי עמידה במספר המשרות לה התחייבה החברה; מתן אפשרות להקפיא תוכניות עבודה שהיו אמורות להתבצע בתקופת הקורונה; שמירה על זכויות והטבות במסגרת מסלולי המענקים בחוק עידוד השקעות הון, גם במידה והחברה לא עמדה בתנאים שנקבעו בעת אישור המענק; והקפאת חילוט ערבויות.

אלה הן חלק מההקלות שיעניק משרד הכלכלה והתעשייה למפעלים ולעסקים הזכאים להטבות ומענקים במסגרת מסלולי תעסוקה ובמסגרת החוק לעידוד השקעות הון, לאור הנזקים שנגרמו להם בעקבות משבר הקורונה.

בעקבות המשבר, ובמטרה להקל על עסקים ומפעלים אשר נקלעו לקשיים, הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה פרסמה הבוקר (ד') רשימת הקלות וסיוע לעסקים ומפעלים, להם "כתב אישור" פעיל במסגרת מסלולי התעסוקה וכן במסגרת מסלול המענקים מתוקף חוק עידוד השקעות הון. מדובר בחברות אשר זכאיות בשגרה להטבות במסגרת מסלולי המענקים על פי החוק לעידוד השקעות הון. חברות שאושרו קיבלו "כתב אישור" הכולל את התנאים לקבלת המענק בכפוף לעמידה בתנאי הסף וביעדי התוכנית העסקית שהוצגה.

בהודעת משרד הכלכלה צוין כי "נוכח הימשכות המשבר והצפי כי השפעתו תורגש גם בחודשים הקרובים ומעבר לכך, הן בתחום התעסוקה והן על הפעילות המפעלית, מתייחסות ההקלות השונות ללוחות זמנים לעמידה ביעדים ובתנאים השונים של כל תוכנית ותוכנית. הערכת מצב מחודשת תתקיים מעת לעת, אשר תבחן האם ההקלות עונות לנסיבות המשתנות".

הנהלים גובשו לאחר בחינת תוצאות סקר שערכה הרשות בקרב עשרות עסקים מענפים שונים ובגדלים שונים, להם כתבי אישור, אשר הצביעו על ההקלות שיכולות לסייע להם לצלוח תקופה זו.

בין ההקלות שיינתנו במסגרת מסלולי התעסוקה: אי שלילת מענקים בעקבות ירידה במספר המשרות החדשות, תמהיל העובדים ועלות השכר אליהם התחייב העסק.

כיום, עסק זכאי למענק החל מגיוס מספר משרות מינימלי הקבוע בהוראת המנכ"ל הרלוונטית, עמידה בתמהיל עובדים מסוים (למשל לפחות 70% מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך או 60% מתגוררים באזורי עדיפות לאומית) ועמידה בתשלום עלות השכר המינימלית (למשל 75% מהשכר הממוצע במשק).

בעקבות ההקלה, יאושרו תשלומי מענקים בגין העסקה בפועל גם במקרה של ירידה של עד 20% ממספר המשרות, תמהיל העובדים ועלות השכר המינימליים הקבועים כתנאי סף בהוראת המנכ"ל הרלוונטית ובמקרה של עסקים קטנים החל מגיוס של 3 עובדים.

בנוסף, תינתן אפשרות להקפיא תוכניות שאושרו או להאריך את תקופת ההקמה עד חודש ספטמבר 2020, והתוכנית תוארך בהתאם.

עוד הודיע משרד הכלכלה, כי תובנה מרכזית שעלתה בבדיקה שנערכה על ידי המשרד היא כי עסקים מתקשים בעת הזו להציג את כלל האסמכתאות הנדרשות לתשלום המענקים. על כן, אושר בנוהל כי העסק יוכל להשלים חלק מהמסמכים בהמשך במידה ויצהיר על נכונות הפרטים המדווחים. כמו כן, ניתנה ארכה של 60 ימים נוספים להגשת דיווחים.

בנוסף, לא יתבצעו קיזוזים במענקים בעקבות סטייה מהתחייבות בכתב האישור. כיום, בתום כל שנת הפעלה נבדקת עמידת מקבל הסיוע בהתחייבויותיו לפי כתב האישור. במידה וקיימת סטייה מכתב האישור, מופחת מהמענק סכום מסוים בהתאם ל"עקרונות הקיזוז" כמפורטים בכתב האישור. בעקבות ההקלה, ככל שיוכח קשר סיבתי בין אי העמידה בתוכנית לבין משבר הקורונה, לא יתבצע קיזוז מהסיוע.

עוד נקבע, כי משבר נגיף הקורונה ייחשב כנסיבה אשר השפיעה על העסק, והביאה לצורך בשינויים בכתב האישור. בבקשות אשר יאושרו, ניתן יהיה להכיר בשינויים רטרואקטיבית החל מחודש מרץ 2020, מועד התפרצות הנגיף בישראל (ולא ממועד הגשת הבקשה, שתוגש מאוחר יותר).

בנוסף, הוחלט להקפיא את חילוט הערבויות והחזר המענקים לחברות שלא עמדו ביעדים. כיום, לוועדת ההקצאה ישנה סמכות לבטל את כתב האישור ולהחליט על חילוט מלא/יחסי/חילוט ערבות שהפקידה החברה כתנאי לקבלת המענק, וזאת בהתאם לנוהל חילוט ערבויות אשר מפורט בהוראות המנכ"ל. בעקבות ההקלה, נוהל חילוט הערבויות יכלול גם את משבר נגיף הקורונה.

בין ההקלות שיינתנו במסגרת מסלול מענקים עפ"י החוק לעידוד השקעות הון: תוארך תקופת ביצוע של תוכניות מאושרות משנתיים לחמש שנים כל כתבי האישור הפעילים, ואלה שיינתנו בשנת 2020, יוארכו עד לתום חמש שנים מיום מתן כתב האישור לתוכנית המאושרת המקורית. לא תידרש הגשת בקשה להארכה, החברה תודיע לרשות להשקעות בדבר רצונה לקבל הארכת מועד הביצוע עד לתום השנה החמישית;

בחינת ואישור שנת הפעלה - תורחב הסמכות לאשר שנה מסוימת כשנת הפעלה גם במקרים בהם יש חריגה מהקריטריונים שבנוהל, וזאת בכפוף לנימוק הבקשה ולאישורה. כאמור, שנת ההפעלה הינה מפתח למדידת הצלחת התוכנית. הקלה זו מאפשרת את הגמישות אשר עשויה לסייע לחברה לעמוד בתוכנית עצמה;

יינתנו הקלות בבדיקת דוחות ביצוע סופיים - במידה והמועד האחרון לביצוע ההשקעות בתוכנית המאושרת חל בשנים 2020-2021 או ששנת ההפעלה שנקבעה עבור התוכנית היא בשנים אלה, ניתן יהיה לאשר הקפאה בטיפול בדוח הביצוע (ולא שנה כפי שנהוג במצב רגיל);

תיושם הקלה באישור דוחות ביצוע סופים - עד כה בעל כתב אישור אשר עמד בתנאי הסף "מפעל בר תחרות" (ייצוא כחוק), ועמד ביעדי התוכנית המאושרת בשיעור של 80% ומעלה אושר עבורו דוח ביצוע סופי ע"י מחלקת הביקורת ללא צורך באישור המנהלה. ההקלה כאן מאפשרת למחלקת ביקורת סמכות לאשר דוח ביצוע סופי למפעלים אשר עמדו ביעדי התוכנית המאושרת בשיעור של 70% ומעלה. יש כאן הקלה מנהלית שמקצרת את זמני הביצוע של אישור דוחות ביצוע סופיים;

הקלה בעניין החזר מענקים בגין אי עמידה - בשיקולים לדרישת החזר חלקי של הטבות (מענקים) על פי נוהל עמידה ביעדים, יתווסף שיקול נוסף שהינו "השפעת נגיף הקורונה". המנהלה תהיה רשאית להתחשב בשל סעיף זה וזאת לאחר שהמפעל הציג לה מסמכים ותיעוד, וכן הוכח קשר סיבתי בין השפעת משבר הקורונה לאי עמידה מלאה בתנאי התוכנית המאושרת;

ותתאפשר בדיקת תוכניות ביצוע השקעות מרחוק - נקבע נוהל ביניים לעניין בדיקת ביצוע השקעות במכונות וציוד ע"י מהנדסים וחברות מלוות באמצעות בדיקה מרחוק ותיעוד דיגיטלי, אשר ככל שהבדיקה תימצא כי ההשקעות בוצעו כנדרש, יתאפשר שחרור מענקים.

ההקלות מותנות בהגשת בקשה לרשות, אשר מצביעה על קשר בין אי העמידה בכתב האישור לבין משבר הקורונה.

לדברי מנהל הרשות להשקעות, ד"ר נחום איצקוביץ', "הרשות להשקעות החליטה על סדרה של הקלות מנהליות אשר יאפשרו לעסקים ולמפעלים לעמוד בהתחייבויותיהם בגינם יזכו למענקים במסלולים השונים. עמידה בתוכנית משמעותה יצירת פעילות כלכלית, יצירת מקומות עבודה ותעסוקה ואפשרות לקליטה של עובדים שיצאו לחל"ת ע"י המעסיקים.

"עובדי הרשות ומנהליה קשובים ומסורים למשימה לסייע לעסקים ולמפעלים לעבור את התקופה הקשה בצורה מיטבית בנסיבות משבר הקורונה. זהו צו השעה והזמנים".

צרו איתנו קשר *5988