תקדים במחוזי: לא ניתן להגיש תביעה נגזרת בשם עמותה

השופטת רות רונן דחתה את הבקשה שהגישו חברי ההתאחדות לכדורגל, עורכי הדין מורן מאירי וליאור שחטר, להגיש תביעה נגזרת בשם ההתאחדות נגד אבי לוזון, מאיר ליבר ורו"ח שמעון גרינברג

השופטת רות רונן / צילום: שלומי יוסף
השופטת רות רונן / צילום: שלומי יוסף

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע בפסיקה תקדימית כי לא ניתן להגיש תביעה נגזרת בשם עמותה. השופטת רות רונן דחתה את הבקשה שהגישו חברי ההתאחדות לכדורגל עורכי הדין מורן מאירי וליאור שחטר להגיש תביעה נגזרת בשם ההתאחדות נגד אבי לוזון, מאיר ליבר ורו"ח שמעון גרינברג.

השופטת רונן קבעה כי "המקורות הפרשניים השונים להתחקות אחר תכליתו הסובייקטיבית של החוק תומכים במסקנה לפיה היעדרו של הסדר חקיקתי המאפשר הגשת תביעה נגזרת בשם עמותה מהווה הסדר שלילי ולא לקונה".

לדבריה, לא ניתן, במצב החוקי הקיים היום, לאפשר הגשה של תביעה נגזרת בשמה של ההתאחדות. "גם אם תוצאה זו איננה משקפת בהכרח את הדין הרצוי, אין די בכך על מנת לאפשר 'השלמה' של הדין מכוח היקש מהוראות חוק החברות. משכך, אני סבורה כי יש לדחות את בקשת האישור ולא לדון בה לגופה".

הבקשה עסקה בהעברות אסורות של כספים מההתאחדות לקבוצות החברות בה, שמקורן בכספים שקיבלה ההתאחדות מהמועצה להסדר הימורים בספורט וממכירת זכויות שידור, בהתאם להסכמים שנערכו בין ההתאחדות לבין הצדדים. כספים אלה נועדו בחלקם למימון קבוצות הכדורגל החברות בהתאחדות, ובחלקם למימון תפעולה של ההתאחדות. ואולם, הסכומים שהעבירה ההתאחדות בפועל לקבוצות, עלו בהרבה על הסכומים שהקבוצות היו אמורות לקבל. בין הסכומים הללו ישנם סכומים "צבועים", אשר ניתן לייחס את העברתם העודפת לקבוצות ספציפיות, וכספים "בלתי צבועים", שלא ניתן לזהות למי הם חולקו.

ביום 20.2.2017 הגישו המבקשים בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם ההתאחדות נגד המשיבים. בבקשה נטען כי מעשיהם ומחדליהם של המשיבים איפשרו הוצאת כספים שלא כדין מקופת ההתאחדות בסכום מצטבר של 38.5 מיליון שקל, וזאת תוך רישומים שגויים בדו " חות הכספיים של ההתאחדות שנועדו להסתיר את הוצאת הכספים. כן נטען כי ההתאחדות אינה מיישמת את המתווה שנקבע בדוח מיוחד שהוזמן על ידי ההתאחדות לעניין הגשת תביעה נגד המשיבים, וזאת חרף שורת פניות שנעשו אליה בדבר מיצוי זכויותיה.

ההתאחדות טענה כי יש לסלק את בקשת האישור על הסף שכן לא ניתן להגיש תביעה נגזרת בשם עמותה בכלל, ובשם ההתאחדות בפרט. לשיטתם, אין מקום להחיל את המנגנון של תביעה נגזרת ביחס להתאחדות, וזאת לאור מאפייניה - ובכלל זה אופייה הציבורי והפיקוח לו היא כפופה, וכן לאור היעדרו של אינטרס רכושי של חברי ההתאחדות בה. כמו כן, אף לו הייתה קיימת הצדקה מהותית להחלת מנגנון התביעה הנגזרת בעמותה, הרי שלנוכח העובדה שמדובר במנגנון חריג, אין להחילו על דרך של היקש ובהיעדר הוראת חוק מפורשת. עוד טענו המשיבים כי אף אילו היה הדבר אפשרי - המבקשים, כחברי הנהלה, שמעמדם אינו מקביל למעמדם של בעלי-מניות או דירקטורים בחברה, אינם בעלי זכות להגיש בקשה כזו.

השופטת רונן כאמור קיבלה את עמדת ההתאחדות ודחתה את הבקשה על הסף. עם זאת בסיום דבריה כתבה כי "יוער בשולי הדברים כי אם גם לא ניתן להגיש תביעה נגזרת בשם ההתאחדות בפרט או בשמן של עמותות בכלל, הרי שאין בכך כדי למנוע את האפשרות לנקוט באמצעים אחרים לאכיפת הדין, להגנה על האינטרס הרכושי של ההתאחדות ולהתרעה מפני הפרת הדין במקרים נוספים. כאמור לעיל, ישנם גורמי פיקוח ציבוריים ובכללם רשם העמותות, שמוקנות לו סמכויות שונות. בכלל זה מוסמך הרשם להוביל להליכי חקירה ובדיקה של פעילות העמותה, לשיפור מנגנון הפעולה שלה, ואף להביא באופן אפקטיבי להגשת תביעה נגד נושאי המשרה בה בהנחה שאלה גרמו לה נזק".

את ההתאחדות לכדורגל ייצגו עוה"ד כפיר ידגר, עופר פליישר וליאור שרעבי ממשרד גורניצקי ושות'. את המבקשים ייצגו עוה"ד מיכאל נאור ומאיה צרפתי.

את מאיר ליבר ייצג עו״ד ברוך (בוקי) כצמן שמסר בתגובה לפסק הדין כי הוא "שמח מאד על התוצאה הצודקת אליה הגיע בית המשפט. נראה כי הכרעה מוקדמת, בנוגע לשאלה המשפטית שבבסיס פסק הדין , הייתה יכולה לייתר הליך ארוך, בו, בין היתר, נחקרו עדים ועוד".

את רו"ח גרינברג ייצגו עורכי הדין ירון קוסטליץ ויואב סגל.