נגיף הקורונה | שאלות ותשובות

מדריך: לא התחסנתם? תהיו זכאים לדמי בידוד מופחתים; חזרתם מחופשה פרטית בחו"ל? לא תהיו זכאים לתשלום כלל

נכנסתם לבידוד? אם טסתם לחופשה או שלא התחסנתם לקורונה, תקבלו דמי בידוד חלקיים בגובה 75% משכר העבודה • לעומת זאת, עובדים שנכנסו לבידוד בגלל נסיבות שאינן תלויות בהם יקבלו תשלום מלא של השכר הרגיל

שימו לב: בגין יום ההיעדרות הראשון אין זכאות לתשלום דמי בידוד / צילום: Shutterstock, Maridav
שימו לב: בגין יום ההיעדרות הראשון אין זכאות לתשלום דמי בידוד / צילום: Shutterstock, Maridav

עקב ריבוי מקרי הקורונה והתחזקות המגפה בשבועות האחרונים, משפחות שלמות נדרשות להיכנס לבידוד בגלל מגע של הילדים בקייטנה עם ילד שהוא חולה מאומת, מפגשים במקומות העבודה או חזרה מחופשה בחו"ל. רבים האנשים שיכולים לעבוד מהבית, אבל עבור אלה שלא יכולים או נדרשים לטפל בילדים חולים, היכולת לקבל תשלום על ימי הבידוד משמעותית מאוד.

לדברי עו"ד לימור ארגוב-שנהב, שותפה מנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד וקסלר ברגמן ושות', "עובדים השוהים ב'בידוד מזכה' יהיו זכאים לדמי בידוד בתשלום מלא. עובד השוהה ב'בידוד מזכה' הוא עובד הנדרש בבידוד בנסיבות שאינן תלויות בו. למשל, עובד שהחל את תהליך החיסון אולם טרם השלים אותו (טרם חלפו 30 ימים ממועד המנה ראשונה או טרם חלפו 7 ימים ממועד המנה השנייה); עובד מחלים; עובד שקיימת לגביו מניעה רפואית להתחסן או אין המלצה לציבור שהוא נמנה עמו להתחסן; עובד שהוא קטין; או עובד השוהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו (שאינו חולה או שאינו שב מנסיעה פרטית לחו"ל). באופן זה, הורה מלווה שאינו חייב בבידוד אך נאלץ להיעדר מעבודתו משום שחלה על ילדו חובת בידוד יהיה זכאי גם הוא לדמי בידוד בתשלום מלא. עם זאת, ההסדר החדש מגביל זכאות לדמי בידוד לעובד שילדו חולה או שנדרש לבידוד עקב חזרה מנסיעה פרטית לחו"ל.

"עובדים העונים על אחת מההגדרות שפורטו לעיל נדרשים להעביר למעסיקם את מלוא האישורים התומכים במצבם, לדוגמה תעודת מתחסן, תעודת מחלים או אישור רפואי המעיד על מניעה רפואית להתחסן, לרבות העתק מהדיווח למשרד הבריאות על היותם בבידוד.

מי זכאי לתשלום דמי בידוד חלקיים - 75%?

"עובד השוהה בבידוד ואינו מחוסן או מחלים או בעל מניעה רפואית כלשהי להתחסן יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד חלקיים העומדים על 75% מגובה דמי הבידוד שנקבע בהסדר. לעניין זה, אין זכאות לתשלום דמי בידוד לעובד השוהה בבידוד עקב חזרה מנסיעה פרטית לחו"ל. עובד השוהה בבידוד נדרש גם הוא למסור דיווח למשרד הבריאות ולהמציא למעסיקו העתק מהדיווח.

מהו גובה דמי הבידוד?

"בגין יום ההיעדרות הראשון אין זכאות לתשלום דמי בידוד. עם זאת, עובדים יכולים לבקש ממעסיקם לזקוף את יום ההיעדרות הראשון על חשבון ימי החופשה הצבורים להם. לעובדים שהם 'הורים מלווים' לילדם החייב בבידוד אשר נעדרו לסירוגין מעבודתם במהלך תקופת הבידוד, יופחת התשלום בעד יום העבודה המלא רק מהתשלום המגיע להורה שנעדר ראשון מעבודתו במהלך אותה תקופת בידוד. כלומר, להורה השני לא יופחת תשלום על יום העבודה הראשון. העובדים נדרשים למלא טופס הצהרה למעסיקם בדבר היעדרותם.

"מיום ההיעדרות השני ואילך, עובדים ב'בידוד מזכה' או 'הורים מלווים' זכאים לתשלום מלא של שכר העבודה הרגיל שהיו זכאים לקבל אילו המשיכו בעבודתם, וזאת בגין תקופת הבידוד. עובדים ה'שוהים בבידוד' זכאים לתשלום חלקי של 75% משכר העבודה הרגיל שהיו זכאים לקבל אילו המשיכו בעבודתם, בגין תקופת הבידוד.

האם התשלום כולל גם תשלומים נלווים לשכר העבודה?

"דמי הבידוד יהיו בגובה שכר העבודה שהיה משולם לעובד לו המשיך בעבודתו לרבות תשלום מלוא הרכיבים המובאים בחשבון כשכר עבודה וכבסיס לחישוב זכויות (שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר, תוספת מחלקתית/מקצועית ועוד)".

מה השתנה בתקופת הבידוד?

"ההסדר החדש קובע כי התשלום בגין דמי הבידוד יהיה לא יותר מהתקופה המזערית שנקבעה לבידוד והיא תקופה שתחילתה ביום הראשון שבו נודע לעובד שחלה עליו או על ילדו חובת בידוד, וסיומה במועד המוקדם ביותר שבו יכולה הייתה להסתיים חובת הבידוד לגבי העובד או ילדו, בכפוף לשתי בדיקות שליליות, כאשר בדיקה ראשונה מתבצעת בסמוך למועד הכניסה לבידוד והבדיקה השנייה במהלך היום השביעי לתקופת הבידוד".

האם ימי הבידוד הם על חשבון ימי מחלה?

"הניכוי בגין היעדרות בשל חובת בידוד של עובד, יהיה עד שלושה ימי מחלה צבורה בלבד, וזאת מצבירת מחלה חיובית (גם אם תקופת הבידוד גבוהה משלושה ימים).

"לגבי הורים מלווים הנעדרים מעבודתם לסירוגין במהלך תקופת הבידוד של ילדם, יופחתו הימים באופן יחסי לימי היעדרותם של כל אחד מהם ולא יותר משלושה ימי מחלה צבורים לשני ההורים יחדיו.

"עבור עובד אשר אין ברשותו יתרת ימי מחלה מספקת לצורך הניכוי, תירשם יתרת מחלה שלילית. יתרת המחלה השלילית תקוזז מידי חודש בהתאם לצבירה החודשית החדשה שיצבור העובד. אם יחסי העבודה בין העובד ובין המעסיק יגיעו אל סיומם בטרם יתרת המחלה השלילית תקוזז, תקוזז היתרה השלילית מצבירת ימי החופשה שקיימת לעובד. ואם לעובד לא קיימת יתרת חופשה חיובית ביום הקיזוז, לא תקוזז יתרת המחלה השלילית בכלל ולא יעמוד חוב לעובד כלפי המעסיק בעניין זה".

האם עובד שנסע לחו"ל לנסיעה פרטית ונדרש לתקופת בידוד יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד?

"עובדים אשר שבו מנסיעה פרטית לחו"ל ישהו בבידוד בהתאם להוראות משרד הבריאות - על חשבונם וללא תשלום דמי בידוד. ההסדר החדש מחריג גם תשלום דמי בידוד ל'הורה מלווה' לילדו החייב בבידוד עקב נסיעה פרטית לחו"ל ולא ישולמו לו דמי בידוד. לעומת זאת, עובדים הנדרשים בבידוד עקב נסיעה לחו"ל מטעם המעסיק ישולמו להם דמי בידוד מלאים החל מהיום הראשון להיעדרם".

האם מותר לפטר עובד בתקופת הבידוד?

"לא. דין היעדרות עובד השוהה בבידוד, עובד ב'בידוד מזכה' או 'עובד שהוא הורה מלווה' בתקופת הבידוד כדין היעדרות בתקופת מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק".

האם המעסיקים זכאים לפיצוי על תשלום למבודדים?

"כל מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד בגין שהייתו של העובד בבידוד עשוי להיות זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור הסכומים ששילם לעובד החל מיום הבידוד השני. עבור יום הבידוד השני המעסיק יקבל 100% מהסכום ששילם לעובד. עבור יום הבידוד השלישי ואילך, הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו (עד 20 עובדים - זכאות להחזר של 75% מהסכום ששילם המעסיק בפועל עבור ימי הבידוד; מעל 20 ע- ובדים זכאות להחזר של 50% מהסכום ששילם המעסיק בפועל עבור ימי הבידוד).

לפי ההסדר החדש, לצורך שיפוי המעסיק יובאו בחשבון העלויות הנלוות ששילם מעסיק בפועל בשיעור שלא יעלה על 30% מדמי הבידוד ששולמו לעובד בפועל.

"לקבלת ההחזר, על המעסיק להגיש בקשה לשיפוי למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון לא יאוחר מ-90 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד או של ילדו לפי העניין".

צרו איתנו קשר *5988