ועדת הכספים אישרה את החלפת האג"ח המיועדות: התשואה המובטחת תעלה ל-5.15%

במסגרת הצעת החוק שאושרה בוועדה נקבע כי המדינה תפריש כספים לקרן ייעודית שתשמש להשלמת תשואה לחוסכים ולא תוכל להשתמש בהם למטרות אחרות • העלאת התשואה המובטחת נועדה לכסות גם ההוצאות הישירות של קרנות הפנסיה

יו''ר ועדת הכספים אלכס קושניר / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
יו''ר ועדת הכספים אלכס קושניר / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

אחרי שנים בהן הקצתה המדינה אג"ח מיועדות לקרנות הפנסיה, הצעת החוק במסגרתה המדינה תתחייב להשלים את התשואה אם הקרנות לא ישיגו תשואה גבוהה, אושרה בוועדת הכספים של הכנסת. לדרישת יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר, נקבע כי התשואה אותה תתחייב המדינה להשלים, כחלק מהחלפת מנגנון האג"ח המיועדות במנגנון מבטיח תשואה, תעלה ל-5.15% במקום 5% בנוסח החוק המקורי, כך שתכלול את ממוצע דמי הניהול בשוק ותביא לתשואה נטו.

הפרק עוסק בהצעת החוק הקובעת כי המדינה תפסיק להנפיק אג"ח מיועדות בשיעור של 30% מנכסי הפנסיות הוותיקות והחדשות, כאשר שיעור זהה של כספי החוסכים יושקע בשוק ההון, וככל שהתשואה השנתית שהושגה בנוגע לסכומים אלה, תהיה נמוכה מ-5.15%, המדינה תשלים לקרנות הפנסיה את ההפרש כדי להבטיח תשואה של 5.15%, וככל שהתשואה שהושגה תהיה גבוהה מ-5.15% הקרנות יעבירו את ההפרש לקרן שתוקם לשם הבטחת תשואה עתידית והשלמת ההפרשים ככל שיידרש.

15 שנה, גם אם החוק ישונה

על רקע חשש חברי הכנסת כי המדינה תשנה את החוק ותשנה את חובתה להשלים את התשואה, נקבע כי גם במקרה של שינוי החוק, ההטבה של השלמת התשואה תישמר למשך 15 שנה, זאת כדי לדמות ככל הניתן את תקופת הוודאות שנתנו האג"ח המיועדות.

במסגרת חשש חברי הכנסת כי המדינה לא תפריש סכומים מספיקים לאורך השנים לקרן ובמצב משבר לא יהיה בה די כדי להשלים את התשואות, נקבעו בחוק שיעורי ההפרשות השנתיות של המדינה לקרן מתוך סך הנכסים המנוהלים בקרנות השונות: בשנים 2022 עד 2025 - 3.15%, בשנים 2025 - 2027 - 2.65%, בשנת 2028 - 2.15%, ובשנת 2029 ואילך - 1.95%. החישוב יעשה בכל שנה בנפרד, כאשר גם שיעורי ההפרשות עודכנו ב-0.15% בהתאמה להגדלת ההפרשה ל-5.15%. העלאת התשואה הנוספת נעשתה על מנת שתכלול לצד דמי הניהול גם את ההוצאות הישירות בשל ביצוע עסקאות באותם נכסים, ואלה לא ינוכו מתוך התשואה.

עוד נקבע לצורך חיזוק המנגנון כי שינוי בשיעורי ההפרשה יצטרך לעבור במסגרת חקיקה ראשית, באישור מליאת הכנסת וכי הפרשות עודפות שיוצרו ישמשו רק לצרכי החוסכים.

נוכח הערות רשות שוק ההון, והגופים המוסדיים בדיוני הוועדה, הוחלט כי תחולת החוק תדחה מ-1 בינואר מועד נוסח החוק המקורי, ל-1 ביולי 2022, כאשר באפשרות שר האוצר לדחותה ל-1 בנובמבר 2022. לדרישת הוועדה נקבע עוד, כי על שר האוצר יהיה להודיע עד לחודש פברואר 2022 האם בכוונתו לדחות את התחולה.

עוד נקבע בחוק המוצע, כי במסגרת תקנות שיתלוו לחוק במידת הצורך, תחול ודאות לכך שגם בעת מעבר בין קרנות והתחשבנות בין קרנות, כספי החוסכים וזכויותיהם לא יפגעו. נקבע כי כלל התקנות הנילוות לחוק יפורסמו עד תום חודש מרץ. התשואה המובטחת תעמוד על ריבית שנתית צמודה למדד המחירים לצרכן, ונקבע כי ההצמדה למדד תעשה במידה והוא חיובי בלבד.

השקעה רק בנכסים בלתי סחירים חדשים 

בעקבות הערת רשות שוק ההון בדיוני הוועדה הקודמים, הוחלט כי כספי האג"ח יושקעו רק בנכסים בלתי סחירים חדשים (נדל"ן לרוב), זאת נוכח כך שההשקעות בנכסים מסוג זה מניבות לרוב תשואות רק לאחר מספר שנים, וכניסת המדינה להשקעות קיימות באמצעות כספי האג"ח, הייתה עלולה להביא להנאתה מהרווחים ללא השתתפות בעלויות מלכתחילה.

עוד הובהר במהלך הדיון כי הכספים שיועברו מקרנות האג"ח לקרן הפנסיה של כל חוסך, יושקעו באפיק נפרד מיתר כספי החוסך באותה קרן, זאת כדי להבחין בין התשואות, כאשר המסלול שיבחר יהיה זהה למסלול בו מנוהלים מרבית כספי החוסך.

בסיכום הדיון אמר היו"ר קושניר: "אני רוצה לברך את כל השותפים שנמצאים כאן, ההסתדרות, גם חברי הקואליציה וגם חברי האופוזיציה שניהול דיון ענייני והכניסו שינויים עניינים לתוך החוק: הצלחנו להגדיל את התשואה המובטחת ל5.15%, מהרבה סיבות, המשמעות שהתשואה המובטחת לחוסכים תגדל, נותן להם יותר ביטחון ויותר פנסיה. באופן כללי הצלחנו להיטיב את מצב החוסכים, גם לתת ודאות וגם בעתיד להקטין את יחס החוב-תוצר של המדינה".