מנורה מבטחים: הרווח מתחילת השנה הוכפל ל-578 מיליון שקל

בעוד שהרווח של מנורה בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על יותר מחצי מיליארד שקל, ברבעון השלישי הוא הסתכם ב-140 מיליון שקל לעומת כ-312 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בשל רווח קטן יותר מההשקעות • התשואה על ההון במונחים שנתיים הסתכמה בכ-16%

יהודה בן אסאייג, מנכ''ל מנורה מבטחים / צילום: יעל צור
יהודה בן אסאייג, מנכ''ל מנורה מבטחים / צילום: יעל צור

קבוצת מנורה מבטחים  מדווחת על רווח כולל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 בסך של 578 מיליון שקל, אל מול רווח כולל של 285 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020, עלייה של 102%. עם זאת, ברבעון השלישי של השנה עמד הרווח על 140 מיליון שקל לעומת 312 מיליון שקל אשתקד.

הסיבה לפערים בין תשעת החודשים הראשונים של השנה בכללותם לבין הרבעון השלישי נובעת מהבדלים במרווח הפיננסי, הרווח שרשמה מנורה מבטחים על ההשקעות. המרווח הפיננסי של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 עמד על סך של 535 מיליון שקל למול מרווח פיננסי שלילי בסך של כ-167 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. המרווח הפיננסי ברבעון השלישי של השנה הסתכם לסך של כ-134 מיליון שקל למול סך של כ-239 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. נציין כי מנורה מבטחים מוטה פחות לשוק ההון מאשר חברות הביטוח הגדולות האחרות, ולכן גם ההשפעות של שוק ההון עליה, לטוב ולרע, קטנות יותר.

עם זאת, מקום אחר שבו כן באה לידי ביטוי ההשפעה של שוק ההון על שורת ההכנסות היא בתחום ביטוח החיים והחיסכון ארוך הטווח. בתשעת החודשים הראשונים של 2021 נגבו דמי ניהול משתנים בסך של כ-136 מיליון שקל בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד לא נגבו דמי ניהול משתנים עקב תשואה ראלית שלילית (כ-8 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2021 למול הרבעון המקביל אשתקד בו לא נגבו דמי ניהול משתנים). במקביל חל גידול בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 בהכנסות מדמי ניהול קבועים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בסך של כ-56 מיליון שקל (גידול של 18 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2021 ביחס לרבעון המקביל אשתקד).

סיבה נוספת לקיטון ברווח נעוצה בהשפעת ריבית חסרת סיכון והפרשי שווי הוגן. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 חל קיטון ברווח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ-240 מיליון שקל. ברבעון השלישי חל קיטון ברווח בסך של 115 מיליון שקל ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

עלייה בהכנסות מדמי ניהול

בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך הסתכם הרווח הכולל, לפני מס, בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 לכ-326 מיליון שקל, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ-77 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי לעומת זאת חלק קיטון ברווח מתחום זה, ומנורה מבטחים רשמה רווח כולל של כ-46 מיליון שקל למול רווח כולל של כ-125 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס מביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכם לסך של כ-154.6 מיליון שקל, למול הפסד כולל לפני מס בסך של כ-72.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. כאן רשמה הקבוצה הפסד של 13 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2021 למול רווח של 67.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד).

הרווח הכולל לפני מס מעסקי הפנסיה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכם לסך של כ-140 מיליון שקל, למול רווח של כ-130 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (רווח של כ-50 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2021 למול רווח של כ-44.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד). הגידול ברווח נובע בעיקרו מעליה בהכנסות מדמי ניהול ורווחי השקעות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בקיזוז גידול בהוצאות הנהלה וכלליות ובהוצאות עמלות, הוצאות שיווק, והוצאות רכישה אחרות.

הרווח הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 בתחום ביטוח כללי הסתכם לסך של כ-203 מיליון שקל, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ-353 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי היה הרווח כ-66 מיליון שקל למול רווח של כ-269 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

גידול של 23% בהיקף נכסי קרן הפנסיה

בתחום הבריאות עמד הרווח הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של 2021 על כ-131 מיליון שקל למול רווח של כ-147 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. כאן דווקא נרשם גידול ברווח ברבעון השלישי, וזה עמד על כ-70 מיליון שקל למול כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד).

ההון העצמי של הקבוצה נכון לסוף ספטמבר הסתכם לסך של כ-5.1 מיליארד שקל, אל מול כ-4.5 מיליארד שקל בסוף ספטמבר אשתקד. התשואה על ההון במונחים שנתיים הסתכמה בכ-16%.

סך הנכסים הפיננסים המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכמו בכ-264 מיליארד שקל. נכסי קרן הפנסיה מבטחים החדשה, קרן הפנסיה החדשה הגדולה בישראל, הסתכמו לסך של כ-176 מיליארד שקל, למול כ-143 מיליארד שקל נכון ל-30 בספטמבר 2020, גידול של כ-23.1%. מנורה מבטחים החזיקה בתום הרבעון הראשון של שנת 2021 בנתח שוק של כ-31.8% מבין קרנות הפנסיה החדשות המקיפות.

יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח: "אנו מציגים תוצאות חיתומיות מצוינות, רווחיות נאה במגזרי הפעילות השונים וצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים בהם בחרנו להתמקד. לקבוצה יחס כושר פירעון גבוה, עובדה המעידה על עוצמתה, יציבותה ויכולתה לחלק דיבידנד כפי שביצענו לאחרונה".

צרו איתנו קשר *5988