בגלל ניכוי מס במקור: לשכת רואי החשבון פתחה חזית מול רשות המסים

לטענת לשכת רואי החשבון, באישורים המונפקים ע"י הבנקים, חברות ביטוח וחברי הבורסה לשנת המס 2021 בוצע שינוי מהותי בטופס המופק לחברות, והוא אינו כולל עוד את שורת הרווח/הפסד של ביצוע העסקאות • יו"ר ועדת המסים בלשכת רואי החשבון: "הכבדה נוספת על הנטל הדיווחי לצורכי מס שיוטל על החברות"

נשיא לשכת רואי החשבון, רו''ח חן שרייבר / צילום: כדיה לוי
נשיא לשכת רואי החשבון, רו''ח חן שרייבר / צילום: כדיה לוי

לשכת רואי החשבון פתחה זירה מול רשות המסים, איגוד הבנקים, איגוד חברי הבורסה שאינם בנקים ומנהל התאחדות החברות לביטוח חיים: טוענת כי שינויי שלא כדין שנערך בטופס אישור על ניכוי מס במקור המופק לחברות, מעמיס על רואי החשבון נטל עבודה בלתי סביר, שמהווה פתח לטעויות קשות בדוחות המס של החברות הללו.

במכתב ששיגרו יושבי ראש ועדת המסים בלשכה, רו"ח ועו"ד ג'ק בלנגה ורו"ח אבי נוימן, לרשות המסים, טוענים השניים כי הבנקים, חברות ביטוח וחברי הבורסה, בגיבוי רשות המסים, הורידו מטופס אישור על מס שנוכה במקור (טופס 867) המופק לחברות, את שורת הרווח/הפסד על רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה וממכשירים פיננסים לא נסחרים. התוצאה לטענתם: הכבדה על הדיווחים וטעויות צפויות בדוחות המס של אותן חברות.

הכבדה על רואי החשבון

טופס 867 מפרט את הרווחים וההפסדים מפיקדונות, ניירות ערך, דיבידנדים וריבית מניירות ערך, ואת המס שנוכה ללקוחות של אותו מוסד פיננסי המנהל את התיק שלהם מהחשבון באותה שנה. לצורכי מס נלקחים בחשבון רווחים והפסדים בגין נכסים שמומשו בשנת המס. את הטופס מנפיקים הבנקים, חברי הבורסה שמנהלים את החשבון עבור הלקוח. במכתב מלשכת רואי החשבון, ששוגר לורד בכר, מנהלת תחום בכיר (שומה - ניכויים מס הכנסה), מציינים בלנגה ונוימן, כי ללשכת רואי החשבון הגיעו פניות רבות ממייצגים על כך שבאישורים המונפקים על ידי הבנקים, חברות ביטוח וחברי הבורסה לשנת המס 2021 בוצע שינוי מהותי בטופס 867 המופק לחברות וכי "החל משנה זו הטופס אינו כולל עוד את שורת הרווח/הפסד של ביצוע העסקאות, מידע אשר נכלל בטפסי 867 בשנים קודמות".

לדברי רו"ח אבי נוימן, יו"ר משותף של ועדת מסים של הלשכה ושותף מסים ב-PWC ישראל, "המשמעות של החסרת המידע על הרווח/הפסד הנובע מתיק ניירות הערך המנוהל אצל הגוף המוסדי היא הכבדה נוספת על הנטל הדיווחי לצורכי מס שיוטל על החברות, נטל בירוקרטי שכבר כיום קיים ומקשה מאוד על החברות. החסרת המידע האמור לא יאפשר בקרה נאותה של אותן חברות על שלמות ונאותות הנתונים הנובעים מפעילות בשוק ההון אצל אותו גוף מוסדי. מיותר לציין כי רישום ביצוע הפעולות (קניות/מכירות) בספרי החברות לצד אופן חישוב הרווח והקיזוזים על פי כללי המס השונים עשויה לגרום לכאוס במערך הדיווחי ולטעויות באופן החישוב וזאת ללא אפשרות להיזון חוזר ובקרה על אופן החישוב מהגוף המוסדי".

בלנגה ונוימן כותבים במכתב לרשות המסים כי "לשכת רואי החשבון רואה בחומרה רבה את המהלך החד-צדדי שבוצע על ידי רשות המסים, איגוד הבנקים, איגוד חברי הבורסה שאינם בנקים ומנהל התאחדות חברות לביטוח חיים, וזאת ללא התייעצות מוקדמת ותיאום עם הלשכה".

לטענת לשכת רואי החשבון, המהלך של החסרת נתון הרווח/הפסד מניירות ערך הינו נעשה בניגוד לתקנה 14 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת ניירות ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), לפיה "חייב שניכה מס כאמור בתקנות אלה, ייתן למוכר על פי בקשתו, בסוף שנת המס ולא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה, אישור לגבי שנת המס הקודמת לפי טופס 0867 על רווח ההון ועל המס שנוכה ויפרט את הפרטים כאמור בתקנה 13 וכן כל פרט אחר שברשותו ידרוש המנהל". לאור זאת, נטען במכתב, הבנקים, חברות הביטוח וחברי הבורסה מחוייבים בהמצאת נתון הרווחים/הפסדים מניירות ערך לבקשתו של הלקוח; ואם הם מעוניינים לבצע שינוי באופן הדיווח - נדרש תיקון חקיקתי של התקנות.

נשיא לשכת רואי החשבון: שינוי לא חוקי

עוד נטען במכתב כי "שינוי חד-צדדי של טופס 867 בעבור שנת המס הקודמת, קרי שנת 2021 הינו מהלך רטרואקטיבי, שכן הוא מחייב את החברות לבצע קליטה של כל תנועה בניירות ערך (קניה/מכירה) וכן ביצוע הצמדה למדד. לשם כך הבנקים, חברות הביטוח וחברי הבורסה, על פי הנוהג הקיים, נדרשים להמציא את כל הנתונים הנדרשים של תאריכי קניה ומכירה של כל נייר ערך שמנוהל על ידם בחשבון ניירות הערך של הלקוח. צירוף נתונים אלו צריך להתבצע במקביל למסירת טופס 867 בדומה לנתונים הנמסרים ללקוח על ידי בנקים זרים על חשבונות ניירות ערך המתנהלים בחשבון בנק זר. למיטב ידיעתנו פירוט כאמור לא צורף לטפסי 867 החדשים שהופקו לחברות לשנת המס 2021".

על רקע האמור, דורשת לשכת רואי החשבון מרשות המסים לשנות, "באופן מיידי", את כל טפסי 867 שהונפקו עד כה לחברות בגין שנת המס 2021, ולכלול בהם את כימות הרווח/הפסד מפעילות בניירות ערך.

לדברי נשיא לשכת רואי החשבון, חן שרייבר, "כל שינוי בדיווח לרשויות המס חייב להתקבל רק אחרי התייעצות עם לשכת רואי חשבון, קל וחומר כשמדובר בשינוי שאינו חוקי. הלשכה מייצגת את כלל רואי החשבון, אבל גם את הלקוחות שלהם. הגופים המוסדיים ורשות המסים צריכים לבטל את השינוי הנ"ל ולעבוד בתיאום מלא אתנו, על מנת למצוא את הפתרון הטוב ביותר לבעיות שבגינן השתנה מהותית טופס 867".

מרשות המסים נמסר: הנושא נמצא בבדיקה.