רשות ני"ע תחייב חברות חוץ בנקאיות לחשוף סיכונים טרם גיוס

רשות ני"ע פרסמה הנחיות חדשות לחברות האשראי החוץ בנקאי שיחייבו אותם לפרסם לציבור את הסיכונים העלולים לנבוע מהלבנת הון, גניבות, מעילות, הונאות ואי סדרים • עוד הם יחויבו לציין את זהות בעלי התפקידים בתאגיד אשר אמונים על ניהול הסיכונים

ענת גואטה, יו''ר רשות ניירות ערך / צילום: ענבל מרמרי
ענת גואטה, יו''ר רשות ניירות ערך / צילום: ענבל מרמרי

האירועים האחרונים שחשפו אי סדרים כספיים בהיקף של מיליוני שקלי בשתי חברות האשראי החוץ בנקאיות, יונט קרדיט וגיבוי אחזקות, הציפו את שאלת הפיקוח הרגולטורי על המגזר החוץ בנקאי וההגנה על המשקיעים בו. התפוצצות שתי הפרשות הביאו לנפילה של יותר מ-50% במניות יונט קרדיט וגיבוי אחזקות, כאשר ברקע כבר הוגשו על ידי בעלי מניות בקשות לתביעות נגזרות נגד החברות ובעלי תפקידים בהן בשל אבדן הערך שנגרם למניות.

על מנת לשקף לציבור המשקיעים את האופן שבו חברות האשראי החוץ בנקאי מנהלות את החשיפה שלהן לסיכונים שיכולים לפגוע בחברות עצמן ובמשקיעים, פרסמה ביום רביעי רשות ני"ע חובת גילוי מורחבת לגופים הפועלים בתחום.

המסמך מבהיר לחברות באופן ממוקד את הגילוי הנדרש, בסוגיות הבאות: סיכונים עיקריים, אופן ניהולם, הסיכוי להתממשותם והשפעתם על התאגידים בענף הזה. על פי ההוראה החדשה, החברות יחויבו לפרסם את הגילוי בדיווחיהן במטרה לשקף את כל המידע הרלוונטי לציבור המשקיעים והן נדרשות לעשות זאת כבר במסגרת הדוח הרבעוני הקרוב.

"על התאגיד לפרט ביחס לכל אחד מהסיכונים ממה הם נובעים תוך פירוט גורמים פנימיים וחיצוניים"

"סיכון האשראי הוא סיכון אינהרנטי לענף האשראי החוץ בנקאי ומנוהל באופן שוטף. לצד סיכון זה, תאגידים אשר פועלים בתחום פעילות זה חשופים מטבעם במידה יתרה לסיכונים נוספים וביניהם סיכונים תפעוליים (כדוגמת סיכוני גניבה, מעילות, הונאות ואי סדרים), סיכוני הלבנת הון, סיכון רגולציה ושינויי חקיקה וסיכון אי-ציות להוראות רגולטוריות בנושא", כתבו ברשות ני"ע.

ברשות דורשים מהחברות להתייחס ולנתח את סיכון הרגולציה ושינויי חקיקה, סיכוני הלבנת הון וסיכון הציות (קרי, הסיכון של אי-עמידת התאגיד בהוראות הדין והוראות רגולטוריות ובכלל זה בהיבטי ניהול סיכונים והלבנת הון) ואת הסיכונים התפעוליים כדוגמת סיכון לגניבות, מעילות, הונאות ואי סדרים. בהקשר זה נכתב כי על התאגיד להתייחס גם למוקדי סיכון שזוהו בפעילותו.

עוד הם חייבים להתייחס לגורמים להיווצרות גורמי הסיכון ודירוג השפעתם. "במסגרת תיאור הסיכונים המפורטים לעיל, על התאגיד לפרט ביחס לכל אחד מהסיכונים ממה הם נובעים תוך פירוט גורמים פנימיים וחיצוניים לתאגיד אשר בעטיים נוצר הסיכון ומהם נקבעת מידת השפעתו על התאגיד", הסבירו ברשות ני"ע.

באשר למדיניות וניהול סיכונים, על התאגיד החוץ בנקאי לציין אם קבע אסטרטגיית ניהול סיכונים ואם קבע מדיניות, מתודולוגיות, נהלים, תהליכי עבודה, פעולות ובקרות לשם זיהוי, מדידה, ניטור, גידור, ניהול והתמודדות עם הסיכונים הללו, ואם כן לפרטם. כמו כן, על התאגיד לציין את זהות בעלי התפקידים בתאגיד אשר אמונים על ניהול הסיכונים, וכן אופן היישום שלהם בפועל במהלך תקופת הדיווח.

"בהקשר זה על התאגיד לפרט את הפעולות בהן הוא נקט או שיש בכוונתו לנקוט על מנת לצמצם את החשיפה של התאגיד לכל אחד מן הסיכונים, לרבות משאבי כוח האדם בתאגיד שהוקצה לטפל בנושא הציות ובניהול הסיכונים, מיומנות ומקצועיות כוח האדם לניהול הסיכונים, משאבים שהוקצו על ידי התאגיד לניהול הסיכונים, התייחסות לתדירות ומהות דיוני ההנהלה והדירקטוריון בנושא ציות וניהול סיכונים ומעורבות הדירקטוריון בפיקוח על ניהול סיכונים. על התאגיד להתייחס לשיקולי עלות-תועלת שהוא מפעיל בבואו לקבוע את מדיניות ניהול הסיכונים ותיאבון הסיכון שלו".

ולבסוף, על התאגיד החוץ בנקאי לדווח גם על התממשות הסיכונים. "אם במהלך תקופת הדיווח נמצא כי התממש אחד או יותר מן הסיכונים - בדוח המיידי על התרחשות האירוע על התאגיד לפרט, בין היתר, אודות האירוע, הסיכון שהתממש, הגורמים שהובילו להתממשות הסיכון, הנזק שנגרם לתאגיד, פעולות שנקט התאגיד כדי למזער את הנזק ובקרות נוספות שיישם או עתיד ליישם כדי למנוע את הישנותם בעתיד".

ברשות ני"ע, שבפתחה בשבוע שעבר בחקירה גלויה באשר למתרחש ביונט קרדיט וכבר חקרה את בכירי החברה, בהם יו"ר הדירקטוריון לשעבר משה כחלון ושלושת בעלי השליטה בחברה, יחייבו את הגופים המפוקחים בתחום בדרישת הגילוי לא רק בעת פרסום הדוח הרבעוני או השנתי אלא גם בעת פרסום הצעות מדף לפני כל גיוס כסף מהציבור.

על פי ההנחיות, כל גוף חוץ בנקאי שיבקש לגייס כסף מהציבור יחויב במסגרת מסמך הצעת המדף (ככל שבכוונתו להציע ניירות ערך לציבור באמצעות פרסום דוח הצעת מדף) שהוא מגיש לרשות או מפרסם לציבור, לפרט את הסיכונים העומדים בפניו ואת דרכו להתמודד עמם.

בנוסף, עמדת הרשות שנשלחה כעת לגופים מרחיבה את תוכן הגילוי הנדרש בדיווח מידי גם אודות התרחשות אירועים בהם התממשו הסיכונים.

"לצורך מימוש סמכויותיה בתחום הגילוי, הרשות פועלת במקרים המתאימים בכלים של פיקוח, ביקורת ואכיפה ומפעילה את סמכויותיה ככל שעולה חשד כי תאגיד לא עומד בדרישות הדין, תוך פגיעה בציבור המשקיעים. במידת הצורך הרשות פועלת ועושה שימוש בכלים העומדים לרשותה וכן על מנת למצות את הדין באופן מועיל, כפי שניתן לראות בפעולותיה השונות לאורך השנים וכן באירועי הימים האחרונים", הסבירו ברשות ני"ע.