השינוי המוצע בתקנות רואי החשבון פוגע בכלכלה

ההצעה שנועדה לאפשר ללקוחות לעבור מרואה חשבון אחד למשנהו, בלי להיות מחויב בתשלום שכר־טרחה, אינה מתחשבת באינטרס הציבורי

טקס הסמכת רואי חשבון / צילום: יח''צ
טקס הסמכת רואי חשבון / צילום: יח''צ

הכותבת היא נשיאת לשכת רואי חשבון לשעבר, שותפה מנהלת בפירמת "שטרק את שטרק רואי חשבון"

משרד המשפטים מקדם שינוי שיאפשר ללקוח לעבור בין רואי חשבון, בלי להיות מחויב בתשלום שכר־טרחה שלא יהווה עוד עילה לאי־שחרור תיק על־ידי רואה חשבון, כמתחייב כיום. העדכון לפיו מהלך זה לא יתבצע במהלך תקופה בה מתבצעת הביקורת לדוחות הכספיים, עדיין מאפשר ללקוח להפעיל לחצים על רואי החשבון, למשל לגבי ביצוע הביקורת, אופי חוות־דעת המבקר, אישורים מיוחדים ועוד. כך שהגנה תקופתית זו לא רלוונטית, מאחר ששכר־טרחה משולם בדרך־כלל בתום התקופה וכולל את היקף העבודה והעמקה בה נוכח הסיכונים.

התהליך המוצע לשינוי תקנות רואי החשבון עלול לפגוע בערכי הליבה של המקצוע. ההסבר לצורך בשינוי התקנות הוא ברצון לעודד תחרות לנוכח תיקון דומה בתקנות עורכי הדין, אולם קיים שוני מהותי בין המקצועות ובאינטרס הציבורי.

על המדינה ואורגניה - ובכלל זה משרד המשפטים ורשות התחרות, האוצר ורשות המסים וכן מועצת רואי החשבון - להתעמק בהבדל בין מקצוע עריכת הדין לראיית החשבון, המחייב גישה שונה. רואי החשבון מחויבים ל"כולי עלמא", חתימתם מחייבת לא רק כלפי הלקוח, אלא כלפי מוסדות פיננסיים, המשקיעים, רשות ניירות ערך, רשויות המס, רשויות, רגולטורים, משרדי ממשלה ועוד - להבדיל מעורכי הדין המחויבים רק ללקוח.

הפעלת לחץ מופרז

הפגיעה בהגנה על ייחודיות מקצוע ראיית החשבון תוביל לפגיעה בכלכלה. רואי החשבון הם שומרי הסף של הכלכלה ואחראים לגביית מרבית המס עבור המדינה. יש לשמור ולהגן על מעמדם, כך שלא יהיו נתונים ללחצים מצד לקוחות שאינם מרוצים מתוצאות האמת. הפגיעה בגביית המס המשמש לתקציב המדינה, משמעותה פגיעה בתקציב המממן את המשאבים הציבוריים בביטחון, חינוך, תשתיות ועוד.

כיום השוק תחרותי ביותר, שכר־הטרחה נשחק, התעריפים נמוכים, תחרותיים והוגנים בעיקר בתחום הביקורת. קיים כשל שוק עקב שכר-טרחה הנמוך, שהוא כחמישית מהמקובל בעולם, וכן משפיע על מחסור בלומדים ראיית חשבון ובמצטרפים למקצוע ומסכן את איכות הדוחות והביקורת,

עקב החשש ששכר-הטרחה לא ישולם למרות שהעבודה בוצעה. רשות ניירות ערך התייחסה לנושא איכות הביקורת באוקטובר 2021 וקבעה כי החשיבות ועיקר המשקל צריכים להינתן לאיכות עבודת הביקורת ולא לשכר־הטרחה.

השינוי המוצע ייצור כאוס, יאפשר ללקוח לעזוב את רואה החשבון שלו מבלי לשלם על שעות עבודה שהתבצעו ויחייב התערבות משפטית, מה שיעמיס על בתי המשפט העמוסים ממילא. השינוי גם יחייב שיטת תמחור אחרת, המגנה על רואי החשבון, במקום תשלום על־פי שעות בפועל, הלקוח יצטרך לשלם מראש, לפי ההערכה, מה שיגרום לפגיעה בלקוח.

השינוי עלול להוביל לפגיעה בעיקרון אי־התלות, מאחר שרואי החשבון יימצאו את עצמם בפוזיציה בה עליהם לנהל שיח עם הלקוחות לגבי תוצאות עבודתם כתנאי להבטחת שכר־טרחתם. בהשאלה לעולם הרפואה, אפשר לחשוב על מצב בו החולה מנהל משא־ומתן עם הרופא על שולחן הניתוחים, כשבענייננו, הסוגיות על שולחן הניתוחים משפיעות לא רק על הלקוח אלא על כל בעלי העניין. אלה שאלות הרות־גורל באשר לאיתנות הפיננסית של חברות ויחידים.

מאבק ארוך־שנים

רשות המסים מנהלת מאבק בהון השחור, כשיושרם של רואי החשבון ואחריותם היו מוגנים בתקנות. פריצת הגנה זו תפגע ברואי החשבון בכל המישורים, כולל בעמידתם בשאלות הנוגעות לדיווח ותשלום מס אמת. רואי החשבון ייאלצו לעמוד במבחנים קשים מאלה שהם מתמודדים איתם כיום.

השינוי המוצע הוא ניסיון לתקן בעיה שלא קיימת. לא קיים כשל שוק בנושא תעריפים ותחרות כלפי הלקוחות. אין מקום לפרצה המאפשרת סדקים בחומת ההגנה של האתיקה המקצועית, היושרה, האמינות, השקיפות. כל אלה הם חלק מתפיסת העולם המקצועית, ועליה יש להגן מפני מהלכים העשויים לערערה ולהזיק לרואי החשבון, למדינה ולכלכלתה.