איחוד יחסי: חברות בשליטה משותפת ע"י חלק מבעלי המניות

גילוי דעת מס' 57 קובע כי איחוד יחסי יבוצע רק במקרה בו קיים הסכם לשליטה משותפת בין כל בעלי המניות בחברה. התקן הבינלאומי לא דורש הסכמה כזו

גילוי דעת מספר 57 של לשכת רואי חשבון התייחס לראשונה בישראל לטיפול החשבונאי המומלץ לגבי ההחזקות בחברות מוחזקות בשליטה משותפת ואיפשר יישום שיטת האיחוד היחסי חלקי לגבי השקעות כאמור. גם יאס"ק 31, שהתפרסם קודם לפירסומו של גילוי דעת 57 האמור, איפשר את יישום שיטת האיחוד היחסי אך התנאים המפורטים בו ליישום אותה שיטה שונים מאלו האמורים בגילוי דעת 57 בנקודה עיקרית ביותר.

על פי גילוי דעת 57 נקבע כי בחברה בשליטה משותפת קבלת ההחלטות בתחומים שהינם חיוניים למטרות העיסקה המשותפת הינה במשותף ובהסכמת כל מחזיקי המניות. היינו, לפי הגדרות גילוי הדעת איחוד יחסי יבוצע רק במקרה בו קיים הסכם לשליטה משותפת בין כל בעלי המניות בחברה, בעוד שלפי התקן הבינלאומי לא נדרשת הסכמה כאמור, כמוסבר להלן:

התקן האמור מבחין בין הגדרת עוסק בעיסקה משותפת (VENTURER) לבין משקיע בעיסקה כאמור (INVESTOR), הבחנה חשובה ביותר לענייננו. VENTURER דהיינו, כעוסק בעיסקה משותפת הינו גורם בעל שליטה משותפת באותה עיסקה. INVESTOR דהיינו, משקיע בעיסקה משותפת הינו גורם שאין לו שליטה משותפת באותה עיסקה.

על פי הוראות סעיף 38 לתקן האמור ה-INVESTOR ב-VENTURE JOINT שאינו צד לשליטה המשותפת, ידווח על חלקו בחברה המוחזקת בהתאם לתקן בינלאומי 25 הדן בטיפול החשבונאי בהשקעה, או אם יש לו השפעה מהותית בחברה המוחזקת, בהתאם להוראות תקן בינלאומי 28 המתייחס לשיטת השווי המאזני, ואילו הVENTURER ידווח על חלקו בתאגיד הנשלט שליטה משותפת באחת משתי הצורות האפשריות ליישום איחוד יחסי המפורטות בתקן.

וכך אנו רואים שהתקן הבינלאומי ממליץ לטפל בחברות המוחזקות בשליטה משותפת באיחוד יחסי, גם אם השליטה המשותפת אינה בין כל בעלי המניות, כפי שנדרש בגילוי הדעת הישראלי.

נראה לנו שתוצאה זו אינה עולה בקנה אחד עם האמור בגילוי דעת 57 "שהאיחוד היחסי נועד לשקף בצורה נאותה יותר את המהות הכלכלית של ההסדר המקנה לחברה המחזיקה חלק יחסי בהטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכסים ובהתחייבויות של חברה המוחזקת בשליטה משותפת".

לדעתנו, מן הראוי שנושא זה יעלה לבחינה נוספת כדי שניתן יהיה ליישם הטיפול החשבונאי של איחוד יחסי בחברות מוחזקות בשליטה משותפת בדוחות הכספיים של הצדדים לשליטה המשותפת גם אם קיימת קבוצת בעלי מניות שאינה צד להסכם הקובע את עקרונות אותה שליטה המשותפת. «דוד וליאנו, רו"ח רגינה אינגר, רו"ח יגאל בריטמן ושות' «איחוד יחסי: חברות בשליטה משותפת ע"י חלק מבעלי המניות «גילוי דעת מס' 57 קובע כי איחוד יחסי יבוצע רק במקרה בו קיים הסכם לשליטה משותפת בין כל בעלי המניות בחברה. התקן הבינלאומי לא דורש הסכמה כזו

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988