היועץ המשפטי לממשלה החליט לסגור את תיק החקירה נגד בנימין נתניהו

התיק נסגר מחוסר ראיות מספיקות במידה הנדרשת להעמדה לדין פלילי; היועץ המשפטי מותח בהחלטתו ביקורת חריפה על נתניהו

היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין פירסם היום את החלטתו לסגור את תיק החקירה כנגד ראשהממשלה לשעבר, בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו, וכן נגד מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר, משה ליאון, ומנהל אגף המשק והבינוי במשרד ראש הממשלה לשעבר, עזרא סיידוף.

למרות החלטתו מתח רובינשטיין ביקורת על ראש הממשלה לשעבר: "אכן, התחושה איננה יכולה בשום פנים ואופן להיות נוחה מהעובדה שמר נתניהו, כראש הממשלה וכמי שמכהן בתפקיד האקסקלוסיבי הבכיר ביותר במערכת הציבורית, אינו מוסר מידע על עצם קיומו של חוב פרטי, או מברר אם אין מדובר בחוב פרטי, שאולי נקשר, באורח זה או אחר, לחשבון המופקע שהוגש".

החשדות שיוחסו לזוג נתניהו לליאון ולסיידוף נוגעים לחשבון שהגיש קבלן ההובלות, אבנר עמדי, בגובה למעלה מ-400 אלף שקל, למשרד ראש הממשלה, בגין עבודות פרטיות שביצע קדמי עבור בני הזוג נתניהו.

רובינשטיין מציין, כי החליט לסגור את התיק מחוסר ראיות מספיקות במידה הנדרשת להעמדה לדין פלילי. לדבריו, שוכנע משפטית כי על אף החשדות שעלו מהראיות שנאספו, הן בשל קשיים הקשורים בדלות ראיות ובבעיות של משקל הראיות, לא יעמוד התיק במבחן של סיכוי סביר להרשעה. במקרה כזה, ציין היועץ, "עם כל אי הנחת, בלשון המעטה שבהמעטה - אחריותנו היא שלא יוגשו כתבי אישום שסברם ותוחלתם בבית המשפט אינם סבירים, והמחליט מעריך בסופו של דבר, לאחר סחרור וטלטול, תוצאתם לא תהיה הרשעה... בנסיבות של הערכה זו, אין מקום להביא את התיק לפתחו של בית המשפט".

רובינשטיין מציין כי אין חולק כי עמדי לא קיבל כל שכר בגין עבודות שביצע עבור משפחת נתניהו, ואולם יש חילוקי גירסאות בין משפחת נתניהו לעמדי בשאלה אם ביקש את שכרו לאורך השנים בהן עבד עבור המשפחה. בכל מקרה, לדברי היועץ, לא ניתן הסבר מתקבל על הדעת בקשר לאי התשלום.

קיימת מחלוקת עובדתית באשר לסיבת אי תשלום החוב לעמדי. שרה נתניהו טענה כי עמדי סירב לקבל תשלום בעד העבודות ואולם עמדי טוען כי משפחת נתניהו סירבה לשלם לו את החוב.

בעניין זה נבדק חשד לשוחד, ונמצאו ראיות שונות לכך שנתניהו סייע לעמדי בעניינים שונים, ואולם, לדברי היועץ, "אין בראיות חיבור כנדרש, בין ביצוע העבודות לבקשת טובות ההנאה. הודעותיו של מר עמדי... אינן מגבשות מסכת קוהרנטית של ראיות... אין בידינו... כדי לבסס את הזיקה שיצר בין המתת לטובות ההנאה. אף שאין בכוונתנו לומר בכך שיסודות גירסתו של מר עמדי אינם אמת, נוכח החסרים הראייתיים הללו, אין בידינו להשתית תיק על גירסתו. כמו כן, אין די ראיות להוכחת מודעות מר נתניהו ולו בעצימת עיניים, לכך שהמתת שבשירותי מר עמדי ניתן עקב ציפייה לטובת הנאה בפעולה הקשורה בתפקידו של מר נתניהו, ברמה הנדרשת במשפט פלילי.

היועץ ציין, כי אין חולק שבכירי משרד ראש הממשלה פעלו בצורה נמרצת למציאת פיתרון לגבי החשבון שהגיש עמדי ואולם הקושי הראייתי המרכזי הינו בחוסר יכולת להוכיח בעובדות שמעבר לספק סביר כי כל הארבעה, חרף חשדות שעוררה התנהגותם, היו מודעים או עצמו עיניהם, לאפשרות שהחשבון הינו כוזב שכן הוא כולל גם דרישה לתשלום בגין חוב פרטי של משפחת נתניהו.

היועץ כותב, כי אף בהנחה שנתניהו היה מודע לקיומו של חוב פרטי מהעבר, עדיין אין ראיה של ממש לכך שידע כי החוב הפרטי "מוחלק" לחשבון שדווח לו. כן הוא מציין, כי נתניהו היפנה את ליאון וסיידוף לרעייתו, לשם בדיקת החשבון. לדעת היועץ, נתניהו לא עשה בכך די ואולם, אין בכך כדי לבסס כנדרש במשפט פלילי את היסודות של מודעות לכזב בחשבון אותו מתבקש ראש הממשלה לשלם.

באשר לחשד להפרת אמונים, לדעת היועץ, יש קושי ראייתי להוכיח את מודעותו של נתניהו לכך שבחשבון שהוגש על ידי עמדי נעשה מעשה מירמה ואת אי מניעתו של מעשה המירמה על ידיו. התשתית הראייתית הקיימת אינה מספקת לצורך הוכחת היסודות הנדרשים לצורך עבירת הפרת אמונים. במילים אחרות: אין ראיות לכך כי באי אמירתו כי יש חוב פרטי, רצה נתניהו כי הוא יסודר על ידי המדינה או יימחל על ידי עמדי.

עם זאת מציין היועץ, כי קשה לקבל את העובדה שמי שנתן למשפחת נתניהו שירותים במשך שנים, ממשיך ונותן שירותים לאחר שנתניהו נבחר לראשות הממשלה, בהזמנת המשפחה, "משל היה הדבר עניין פרטי וללא שמוסדר נושא העסקתו בהתאם לנהלים התקינים במשרד ראש הממשלה. בכך עלול להתעמעם הגבול בין הפרטי לציבורי, תוך יצירת ניגוד עניינים, בין החוב שעל המשפחה לשאת בו במישור הפרטי לבין החוב שעל המדינה לשאת בו במסגרת הזכויות העומדות לראש ממשלה. אחת המטרות העיקריות לקיומם של נהלים וכללים במשרדי הממשלה וברשויות השלטון, היא הגנה על טוהר המידות, שמירה על נורמות במסגרת השימוש בכספי ציבור, ומניעת מניפולציות והעברת כספים ללא שקיפות, על כל הפוטנציאל לשחיתות הטמון בה".

באשר לפרשת המתנות, ציין היועץ כי לא ניתן להוכיח את נטית המתנות ברמה הדרושה במשפט פלילי, הן לגבי נתניהו והן לגבי רעייתו. כן ציין היועץ, כי חסרות כמאה מתנות יקרות ערך ואולם אין כיום דרך של ממש לבדוק אם נעשו מעשים אלה בעבר ובאילו היקפים.

לאור כל זאת, החליט היועץ בעניין נתניהו, על סגירת התיק מחוסר ראיות מספיקות וכן לאור קשיים של משקל הראיות. הוא מציין כי בתיק נעדרת התשתית הראייתית הלכאורית המתחייבת לשם הגשת כתב אישום.

באשר לשרה נתניהו, ציין היועץ כי חרף חשדות העולים ממעשיה השונים, מגירסאותיה ומהימנעותה להפנות תשומת לב אנשי המשרד לקיום החוב הפרטי, אין די ראיות להוכחת עבירה של נסיון לקבלת דבר במירמה.

באשר לליאון, ציין היועץ כי אין ראיות במידה המספקת בתחום הפלילי, שידע או עצם עיניו לכך שהחשבון כוזב וכולל עבודות פרטיות. לכאורה היה מקום להעמדה לדין משמעתי, אך לא יהא זה "מן המידה והעניין, בשעה שנסגר התיק נגד בעלי הדבר העיקריים".

באשר לסיידוף, גם כאן עלו קשיים ראייתיים. עם זאת, במהלך החקירה עלו נגדו חשדות נוספים ועיקרם קבלת שוחד בסכום של 30 אלף שקל. בעניין זה תינתן החלטה על ידי הפרקליטות בנפרד.

היועץ מסיים באומרו כי הוא מקווה כי "לא על גבנו יחרשו חורשי הפוליטיקה ולוואי ולא תהיה זו תקוות שווא".

כן ציין כי מדובר בתיק קשה, שהקושי בו נובע מהפער שבין תמונה עגומה של ההתנהלות הקשורה בנתניהו ורעייתו ובממלאי תפקידים במשרד רוה"מ - לבין התוצאה הסופית. זאת בשל קשיים ראייתיים גדולים. לדבריו, במקרים לא מעטים נוצרת מראית עין של אי הלימה בין התמונה העולה מתיק פלוני והנראית בעליל כבלתי ראויה, לבין ההחלטה הניתנת במישור הפלילי ואולם "זוהי תוצאה הנשלטת על ידי הדין ובמידה רבה מובנית בו".

כן ציין כי "על נבחרי ציבור ועובדיו, לא כל שכן העומדים בראש הפירמידה ובסמוך לו, להקפיד עם עצמם לבל ייכשלו בדבר שגם אם לא הוכחה פליליותו ברמה הנדרשת במשפט פלילי, יש בו ממידת ה'כיעור'".

צרו איתנו קשר *5988