הוראות המעבר: השר אישר - היועמ"ש מקפיא

הנוסח המלא הוראות המעבר להפשרת קרקע חקלאית כפי שאושרו על ידי השר אהוד אולמרט

להלן הוראות המעבר להפשרת קרקע חקלאית כפי שאושרו על ידי השר אהוד אולמרט.

הוראות מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 717, 727, 737

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, ולפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 29.8.02 בתיקי בג"צ מאוחדים3939/99, 4690/99, 244/00 ואח', החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום כט' בסיון תשס"ג (29 ביוני 2003) כלהלן:

הוראות מעבר להחלטה 727

החלטה 727 תוסיף לחול על עסקה אם עד ליום 15.8.01 התקיים בה אחד מהמנויים בסעיף 1 להלן וכן אחד מהמנויים בסעיף 2 להלן:

1.

1.1 קימת החלטת של הנהלת המינהל להחיל על השטח את "החלטה 727" או את "החלטה 727 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה".

1.2 קיומו של הסכם השבה תקף

1.3 קיומו של הסכם הרשאה לתכנון תקף.

1.4 קימת הסכמת המינהל למשכון הסכם השבה או הסכם הרשאה לתכנון;

1.5 החוכר או היזם הוכיחו במסמכים כי פעלו על פי החלטה 727 באישור המינהל.

- אין בסעיפים 1.1-1.5 כדי לבטל סייגים שנקבעו ע"י המינהל, אם נקבעו.

1.6 הקרקע תוכננה ע"י רשות מרשויות המדינה או רשות מקומית באישור המינהל והחוכר הוכיח כי השקיע השקעה כספית ניכרת בקשר לפרוייקט ו/או נגרם לו אבדן הכנסה ניכר בשל כך;

1.7החוכר התקשר עם צד שלישי (להלן: היזם) על יסוד החלטה 727 בהסכמת המינהל בכתב.

2.

2.1 קיימת תכנית מפורטת מופקדת או תכנית תקפה בסמכות ועדה מחוזית, שאושרה עד יום 15.8.01.

2.2 הוגשה לועדה המחוזית ע"י החוכר או היזם תכנית, וזו נדונה בועדה או באחת מועדות המשנה שלה לפני ה-15.8.01, והחוכר או היזם פעל לקידום התכנית ובלבד שהחוכר או היזם הוכיחו כי השקיעו השקעה כספית ניכרת בקשר לפרוייקט. "השקעה כספית ניכרת" תוגדר ביחס להיקף העסקה, גודלה ומורכבותה כן תחול החלטה 727 בנסיבות שלהלן:

3. על עסקה אשר שולמה בגינה מקדמה בשיעור של 20% משומת השמאי לאחר שהופקדה תכנית לשינוי הייעוד בועדה המחוזית לתכנון ולבניה (לפי סעיף 2 (1) להחלטה 727) בהתאם לאמור בהסכם הפיצוי שנחתם.

3.הסכמי השבה שפג תוקפם והמינהל אפשר למקב"ת להמשיך את תהליך התכנון החלטה 727 תוסיף לחול עליהם, כל זמן שתהליך התכנון נמשך ע"י המקב"ת בידיעת המינהל והסכמתו.

4.כדי להסיר ספק, הוראות המעבר באשר להחלטה 727 יחולו גם על עסקות שנעשו על-פי החלטה 666.

הסדר הקיבוצים

1החלטה 727 תוסיף לחול, ללא הגבלת זמן, על הקיבוצים שבהסדר ושברשימת הנכסים שלהם המפורטת בנספח ל"ג כלולים שטחים במסגרת החלטה 727.

2החלטה 727 תחול ללא הגבלת זמן גם על קיבוצים ששמם כלול בנספח ל"ג להסכם המשלים שטרם הצטרפו להסדר ואשר המקרקעין שלהם המפורטים-באותו נספח יושבו.

3החלטות 717 ו-727 יוסיפו לחול גם על קיבוצים הכלולים בנספח ל"ג שהמינהל קיבל על עצמו את נושא התכנון והוביל את הפיכתם לישוב קהילתי.

4החלטות 717 ו-737 יחולו על הקיבוצים הכלולים בנספח ל"ג להסכם המשלים לגבי הנכסים המפורטים באותו נספח ובלבד שהצטרפו להסדר או שיצטרפו להסדר בתוך 6 חודשים מיום קבלת החלטות אלה, וכן שהוגשה לגביהם תכנית לועדה המקומית או לועדה המחוזית עד ליום 15.8.01. לקיבוצים אלה תינתן תקופה של שנה להשלים את ביצוע העסקות.

הסדרים במגזר החקלאי מכוח "חוק גל"

הוראות החלטות 717, 727 ו-737 יוסיפו לחול על עסקות אלה ובלבד שהוגשה לגביהן תכנית לועדה המקומית או לועדה המחוזית לפני ה-15.8.01 או שהוצאה לגביהן הוצאה ניכרת.

הוראות מעבר להחלטה 717

החלטה 717 תוסיף לחול על עסקה הכרוכה בשנוי יעוד המקרקעין מיעודם החקלאי אם התקיים אחד מהמנויים בסעיף 1 להלן ןכן אחד מהמנויים בסעיף 2 להלן:

1.

1.1 קיימת החלטה של הנהלת המינהל להחיל על השטח את "החלטה 717" או את "החלטה 717 או כל החלטה שתבוא במקומה".

1.2 קיים הסכם הרשאה לתכנון שהיה בתוקף ביום 15.8.01.

1.3 קימת הסכמת המינהל למשכון הסכם הרשאה לתכנון;

1.4 החוכר או היזם הוכיחו במסמכים כי פעלו על פי החלטה 717 באישור המינהל.

- אין בסעיפים 1-4 לעיל כדי לבטל סייגים שנקבעו ע"י המינהל, אם נקבעו.

1.5 החוכר התקשר עם צד שלישי (להלן: היזם) על יסוד החלטה 717 בהסכמת המינהל בכתב.

2.

2.1קיימת תכנית מפורטת מופקדת או תכנית תקפה בסמכות ועדה מחוזית שאושרה עד יום 15.8.01.

2.2הוגשה לועדה המחוזית ע"י החוכר או היזם תכנית, וזו נדונה בועדה או באחת מועדות המשנה שלה לפני ה- 15.8.01, והחוכר או היזם פעל לקידום התכנית ובלבד שהחוכר או היזם הוכיחו, כי השקיעו השקעה כספית ניכרת בקשר לפרוייקט. ובלבד שהעסקה תושלם עד לא יאוחר מתום שמונה חדשים מיום אישור התכנית.

"השקעה כספית ניכרת" תוגדר ביחס להיקף העסקה, גודלה ומורכבותה.

הוראות מעבר להחלטה 737 החלטה 737 תוסיף לחול על יישובים אם עד ליום 15.8.01 התקיים בהם אחד מאלה:

1.קיימת תכנית מאושרת תקפה והחלו עבודות התשתית והפיתוח.

2.קיימת תכנית מאושרת ותקפה וכן קיים הסכם תקף עם קבלן לביצוע עבודות התשתית והפיתוח.

3.קיימת תכנית מאושרת ותקפה וכן הופנו מועמדים למינהל לצורך חתימה על הסכם פיתוח.

4.התוכנית הוגשה לועדה המחוזית ע"י החוכר או היזם ונדונה בועדה או באחת מועדות המשנה בה לפני ה-15.8.01, והחוכר או היזם פעל לקידום התכנית ובלבד שהחוכר או היזם הוכיחו כי השקיעו השקעה כספית ניכרת בקשר לפרוייקט.

"השקעה כספית ניכרת" תוגדר ביחס להיקף העסקה, גודלה ומורכבותה.

לוח הזמנים לביצוע ההרחבה:

1.ביישובי קו העימות, קו התפר, עדיפות לאומית עד יום 30.6.06.

2.בשאר הישובים עד יום 31.12.04

- לוח זמנים זה יחול גם על הסדרים לפי חוק גל.

- המועצה מנחה את מנהל המינהל לפנות ליועץ המשפטי לממשלה לשם קבלת אישורו להארכת מועדים ולקביעת מועדים ראויים שיאפשרו לאגודות גביית תשלומים בעסקות אלה.

מועדים

1.עסקות שהחלטות 717, 727 ו-737 יחולו עליהן יש לבצע תוך שנה מיום קבלת הוראות המעבר, אלא אם נקבע אחרת בגוף ההוראות.

2.עסקות שהליך התכנון שלהם הוא ארוך, מסובך ומורכב יש לבצע תוך 6 חדשים מיום אישור התכנית, אלא אם נקבע אחרת בגוף ההוראות.

3.מי שהיתה לגביו תכנית מאושרת לפני ה-15.8.01 והחלטות 717,או 727, או 737 חלות עליו אך מטעמים הקשורים למינהל לא יכל להשלים את העסקה יוכל לבצעה תוך 6 חדשים מיום קבלת הוראות המעבר.

חברות לעיבוד חקלאי שמיאנו לקבל מחצית מן התמורה הנוהגת, לא ייחשב להם הדבר כסירוב, והוא הדין בערעור על שומא או על דרך החישוב של המינהל.

4.היו עיכובים בביצוע עסקות שמקורם בהתנהלות המינהל - תינתן לגביהן ארכה של 6 חדשים מיום קבלת הוראת המעבר להשלמת הביצוע.

5."ביצוע עסקה" לעניין הוראות המעבר פירושו: חתימה על מפרט כספי, אישור העסקה ע"י המינהל וחתימה על חוזה פיתוח כאשר באחריות בעל הזכויות להמציא את כל האישורים הנדרשים על-פי נוהלי המינהל לביצוע עסקה.

6.לעניין סעיפים 1 עד 5: הוגש ערעור על שומא וקיים חשש שיחלוף המועד שנקצב לביצוע העסקה ישלם החוכר או היזם 75% מן הסכום לתשלום וימציא ערבות בנקאית על יתרת הסכום.

הגשת פניות למינהל

1.פניה למינהל לשם מימוש עסקה על-פי הוראות המעבר תיעשה לא יאוחר מאשר שלשה חדשים מיום קבלת הוראת המעבר, אלא אם נקבע אחרת בגוף ההוראות.

2.המינהל ייערך ויעשה כל מאמץ אפשרי כדי לתת החלטתו תוך 6 חדשים מעת קבלת הפניה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988