איכות השלטון לבג"ץ: למנוע את מינוי גליה מאור ליו"ר בנק לאומי

"מדוע לא יחשפו את רשימת המועמדים הכשירים שהעביר הוועד הציבורי למניות שבהסדר לידי ועדת המניות של בנק לאומי ואת פרוטוקולי הדיונים לעניין המועמדים הכשירים, לרבות בעניינה של גליה מאור?"

התנועה לאיכות השלטון עתרה היום (ב') לבג"ץ למניעת מינוי גליה מאור ליו"ר בנק לאומי.

כזכור, אתמול (א') דווח כי מאור שכרה את שירותיהם של פרקליטי הצמרת דוד ליבאי וצבי אגמון לייצגה בבג"ץ, במסגרת עתירה קודמת של עמותת אומ"ץ נגד הכוונה למנותה ליו"ר הבנק.

התנועה לאיכות השלטון עתרה באמצעות עוה"ד אליעד שרגא, צרויה מידד-לוזון ונדאל חאיק, בבקשה להוצאת צווים על-תנאי המורים לוועדת המניות לנמק בין השאר מדוע לא יחזור בו מהכללתו את מאור ברשימת המועמדים לדירקטוריון בנק לאומי , נוכח העובדה כי יהיה בכך כדי לפגוע בהוראות הדין בדבר חובת הצינון, ומפאת החשש והאפשרות הממשיים לניגוד עניינים שחברותה בדירקטוריון מעלה, וכן נוכח העובדה כי יהיה בכך כדי לפגוע בעקרונות הממשל התאגידי התקין.

"מדוע לא יפעל בהתאם לחוות-דעתו של היועץ המשפטי לממשלה התומכת (ככל הידוע לציבור) בחוות-דעתו של היועץ המשפטי למשרד האוצר, ויפסול את מועמדות מאור מלכהן בתפקיד של דירקטור בבנק לאומי, כנדרש מגוף ממשלתי - ציבורי", נכתב בעתירה.

"מדוע לא יחשפו את רשימת המועמדים"

עוד מבקשים בתנועה "לנמק מדוע לא יחשפו את רשימת המועמדים הכשירים שהעביר הוועד הציבורי למניות שבהסדר לידי ועדת המניות של בנק לאומי ואת פרוטוקולי הדיונים לעניין המועמדים הכשירים, לרבות בעניינה של גליה מאור, בכדי לאפשר לציבור לקיים דיון ציבורי אודות התאמת המועמדים לאחד הגופים המשפיעים והמשמעותיים ביותר במשק הישראלי".

בנוגע למפקח על הבנקים נכתב בעתירה: "מדוע לא יביע מיידית עמדה ציבורית המתנגדת להכללת מאור ברשימת המועמדים, זאת נוכח היותו הגורם הממונה על יציבות הבנקים ועל ניהולם התקין ומפאת הפגיעה הקשה מנשוא באמון הציבור המערכת הבנקאית".

כמו כן מבקשים בתנועה לדעת "מדוע לא יבטל את את סעיף 14 להוראות המפקח על הבנקים לגבי ניהול בנקאי תקין, וזאת בין היתר נוכח היותו סעיף הנוגד את עקרונות הממשל התאגידי התקין".

לגבי נגיד בנק ישראל, נכתב בעתירה כי "יש לנמק מדוע לא יפעיל את סמכותו בהתאם לפקודת הבנקאות, ולסעיף 5(ד) לפקודה בפרט, וייטול את סמכויות המפקח על הבנקים ויתנגד להכללת מאור ברשימת המועמדים לדירקטוריון בנק לאומי, זאת נוכח היותו הסמכות העליונה בעניין יציבות הבנקים וניהולם התקין, כעולה מחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, ומתכליותיו, וכן מפאת החשש והאפשרות הממשיים לניגוד עניינים שחברותה בדירקטוריון מעלה, וכן מפאת הפגיעה הקשה מנשוא באמון הציבור במערכת הבנקאית".

"מדוע לא ינחה את ועדת המניות לבחור מועמד אחר?"

לגבי היועץ המשפטי לממשלה נכתב בעתירה: "מדוע לא ינחה את הוועד הציבורי כי עליו לחזור בו מהכללת מאור ברשימת המועמדים לדירקטוריון בנק לאומי".

"מדוע לא ינחה את ועדת המניות לבחור מועמד אחר מפאת החשש והאפשרות הממשיים לניגוד עניינים שחברותה בדירקטוריון מעלה, זאת בהתאם לחוות-דעת קודמת שנתן לכאורה בנושא, לפיה אין מקום להכליל את שמה של מאור ברשימת המועמדים לדירקטורים בבנק לאומי", נכתב בעתירה.

עוד מוסיפים בתנועה: "מדוע לא ינחה את הוועד הציבורי וועדת המניות של בנק לאומי לחשוף את רשימת המועמדים בכדי לאפשר לציבור לקיים דיון ציבורי אודות התאמת המועמדים לאחד הגופים המשפיעים והמשמעותיים ביותר במשק הישראלי, ובהתאם לעקרונות השקיפות וחופש המידע".

בתנועה מבקשים מבג"ץ להוציא צו ביניים דחוף המורה לוועדת המניות להימנע מלהצביע באסיפה הכללית המיוחדת על מועמדותה של גליה מאור. עוד מבקשים להקפיא כל החלטה בנושא.

בעתירה קודמת בעניין, שהוגשה לפני כשבוע ע"י תנועת אומ"ץ, נכתב: "נאמר במפורש כי ועדת המניות של הבנק איננה יכולה לבחור בגליה מאור לתפקיד דירקטור בבנק, משום שהיא איננה עומדת בדרישת חוק המניות הבנקאיות".

עוד נכתב כי "חוק זה קובע כי לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד שיש לו במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי זיקה לחברה קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה או כהונה כנושא משרה".