חברת הביטוח מגדל פרסמה את מדיניות הבונוסים לבכירים

הבונוס למנכ"ל יונל כהן ב-2009 היה פוחת על פי מדיניות הבונוסים החדשה, בה כלולים גם יעדי מתן שירות

ימים ספורים לאחר פרסום מדיניות התגמול לעובדים בניהול ההשקעות בחברה, בקבוצת הביטוח והפיננסים מגדל מקדימים לעמוד בדרישות האוצר ומפרסמים את מדיניות התגמול לנושאי משרה ומנהלים בחברה ובחברות בנות שלה. זאת, מספר חודשים לפני החובה לעשות כן.

במגדל מציינים כי אם תוכנית התגמול החדשה הייתה בתוקף בעת מתן הבונוסים ל-2009, הרי שהיקף הבונוסים למשתתפי התגמול קצר הטווח היה עומד על 34.2 מיליון שקל (73% מתוך בונוס מטרה מצרפי של 46.7 מיליון שקל), לעומת בונוסים מצרפיים ששולמו בפועל בסך של 52.1 מיליון שקל.

כמו כן, הבונוס למנכ"ל יונל כהן בגין 2009 היה עומד בהתאם לתחשיב הבונוס החדש על יותר מ-1.85 מיליון שקל, וזאת לעומת בונוס של 2.1 מיליון שקל שקיבל בפועל. בדומה, הבונוס בגין 2009 ליו"ר אהרון פוגל היה עומד לפי התוכנית החדשה על 939 אלף שקל, בעוד שבפועל חולק לו בונוס של 1.2 מיליון שקל עבור אשתקד.

על פי הוראות האוצר, על הגופים המוסדיים, ובכללם חברות הביטוח, לפרסם את מדיניות התגמול לכלל נושאי המשרה בחברות בסוף השנה הנוכחית, ובנוגע לתגמול של מנהלי ההשקעות עד ה-1 באוגוסט. בכך, מגדל מקדימה וקובעת רף לתגמול בכירי הקבוצה, שנכללים בו בין היתר גם יעדי מתן שירות.

תוכנית לטווח קצר וארוך

מדיניות התגמול החדשה של מגדל, הכוללת בין היתר התייחסות פרטנית לבונוסים של היו"ר והמנכ"ל, כוללת תוכניות תגמול קצר טווח וארוך טווח.

סך גובה הבונוסים השנתיים שתחלק החברה למשתתפי תוכניות התגמול קצר הטווח (נושאי משרה ומנהלי השקעות יחדיו) לא יעלה על 9.5% מהרווח השנתי הממוצע של החברה בשלוש השנים האחרונות, נכון למועד חלוקת הבונוס (בנטרול תוצאות והשפעות חד פעמיות - חיוביות או שליליות).

חריגה מהתקרה האמורה תתאפשר רק באישור הדירקטוריון, ובמידה שסך הבונוסים חורג מהתקרה ללא אישור, הם יופחתו ככלל בשיעור זהה (pro-rate).

עמידה ביעדים - תנאי לתגמול

קביעת הבונוסים במסגרת תוכנית התגמול קצר הטווח תתבצע לפי שלושה רכיבים: יעדי החברה (שיתבססו על מדדי תשואה על ההון, שיעור ביטולים בביטוח ובפנסיה, שווי עסק חדש, יחס תביעות לרזרבות, עמידה בתקציב הוצאות, איכות מתן השירות ללקוחות וחדשנות); יעדים אישיים/יחידתיים; והערכת מנהל (שמשקלה יהיה 20%).

תוכנית התגמול ארוך הטווח הינה תוכנית מתגלגלת הניתנת לחידוש מדי שנה, שתיפרס לתקופה של שש שנים.

מדובר בתוכנית הקצאת מניות, שתימדד לפי שני מרכיבים: עמידה ביעדי רווחיות של הקבוצה והתמדה של העובד המשתתף בתוכנית.

צרו איתנו קשר *5988