חוק הוודלים: המדריך המלא

להלן עיקרי חוק הוודלים שאושר בכנסת ב-3 באוגוסט 2011‏

‎מהו חוק הווד"לים?

‏‏‎‏‏‎חוק הווד"לים (ועדות לדיור לאומי) להאצת הבנייה למגורים קובע כהוראת שעה ל-18 חודשים הקמת ועדות שיאשרו במסלול מהיר לאישור תוכניות בנייה למגורים, לצורך הגדלת היצע הדירות מגדלים וסוגים שונים, לרבות באמצעות ייעוד קרקע לדיור להשכרה. משרד הבינוי והשיכון הגיש רשימת תוכניות ליותר מ-113 אלף יחידות דיור, שיקודמו כתוכניות לדיור לאומי, מתוכן כ-50 אלף באזורי ביקוש.

‏מה כולל החוק?

‏1. תוכניות דיור לאומי‏, שיחולו על קרקעות שלפחות 80% משטחן הוא בבעלות המדינה ושחלות עליהן הוראות מפורטות להקמת לפחות 200 יחידות דיור.

‏2. החוק מאפשר לקבוע שבניין או חלקו ייועד להשכרה.

3. החוק מאפשר ייעוד קרקע בתוכניות לדיור לאומי בהישג יד להשכרה.

‏4. כוחן של תוכניות לדיור לאומי יפה מכל תוכנית אחרת שאושרה לפי חוק התכנון, למעט תוכנית מתאר ארצית.

5. בכל מחוז תוקם ועדה לדיור לאומי (סך הכל שש ועדות לשישה מחוזות), שתדון ותחליט על תוכניות לדיור לאומי, במקום כל מוסד תכנון אחר, למעט תוכניות שטעונות אישור המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, הוועדה לשמירה על הקרקע החקלאית והשטחים הפתוחים (ולקחש"פ) והוועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחו"ף).

6. תוקם ועדת משנה לדיור לאומי של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, שתהיה מוסמכת לאשר את התוכניות לדיור לאומי שטעונות אישור המועצה הארצית.

7. הרשאים להגיש תוכניות לדיור לאומי לוועדה לדיור לאומי: משרד ממשלתי, רשות מקרקעי ישראל, הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה, הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה, רשויות מקומיות.

8. ועדות הדיור הלאומי יקיימו דיונים בתוכניות שהוגשו להן תוך 45 ימי עבודה ממועד קליטתן.

9. אם תורה הוועדה על תיקון מסמכי התוכנית כתנאי להפקדתה יתקן מגיש התוכניות את המסמכים תוך 60 יום ממועד פרסום ההחלטה באתר האינטרנט.

10. כל מסמכי‏ התוכניות לדיור לאומי שהוועדה החליטה להפקיד יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי הוועדה המחוזית והוועדה המקומית.

‏השינויים שהוכנסו ואושרו, בהצעת החוק:

‏■ תוכניות דיור לאומי יכללו גם תוכניות לדיור להשכרה, בדירות שגודלן יהיה עד 75 מ"ר, לתקופת שכירות של לפחות 10 שנים.

‏■ תוכנית דיור לאומי שסותרת תוכנית מתאר מחוזית תהיה חייבת את אישור ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית, שתצטרך למסור החלטתה תוך 15 יום. במידה שלא תחליט בפרק זמן זה, תמשיך התוכנית לעבור את הליכי התכנון.

‏■ תוכניות דיור לאומי יוגשו גם במגזרי המיעוטים, בקרקעות שעליהן חלות תוכניות ל-100 יחידות דיור לפחות, כולל בקרקעות פרטיות, בתנאי ש-80% לפחות מבעלי הקרקע מסכימים לכך.

‏■ להרכב ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית התווסף נציג של השר להגנת הסביבה. נקבע שיו"ר המועצה הארצית או ראש מינהל התכנון במשרד הפנים יכהנו כיו"ר ועדת המשנה. בנוסף הובטח מקומם של שני נציגי השלטון המקומי בוועדת המשנה.

‏■ היועץ המשפטי לוועדה לדיור לאומי יהיה עובד מדינה.

■ האחריות לחוק ולתקנות תחול הן על ראש הממשלה והן על שר הפנים. הוועדה המשותפת לקידום החוק תבצע ביקורת פרלמנטרית על ביצוע החוק אחת ל-4 חודשים.

‏■ ראש הממשלה ושר הפנים רשאים באישור הוועדה המשותפת לקידום החוק להאריך את הוראת השעה לתקופה נוספת של שמונה חודשים.

הרכב ועדות הדיור הלאומי (וד"ל) המחוזיות (שש ועדות, אחת בכל מחוז) - בכל אחת 9-10 חברים: יו"ר הוועדה לדיור לאומי יהיה יו"ר הוועדה המחוזית או עובד משרד הפנים; מתכנן המחוז; נציג שר הבינוי והשיכון; נציג השר להגנת הסביבה; נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים; נציג השר לתשתיות הלאומיות; נציג הרשות המקומית שהתוכנית חלה בשטח שיפוטה; נציג הגופים הציבוריים הסביבתיים; נציג הארגונים המקצועיים בתחומי התכנון והבנייה; ראש הממשלה רשאי למנות נציג לוועדה לעניין תוכנית אחת או יותר; ועובד רשות מקרקעי ישראל ימלא את מקומו של נציג משרד הבינוי והשיכון בהיעדרו.

הערה להרכב הווד"ל: היועץ המשפטי לוועדה יבחן מי מהנציגים של הרשויות המקומיות והגופים הציבוריים והמקצועיים נמצא בניגוד עניינים. לוועדה לא ימונה מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בשל עבירה שבגללה לא ראוי שהוא יכהן כחבר הוועדה.

ממלאי התפקידים בוועדה לדיור לאומי: מזכיר; יועץ משפטי אחד או יותר; יועץ תחבורתי אחד או יותר שאיננו עובד מדינה; יועץ סביבתי אחד או יותר שאיננו עובד מדינה; יועץ שמאי אחד או יותר שאיננו עובד מדינה; יועץ כלכלי אחד או יותר שאיננו עובד מדינה; יועצים נוספים, אם ייקבע כך על ידי יו"ר הוועדה.

הרכב ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה - ועדה שתדון בתוכניות דיור לאומי שטעונות אישור המועצה הארצית - 10 חברים ומשקיף אחד: יו"ר ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית הוא יו"ר המועצה הארצית; נציג רה"מ; נציג שר המשפטים; נציג שר הבינוי והשיכון; נציג שר האוצר; נציג השר להגנת הסביבה; ארבעה חברים שתבחר המועצה הארצית מבין חבריה; נציג שר החקלאות שיכהן כמשקיף.

מועדי התגדויות

במשך 14 יום תיערך בדיקה ראשונית של מתכנן המחוז הרלוונטי, שיקבע אם התוכנית מתאימה להיכלל במסגרת וד"ל.

21 יום תימשך בדיקת יועצים מקצועיים שיכינו חוות דעת או תסקירים. מיום קליטת התוכנית יהיו 45 ימי עבודה לסיכום הדיון בתוכנית. ממועד הפרסום על הפקדת התוכנית יהיו 60 יום להגשת התנגדויות, שהוועדה תשמע בעצמה (או באמצעות חוקר) תוך 30 יום מהמועד האחרון להגשת התגדויות. יו"ר הוועדה יוכל במקרים מסויימים להוסיף 30 יום לתקופת ההתייחסות להתנגדויות. לאחר שמיעת ההתנגדויות תחליט הוועדה תוך 21 יום.

צרו איתנו קשר *5988