תיקון לחוק: יוחמר הפיקוח על חברות פרטיות המנפיקות אג"ח

הכנסת אישרה את תיקון 17 לחוק החברות שיזמה המחלקה הכלכלית-פיסקלית במשרד המשפטים ■ חברות פרטיות המנפיקות אג"ח יחויבו למנות דח"צים ויוכפפו לכללי ממשל תאגידי

חברות המנפיקות אגרות חוב אך אינן נסחרות בבורסה יהיו מעתה תחת פיקוח מחמיר יותר ומערכת כללי התנהלות שתקרב אותן למשטר הנוהג ביחס לחברות ציבוריות - כך קובע תיקון 17 לחוק החברות, שהתקבל בשבוע שעבר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית.

התיקון הוא פרי יוזמה של המחלקה הכלכלית-פיסקלית במשרד המשפטים, בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקלי), עו"ד אבי ליכט; שר המשפטים, יעקב נאמן; ויו"ר ועדת החוקה בכנסת, ח"כ דוד רותם.

החוק יחול על כ-80 חברות, לא מהמוכרות והגדולות במשק, שאינן מנפיקות מניות, ולפיכך לא חלים עליהם חובות שקיפות ורגולציה המנוהלת על-ידי רשות ניירות ערך. מאידך, החברות הללו מנפיקות אג"ח, וקיים חשש כי נוכח אופן ניהולן הלא שקוף הן יגידו לחדלות פירעון, ובהגיע מועד פירעון האג"ח הן יציעו לנושים הסדרי חוב במקום פירעון מלא ("תספורת").

במשרד המשפטים אומרים כי התיקון יסייע להגן על בעלי אג"ח מקרב הציבור, "במיוחד על רקע המציאות המשתקפת לאחרונה דרך הסדרי החוב המוצעים לבעלי אג"ח מהציבור".

החוק החדש מטיל חובה למנות דירקטורים חיצוניים, שאין להם זיקה לבעל השליטה, על חברות אג"ח, וקובע הסדרים המיועדים להגביר את הבקרה על הליכי אישור דוחות כספיים ועל עסקאות בין בעל השליטה לבין החברה, שעלולות לפגוע ביכולת החזר החוב שלה. זאת, בנוסף למנגנונים נוספים להבטחת התנהלותה התקינה של החברה.

על-פי התיקון לחוק, חברות אג"ח יהיו כפופות לכללי ממשל תאגידי דומים לאלה שחלים על חברות ציבוריות, ואולם בניגוד לחברות ציבוריות, בעלי אג"ח לא יוכלו להשפיע באופן ישיר על ניהול החברה.

בין התיקונים העיקריים בחוק החדש:

* חובת מינוי אורגנים שמטרתם להבטיח ניהול תקין של החברה וכן פיקוח ובקרה על הניהול ועל הדוחות הכספיים. במסגרת זו נקבע כי על חברות אג"ח למנות יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, ועדת ביקורת ומבקר פנים.

* חובת הפרדה בין הניהול והפיקוח, קרי איסור על יו"ר הדירקטוריון לשמש מנכ"ל החברה ולהיפך. ניתן להתנות על הוראה זו לתקופה מוגבלת, באישור הדירקטוריון וועדת הביקורת.

* חובת מינוי שני דירקטורים חיצוניים. להבדיל מחברות ציבוריות, מנגנון המינוי קובע כי דירקטורים חיצוניים בחברה פרטית שהיא חברת אג"ח ימונו בדרך שבה ממונה כל דירקטור אחר, ובלבד שוועדת הביקורת אישרה שהם עומדים בתנאי הכשירות הנדרשים מדירקטורים חיצוניים.

* הגבלות לעניין מינויים של דירקטורים, כגון דרישה ולפיה לא ימונה דירקטור בחברת אג"ח מי שאין לו הכישורים והזמן הנדרשים לשם כך, ואיסור מינויו של דירקטור בשל הרשעות פליליות קודמות, או בשל כך שוועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור באותה חברה.

* נקבע מנגנון מיוחד לאישור עסקאות חריגות של חברת אג"ח עם בעלי השליטה בה. עסקה כזו תהיה טעונה אישור הדירקטוריון וועדת הביקורת.

* אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון לעסקה חריגה עם בעל שליטה, הן בחברה ציבורית והן בחברת אג"ח, יינתן רק לאחר שבחנו בין היתר אם העסקה כוללת חלוקה; אם נקבע כי העסקה כוללת חלוקה, תאושר העסקה רק אם קוימו הוראות כל דין לעניין חלוקה.

* בחברת אג"ח, אם קבעו ועדת הביקורת והדירקטוריון כי העסקה אינה כוללת חלוקה, עדיין עליהם לבחון אם קיים חשש סביר שהעסקה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן, ואם נקבע כי קיים חשש כאמור, לא תאושר העסקה.

* כהגנה נוספת נקבע כי לבעל אג"ח יש זכות להגיש תביעה נגזרת בשם החברה בשל אי-קיום ההוראות המפורטות לעיל בנוגע לאופן אישורה של עסקה חריגה עם בעל שליטה בחברת אג"ח.

סגירת פירצה בחוק

במשרד המשפטים מסבירים כי נוכח ההקשחה המתמשכת בתנאי הממשל התאגידי והרגולציה לחברות ציבוריות, קיים חשש כי חברות כאלה יודיעו על מחיקת מניותיהן מהמסחר בבורסה, יוותרו על סטטוס החברה הציבורית ויישארו חברה המנפיקה אג"ח בלבד, וזאת כדי לחמוק מהרגולציה המכבידה.

החוק החדש סותם למעשה פירצה זו, ומטיל גם על חברות אג"ח שאינן נסחרות בבורסה מערכת כללים הדומה לזו של חברות ציבוריות.

החוק יחול הן על חברות אג"ח שהיו כאלה בעת אישור החוק, והן על כל חברה פרטית שתנפיק אג"ח מעתה והלאה.

הגברת הפיקוח על חברות אג"ח:

- חובה למנות שני דירקטורים חיצוניים, שאין להם זיקה לבעל השליטה על חברות אג"ח.

- חברות אג"ח יהיו כפופות לכללי ממשל תאגידי דומים לאלה שחלים על חברות ציבוריות.

- ימונו יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, ועדת ביקורת ומבקר פנים כדי להבטיח פיקוח ובקרה על הניהול והדוחות

- איסור על יו"ר הדירקטוריון לשמש מנכ"ל ולהיפך

- עסקאות חריגות של חברת אג"ח עם בעלי השליטה יהיו טעונות אישור הדירקטוריון וועדת הביקורת.

צרו איתנו קשר *5988