קריטריוני אטיאס נחשפים - עדיפות לחרדים בדיור בר-השגה

בקריטריונים של אטיאס, הן ב"מחיר למשתכן" והן במסלול שכר דירה מוזל ומפוקח, יש עדיפות למספר הילדים ולשנות הנישואין - דבר המוטה באופן מובהק לטובת האוכלוסיה החרדית ■ ניתוח "גלובס": כך אטיאס דואג לחרדים

להלן הצעתו של שר השיכון והבינוי אריאל אטיאס לקריטריונים לדיור בר השגה, הן במסלול של "מחיר למשתכן" והן במסלול שכר דירה מוזל ומפוקח. הקריטריונים יובאו לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב-30 בינואר בראשות אטיאס, ואם יאושרו, כולל חתימת שר האוצר יובל שטייניץ, יחייבו את המינהל להוציא מכרזים על פי קריטריונים אלה.

בקריטריונים של אטיאס יש עדיפות למספר הילדים ולשנות הנישואין, דבר המוטה באופן מובהק לטובת האוכלוסיה החרדית.

להלן הקריטריונים: ככל הניתן, כל מכרז יוקצה באופן הבא:

כ-20% מהדירות - ליחיד מעל גיל 35 או למשפחות ללא ילדים.

כ-35% מהדירות - למשפחות בעלות ילד אחד או שניים.

כ-45% מהדירות - למשפחות בעלות 3 ילדים ומעלה.

העדיפות לזכאים תיקבע בהתאם לניקוד הבא:

תינתן עדיפות למשפחה בה אחד מבני המשפחה הינו נכה המרותק לכיסא גלגלים.

עד 80 נקודות (8 נקודות לכל שנה ולא יותר מעשר שנים) בגין שנות נישואין או עליה שאינן חופפות.

בכמחצית יחידות הדיור שישווקו לזכאים בכלל המכרזים בפועל באותה שנה, יבוא בחשבון אף הניקוד הבא: למשפחות בהן אחד מבני הזוג שירת בשירות צבאי/לאומי/אזרחי, יינתנו 15 נקודות.

במשפחות בהן אחד מבני הזוג הינו משרת מילואים פעיל יינתנו 5 נקודות נוספות.

בין מספר זכאים בעלי אותו הניקוד תיערך הגרלה.

ישום כללי הזכאות יהיה בהתאם לכללים הקבועים במשרד הבינוי והשיכון.

להלן הכללים הנוספים בפרויקטים של דיור בר השגה:

‏"שטח דירה" - שטח התחום על ידי קירות החוץ של הדירה לרבות השטח מתחם לקירות ובכלל זה שטח עקרי ושטח שירות כהגדרתם בחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.

"זכאים" - זוג או יחיד חסרי דיור שיעמדו בקריטריונים שיאושרו במועצת מקרקעי ישראל.

מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון ישווקו בבניה רוויה בשיטת "מחיר למשתכן", יחידות דיור ששטחן אינו עולה על 100 מ"ר באזורים ללא עדיפות לאומית ועל 120 מ"ר באזורי עדיפות לאומית. (להלן - "דירות קטנות").

משרד הבינוי והשיכון יקבע את אחוז הדירות הקטנות שישווקו לזכאים בכל מתחם/מגרש.

המציעים במכרז יתחרו על המחיר הנמוך ביותר למ"ר בנוי ביח"ד המיועדות למכירה לזכאים.

ערך הקרקע במכרז ייקבע כלהלן:

מחיר הקרקע ליחידת דיור יהא קבוע ויעמוד על 50% משומת שמאי המינהל (להלן: "השומה"). ובלבד שערך הקרקע, לפי שומה הכוללת זכויות עתידיות למטרת ההקצאה, ליחידת דיור אינו עולה על 400 אלף שקל וגובה ההנחה לא יעלה על 150 אלף שקל ליחידת דיור.

ההנחה במחיר הקרקע תינתן רק עבור הדירות המיועדות להימכר לזכאים. עבור יתרת הדירות ישלם הזוכה במכרז מחיר מלא בהתאם לשומה סכום ההנחה הכולל יפחת מהערכת השמאי המלאה לגבי כלל המתחם/המגרש. כל הסכומים הקבועים בסעיף זה אינם כוללים מע"מ והוצאות פיתוח.

השומה לערך הקרקע תכלול גם זכויות עתידיות למטרת ההקצאה. על החלטה זו יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית. ‏

זכאי שקנה דירה במסגרת מחיר למשתכן, לא יהיה רשאי למכור את הדירה לצד שלישי במשך 10 שנים ולא יהיה רשאי להשכירה לצד שלישי במשך 5 שנים, זאת מיום בו הדירה תהיה מוכנה לאכלוס.‏

הנהלת המינהל תקבע כללים להעברת זכויות במקרים חריגים לפני תום התקופה האמורה.

מינהל מקרקעי ישראל באמצעות משרד הבינוי והשיכון יבצע פיקוח ובקרה לצורך ביצוע החלטה זו .

קריטריונים לקביעת זכאות יובאו לאישור מועצת מקרקעי ישראל.‏

המועצה רושמת בפניה את הודעת נציג משרד ראש הממשלה כי ייעשה כל מאמץ להביא את הקריטריונים החדשים לזכאות לאישור המועצה מוקדם ככל הניתן.

מנהל המינהל יפנה תוך שבועיים מיום קבלת החלטה זו למשרד המשפטים לצורך קביעת כללים לעניין המועד האחרון להגשת הצעות וקביעת זוכים במכרזים על פי החלטה זו.

מינהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון ייקבעו נהלים ליישום החלטה זו.‏

בתום שנה ממועד אישור החלטה זו או לאחר שיווק של 5,000 יח"ד על פי החלטה זו, לפי המוקדם מבין השניים, ידווח מנהל המינהל למועצה על ביצוע החלטה זו ועל השפעותיה. מנהל המינהל ימסור למועצה דיווח תלת חודשי על ביצוע החלטה זו.

צרו איתנו קשר *5988