אחרי "תספורות" הענק: ועדת הסדרי החוב יוצאת לדרך

מנכ"לית האוצר יעל אנדורן תעמוד בראש הוועדה שתבחן את תחום הסדרי החוב בישראל

לאחר 94 הסדרי חוב בסך של 21 מיליארד שקל תוך 4 שנים בלבד, שר האוצר יאיר לפיד ונגיד בנק ישראל פרופ' סטנלי פישר הקימו ועדה לבחינת תהליכים לעריכת הסדרי החוב בישראל.

מנכ"לית האוצר יעל אנדורן תעמוד בראש הוועדה והחברים בה יהיו יו"ר הרשות לניירות ערך פרופ' שמואל האוזר, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל פרופ' נתן זוסמן, המפקח על הבנקים דודו זקן, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון פרופ' עודד שריג, ראש המועצה הלאומית לכלכלה פרופ' יוג'ין קנדל, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד אבי ליכט, דיקן בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית פרופ' ישי יפה ומנהל בנק הדואר יואל נווה.

כתב המינוי מסמיך את הוועדה לבחון את תחום הסדרי החוב בישראל ולגבש המלצות להסדרת היבטים שונים של הנושא, גדון:

■ לבחון קביעת עקרונות, לרבות משותפים, להסדרי חוב של לווים ממגזרים שונים, וכן את השלכותיהם על מתן האשראי ותמחורו.

■ לבחון הסדרת תהליכים לגיבוש ואישור הסדרי חוב, לרבות באופן שימנע חשש לניגוד עניינים, בגיבוש ואישור ההסדר.

■ לבחון קביעת עקרונות להטלת מגבלות על בעל שליטה בתאגיד שמצוי בהסדר חוב הכולל פגיעה משמעותית במלווים, לרבות תנאים להעמדת אשראי בידי בנקים או גופים מוסדיים לחברה שביצעה הסדר חוב שכלל מחיקה, או לחברה הנשלטת על ידי מי שהיה בפירוק, בפשיטת רגל או בהסדר חוב שכלל מחיקה.

■ לבחון את הצורך במתן גילוי בדבר הסדרי חוב הנערכים בחובות שאינם סחירים, במקרים בהם להסדרים אלו היבטים ציבוריים.

"מתוך הכרה בהשלכות הרחבות של תופעת הסדרי החוב על המערכת הפיננסית ואמון הציבור בה, ומאידך, על יכולתן של החברות העסקיות להמשיך ולגייס חוב לצורך הרחבת פעילותן העסקית, אשר תומכת בצמיחתו של המשק הישראלי, הגענו לכלל מסקנה כי קיים צורך בבחינה מקיפה של ההיבטים השונים בנושא הסדרי החוב במשק", נכתב בכתב המינוי של הוועדה. "בחינה כאמור צריכה להתבצע בשים לב לתמורות שחלו בתשתית המשפטית והרגולטורית מאז פרוץ המשבר. בחינה כאמור היא צורך השעה, גם על רקע הריכוזיות במשק הישראלי בכלל ובתחום האשראי בפרט".