דוח אמון
2019
הנקראות ביותר

סמסונג דורשת מסקיילקס את פירעון החוב כלפיה

יצרנית מכשירי הסלולר הקוריאנית דורשת מסקיילקס לפרוע מיד אשראי לא מובטח בהיקף של 5.2 מיליון דולר, כתנאי להמשך אספקת המכשירים

אילן בן דב, סמסונג סיטי בכיכר רבין / צילום: אסף ברנר
אילן בן דב, סמסונג סיטי בכיכר רבין / צילום: אסף ברנר

הנעלם הגדול שצפוי להכריע את עתידה של חברת סקיילקס של אילן בן דב - המשך ההתקשרות העסקית עם יצרנית מכשירי הסלולר הקוריאנית סמסונג- התבהר אתמול, ולא באופן מבשר טובות עבור החברה.

נראה כי המטרה של הנושה המרכזי של סקיילקס ושל החברה האם שלה סאני, יעקב לוקסנבורג (לוקסי) - להשאיר את החברה פועלת כ"עסק חי" - הפכה קשה להשגה, והפירמידה שבנה בן דב נמצאת על סף פירוק.

סקיילקס דיווחה אמש כי סמסונג דורשת מהחברה לפרוע מיידית אשראי פתוח לא מובטח בהיקף של 5.2 מיליון דולר, אשר מועד פירעונו עבר, וזאת כתנאי ראשוני להמשך הפעילות העסקית, ובכלל זה אספקת מלאי מכשירים (סקיילקס היא בעלת זיכיון השיווק לרשתות פרטיות). לסקיילקס חוב נוסף לסמסונג בסך כ-6.1 מיליון דולר, שאמור להיפרע במהלך יולי (ובסך הכול חובה לסמסונג הוא כ-38 מיליון שקל).

במקביל עדכנה סקיילקס כי הבנק המממן את פעילותה השוטפת - בנק מזרחי טפחות - לא האריך את מסגרת האשראי שהעמיד לחברה, שתוקפה פג אתמול. סקיילקס פנתה אליו לצורך תשלום האשראי הפתוח של סמסונג, "אך למועד זה, מזרחי לא אישר בקשה זו", נמסר.

ב-19 ביוני העבירה סמסונג לסקיילקס התראה, שלפיה "אם האשראי הפתוח לא ייפרע תוך 30 ימים, יקנה הדבר לסמסונג זכות לביטול ההסכם בין הצדדים". במלים אחרות, הזיכיון להפצת המכשירים של החברה הקוריאנית יילקח מידי סקיילקס.

לקראת סוף הדיווח כותבת סקיילקס את הברור מאליו: "במקרה של אי-הגעה להסכמות עם סמסונג, צפויה להיות לכך השפעה מהותית לרעה על עסקי החברה, על תזרים המזומנים החזוי שלה, על השווי ההוגן של הפעילות ועל כושר הפירעון של החברה".

"לצאת מהמשבר בו סקיילקס מצויה"

במקביל לחוסר ההצלחה להגיע להסדר מול סמסונג, התרחשו בימים האחרונים שורה של אירועים שליליים נוספים בסקיילקס. אלה כפי הנראה לא יותירו אפשרויות רבות לנושי החברה - ובעיקר למחזיקי האג"ח בהיקף של כ-880 מיליון שקל - אלא לשלוח אותה לפירוק ולהיפרע מהחוב באמצעות הביטחונות שהועמדו להם.

מוקדם יותר החודש נפרע בית ההשקעות אקסלנס מהלוואה שהעמיד לסקיילקס, בהיקף של 50 מיליון שקל, לאחר שמכר את מניות פרטנר ששועבדו לטובת ההלוואה.

האירוע המרכזי היה הודעתו אתמול של מנכ"ל סקיילקס, יהל שחר, על פרישתו מהתפקיד. את התפטרותו הסביר שחר "על רקע השינויים באופי ובהיקף פעילותה של החברה", אך הוסיף: "אני סמוך ובטוח שהחברה תצליח במאבקה לצאת מהמשבר שבו היא מצויה, ולחזור לדרך המלך". שחר, שבשבוע שעבר התפטר מתפקידו כמנכ"ל החברה האם סאני, ימשיך בניהול סקיילקס עד סוף החודש, והוא הסכים להישאר בדירקטוריון החברה, אם ייבחר.

קודם לכן הודיעו חמישה חברי דירקטוריון על סיום תפקידם, ובמקומם מונו אנשיו של לוקסי, בעל השליטה בחברת לפידות, המחזיקה באג"ח סקיילקס וסאני בשווי של כ-70 מיליון שקל. החזקה זו הפכה את לוקסי לבעל השליטה דה-פקטו בסקיילקס.

אתמול הודיע גם המבקר הפנימי של סקיילקס, משה כהן, על עזיבתו, עקב חילוקי דעות מהותיים בדירקטוריון החברה והתפטרותם של הדירקטורים, אשר שלושה מהם (מתוך ארבעה) היו חברי ועדת הביקורת. "לאור הנסיבות הללו, קיים חשש שלא ניתן יהיה לקיים באופן סדיר ביקורת פנימית כנדרש", נימק כהן את התפטרותו.

עם המידע הזה צריכים מחזיקי האג"ח של סקיילקס להחליט כיצד הם פועלים, וזאת כאשר ברקע קיים נושה מובטח- בנק מזרחי טפחות - שיכול אף הוא להיפרע מאשראי שהעמיד לחברה, ובכך להקטין את היקף הנכסים שייוותרו למחזיקי האג"ח.

נכון לסוף חודש יוני עמד היקף האשראי שהעמיד הבנק לסקיילקס על 87 מיליון שקל, ולטובתו משועבדים שני נכסים - פיקדונות בהיקף של 29 מיליון שקל, אשר קיימת לבנק זכות קיזוז ביחס אליהם, וכן שעבוד שוטף ראשון על חוב הלקוחות ויתרת המלאי של החברה, הנאמד בכ-150 מיליון שקל.

מבחינת מחזיקי האג"ח המובטחות (סדרות ד' ו-ו' בהיקף של כ-200 מיליון שקל) - ההחלטה קלה יחסית. היום יפרסם הנאמן כתב הצבעה במטרה לאשר את לקיחת מניות פרטנר המשועבדות לטובתן (ומכסות כ-90% מהיקף החוב), והעברתן לידי כונס. נוסף על כך יצביעו מחזיקי האג"ח על הסמכת הנציגות, המורכבת מאנשי פסגות וכלל, לפעול לפירוק החברה.

על פניו, לא נראה כי יש מי שיתנגד לפעולות הללו, כך שמניות פרטנר צפויות לצאת מידי החברה, ואז יוכלו מחזיקי האג"ח מהסדרות הללו לשקול אם לפעול לפירוק החברה, כדי לקבל את מלוא החוב כלפיהם בחזרה, או להמשיך ולהפעיל את סקיילקס כ"עסק חי", במקרה שהפעילות עם סמסונג תימשך, או אם לוקסי יגיש להם הצעה יצירתית שתחזיר להם את מלוא החוב.

באשר למחזיקי האג"ח הלא מובטחות (סדרות ז'-ט' ו-1, בהיקף של כ-550 מיליון שקל) - אלו יתכנסו לאסיפה שעל סדר יומה העמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי, ביום חמישי הקרוב. כפי הנראה יבקשו המחזיקים באג"ח אלה לקבל עדכונים באשר למו"מ שמקיימת החברה מול סמסונג ולפעולות של יתר הנושים, כדי להחליט האם להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי, ובכך להביא באופן מעשי לפירוק החברה.

המצב בסאני גרוע יותר: "אין לחברה מקורות נזילים"

גם בחברת סאני, שדרכה מחזיק בן דב בסקיילקס, נראה שבקרוב לא יהיה עם מי לדבר. לאחר שבשבוע שעבר התפטר המנכ"ל יהל שחר, פועלת כיום החברה חדלת הפירעון (אשר לה חוב של 270 מיליון שקל למחזיקי האג"ח) ללא הנהלה וללא ועדת ביקורת.

להערכת סאני, להמשך פעילותה היא זקוקה לסכום בהיקף של 100 אלף שקל לחודש - וזאת כדי לגייס מנכ"ל חדש, דח"צ וסמנכ"ל כספים, וכן לצורך שירותי מחשב ותקשורת בסיסיים, וחשבות.

אלא שמדוח שמסרה החברה לנאמן מחזיקי האג"ח עולה, כי בקופתה נשארו רק 55 אלף שקל, אשר מיועדים לתשלום לרואי החשבון, כדי שאלה יערכו את דוחותיה הכספיים. מלבד זאת יש לסאני חוב של כ-120 אלף שקל לדח"צים שלה, שאמורים להיות משולמים היום, וכן חוב לחברה הבת סקיילקס, בהיקף של כ-400 אלף שקל, בגין שירותי הניהול שהעמידה לסאני בשנתיים האחרונות, אשר סקיילקס "עומדת על תשלומו".

עד עתה העמיד אילן בן דב עצמו מדי חודש 45 אלף שקל לחברה לצורך פעילותה, וזאת בתנאי שמחזיקי האג"ח לא ינקטו נגדה הליכי חדלות פירעון. כעת צפויה גם ההזרמה הזו להיעצר, והחברה ביקשה ממחזיקי האג"ח כי יקצו לה מקורות כספיים לשלושה חודשי פעילות, מתוך כספים המופקדים כבטוחה ומשועבדים לטובת מחזיקי איגרות החוב על שם הנאמן.

על רקע זה כתבה החברה לנאמן, כי "אין ולא ייוותרו בחשבונות החברה מקורות נזילים שיאפשרו לה להמשיך התנהלות מינימלית כנדרש בחברה ציבורית".

קריסת הפירמידה של אילן בן דב
 קריסת הפירמידה של אילן בן דב

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
נתח שוק
דין וחשבון
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות