האם חברת הביטוח יכולה לחדש פוליסה ללא הסכמת המבוטח?

"אם הותנה בין הצדדים על הארכת חוזה הביטוח, במפורש או על דרך נוהג, המשמעות היא שכל התנאים שהיו קבועים ימשיכו לחול בתקופה הנוספת"

דין וחשבון מאזניים, צדק, משפט  / צלם: טינקסטוק
דין וחשבון מאזניים, צדק, משפט / צלם: טינקסטוק

מי לא מכר דירה ושכח לבטל את פוליסת הביטוח ואז גילה, לאחר כמה חודשים, שהוא ממשיך לשלם עליה? הנושא, שמעסיק מאוד את המבוטחים, הגיע לפתחו של בית המשפט העליון, שם נקבע, בין היתר, כי אין לחדש פוליסת ביטוח ללא הסכמת המבוטח בכתב.

ואולם, אם קיים נוהג בין המבוטח לחברת הביטוח להארכה אוטומטית של הפוליסה, וכאשר הדבר נעשה לטובת המבוטח - יכול סוכן הביטוח ו/או חברת הביטוח לחדש את פוליסת הביטוח. כך קובעות גם הוראות הפיקוח על הביטוח.

יתרה מכך, לפי הפיקוח, פוליסת ביטוח אינה יכולה לכלול הערה לפיה החוזה יתחדש אם צד אחד לא הודיע למשנהו על רצונו להפסיק את ההתקשרות. עוד נקבע כי לא יתקיים מצב שבו עד להארכת תקופת הביטוח יישאר המבוטח ללא כיסוי ביטוחי.

כך היה במקרה של ג', בעלים של בית עסק לממכר מוצרי אלומיניום, שביטח את חנותו בחברת ביטוח באמצעות סוכן. באחד הימים, כאשר עובדיו הגיעו לחנות, הם גילו כי בוצעה פריצה, ונגנב ציוד משרדי ומלאי עסקי בשווי של מאות אלפי שקלים.

ג' הודיע לסוכן הביטוח על המקרה, אך חברת הביטוח טענה כי הוא לא זכאי לפיצוי, משום שפוליסת הביטוח לא חודשה בתום תקופת הביטוח.

ג' הגיש תביעה לבית משפט השלום וטען כי התקיים נוהג בין המבטחת לבין סוכן הביטוח, לפיו הפוליסה מתחדשת באופן אוטומטי - אלא אם כן נשלחה למבטחת הודעה על אי-חידוש הפוליסה על-ידי הסוכן או המבוטח.

התובע טען עוד כי סוכן הביטוח פעל כשלוחה של חברת הביטוח, ולכן כל מה שסוכם עמו מחייב את חברת הביטוח.

חברת הביטוח, לעומת זאת, טענה כי בסוף תקופת הביטוח הועברה אל סוכן הביטוח טיוטה לשנה החדשה לצורך חידוש הפוליסה, שלא זכתה למענה, ומשכך לא נחתם חוזה ביטוח לשנה החדשה.

חברת הביטוח הציגה את הנחיית הפיקוח על הביטוח שעניינה ב"חידוש אוטומטי" של פוליסת הביטוח, וקבעה כי היא אינה רשאית לחדש פוליסת ביטוח ללא חתימת המבוטח.

כמו כן, החברה טענה כי סוכן הביטוח חרג מסמכותו ופעל בהיעדר הרשאה בכך שאישר את הארכת הפוליסה ללא הסכמתה.

בית משפט השלום קבע כי מדובר בניסיון מובהק מצד חברת הביטוח להתחמק מתשלום תגמולים בטענה כי הפוליסה לא חודשה ב"תפר" שבין שתי תקופות ביטוח. בית המשפט התרשם כי התנהלותה של החברה הייתה חסרת תום-לב, וחייב אותה לפצות את התובע.

החברה ערערה לבית המשפט המחוזי, שקבע כי פוליסת הביטוח הוארכה באופן אוטומטי לשנה נוספת במסגרת הנוהג שהיה קיים בין הצדדים. בית המשפט התבסס על חוק חוזה הביטוח והנחיית הפיקוח על הביטוח, לפיהם "אם הותנה בין הצדדים על הארכת החוזה, במפורש או על דרך נוהג, משמעות הארכת חוזה הביטוח היא שכל התנאים שהיו קבועים בין הצדדים ימשיכו לחול בתקופה הנוספת".

עוד נקבע כי סוכן הביטוח לא חרג מהרשאתו, ולפיכך הותיר המחוזי את החלטת בית משפט השלום על כנה.

חברת הביטוח לא ויתרה ופנתה לבית המשפט העליון. זה קבע כי חידוש פוליסת הביטוח ייעשה אומנם רק בהסכמת המבוטח, אך יחד עם זאת, לפי חוק חוזה הביטוח, הצדדים רשאים לקבוע חידוש אוטומטי של פוליסת הביטוח, כאשר קיים נוהג בין המבוטח לבין חברת הביטוח להארכה אוטומטית, וכשהדבר נעשה לטובת המבוטח. כך שבסופו של דבר, בית המשפט חייב את חברת הביטוח בתשלום פיצויים לג'.

תודיע מראש

בתוך כך, במארס 2014 התפרסמה טיוטת חוזר בעניין חידוש חוזה ביטוח, ובה הוצע כי חברת ביטוח שמעוניינת לחדש פוליסת ביטוח לתקופה נוספת תודיע על כך לבעל הפוליסה 45 יום לפני תום תקופת הביטוח. בהודעה על הצעה לחידוש תפרט חברת הביטוח את דמי הביטוח לתקופת הביטוח הבאה; הנתונים שעל בסיסם חושבו דמי הביטוח (למשל גיל, היסטוריית תביעות, סכום ביטוח וכדומה); שינויים בתנאי הביטוח ביחס לתנאים שהיו נהוגים בתקופה הקודמת; הצורך בהסכמת בעל הפוליסה והדרך ליישוב תביעות.

חברת ביטוח ששלחה לבעל הפוליסה הודעה על הצעה לחידוש פוליסת ביטוח ולא קיבלה את הסכמתו, תשלח לבעל הפוליסה הודעה על תום תקופת הביטוח 14 יום לפני תום תקופת הביטוח, שבה תפרט את מועד תום תקופת פוליסת הביטוח, השלכות היעדר רצף ביטוחי, ותציין כי אחריותו של בעל הפוליסה לדאוג לכיסוי ביטוחי.

הסכמת בעל הפוליסה תתועד על-ידי חברת הביטוח באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, מסרון, שיחה מוקלטת וכדומה.

כאמור, מדובר עדיין בטיוטה, אך תוכנה מלמד על המגמה של הפיקוח על הביטוח בכל הקשור לשמירה על זכויותיו של המבוטח.

■ הכותב הינו מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח.

צרו איתנו קשר *5988