עדי צים ומיכה אבני מכניסים את המימון החוץ בנקאי לת"א

השניים יכניסו את עסקיהם הפיננסיים לבורסה באמצעות מיזוגים לשלדים בורסאיים עתירי הפסדים ■ אס.אר אקורד של צים תתמקד בלקוחות גדולים ויציבים של מעל 250 אלף שקל ■ פנינסולה - של אבני, מגדל וקרנות ויולה - תהפוך לחברה-בת של מיינסטרים

עדי צים / צילום: תמר מצפי
עדי צים / צילום: תמר מצפי

הגאות בעסקי המימון החוץ בנקאי של החברות הציבוריות אופל בלאנס, ובעיקר של קבוצת אחים נאוי, כפי שהיא נשקפת מדוחותיהן הכספיים ומביצועי המניות שלהן, מושכת לבורסה בת"א שתי נציגות נוספות של הסקטור באמצעות מיזוגן לתוך שלד בורסאי עתיר הפסדים צבורים (שניתן יהיה לקזז עם רווחים עתידיים).

חברת אס.אר אקורד, שבשליטת איש העסקים עדי צים, דיווחה אתמול לבורסה על החלטה להתחיל לפעול בתחום האשראי החוץ בנקאי לאחר שנבחנו חלופות שונות לפעילותה. החברה נסחרת בשווי של 95 מיליון שקל. בחודש יולי השלים צים, לשעבר מבעלי רשת הקמעונאות כמעט חינם, את רכישת השליטה בה באמצעות הזרמה של 30 מיליון שקל תמורת כ-80% ממניותיה.

אס.אר אקורד מתכננת להתמקד במתן הלוואות לתקופות קצרות, שיובטחו בשעבודים של נכסי נדל"ן, כלי רכב או שעבוד חשבונות בנק; בהלוואות לתקופות של עד שנתיים כנגד בטוחות ליזמים בתחום תמ"א 38; וכן בהלוואות של ניכיון שיקים, הניתנות בכפוף לקבלת רישיון לפעילות נותן שירותי מטבע.

בחברה מכוונים לפלח שוק של לקוחות גדולים ויציבים, ולא יפעלו במסגרת ניכיון שיקים בתמורה למזומן ובניכיון שיקים ללקוחות בהיקף של עד 250 אלף שקל. צים התחייב בפני החברה כי בעסקיו הנוספים לא יפעל בתחומי הפעילות שלה, למעט ניכיון שיקים ללקוחות הקיימים כיום. אחת לחצי שנה תיערך ביקורת של מבקר פנים, שיוודא כי צים אינו חורג מההסכם. בנוסף, בתוך 90 יום יעמיד צים לאס.אר אקורד אשראי בסך 17 מיליון שקל, ובהמשך (תוך 150 יום) יעביר מימון נוסף של 50 מיליון שקל, בין אם ישירות או באמצעות צד שלישי.

במקביל, פרסמה החברה זימון לאסיפת בעלי מניות, שתתכנס ב-28 בדצמבר, ובה יתבקשו בעלי המניות לאשר את התקשרות החברה עם צים בעסקת מסגרת אשראי. אם תאושר, תעמיד החברה לצים מסגרת אשראי למתן הלוואות לתקופה של עד שלוש שנים, ובהיקף של עד 20 מיליון שקל או עד 50% מהונה העצמי של החברה. מסגרת האשראי תהיה בתנאים דומים או טובים יותר מהלוואות ללקוחות אחרים של החברה, והריבית בגין ניצול מסגרת האשראי תהיה בשיעור של לפחות 1.8% בתוספת מע"מ לחודש.

אס.אר אקורד הוא גלגולה הנוכחי של שרם-פודים-קלנר - אחת מחברות ההשקעה הבולטות בישראל בתחילת העשור הקודם, אשר קרסה תחת ניהולם של יצחק שרם ויאיר פודים. הנכס העיקרי של החברה כיום הוא הפסדי העבר שצברה: יתרת הפסדים שוטפים לצורכי מס בסך של 65 מיליון שקל ויתרת הפסדי הון והפסדים מניירות ערך של 272 מיליון שקל. מנכ"ל החברה הוא רו"ח יהודה (אודי) ניר.

עדי צים ואחיו רני מכרו ב-2012 את צים שיווק, שבאמצעותה החזיקו ברשת המזון מחסני כמעט חינם, לרשת המתחרה יינות ביתן שבבעלות בני הזוג נחום ונורית ביתן, תמורת כ-350 מיליון שקל. בכך צברו בתוך שלוש שנים מאז הנפקת צים שיווק בבורסה הון של יותר מ-400 מיליון שקל בשכר, בדיבידנדים ובמכירת מניות.

מיינסטרים מגייסת לפנינסולה

בד בבד, פרסם השלד הבורסאי מיינסטרים החזקות תשקיף לקראת גיוס של כ-8 מיליון שקל (שעשויה לגדול עם מימוש כתבי האופציה שכוללת ההנפקה). כספי הגיוס ישמשו לצורכי פעילותה של חברת פנינסולה, שאמורה להפוך לחברה בת בבעלות מלאה של מיינסטרים.

פנינסולה, שעוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל לצורכי הון חוזר - בעיקר באמצעות תחום המסחר בממסרים דחויים (ניכיון צ'קים), חתמה לפני חודשים מספר על מזכר הבנות למיזוגה לתוך מיינסטרים, בעסקה שבה יקבלו בעלי המניות הקיימים בה 86.5% ממניות מיינסטרים. השלמת העסקה מותנית בהתקיימות של כמה תנאים מתלים, ובהם גיוס הון של מיינסטרים בהיקף של לפחות 7 מיליון שקל.

חברת פנינסולה הוקמה בשנת 2004 על ידי מיכה אבני, המשמש מנכ"ל החברה. לאחר השלמת העסקה, אבני צפוי להחזיק 29.2% מהון המניות של מיינסטרים, וחברת הביטוח מגדל תחזיק 17.5% מההון. בעלי המניות הקיימים במיינסטרים, בראשות אהרון כהן ויונתן קיי, יחזיקו כל אחד בפחות מ-2% מהון המניות לאחר השלמת העסקה וגיוס ההון.

מהתשקיף של מיינסטרים עולה, כי מאז הקמתה ועד היום פנינסולה גייסה כ-40 מיליון שקל מבעלי מניותיה. פעילות החברה מתמקדת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים לצורכי הון חוזר, באמצעות ניכיון שיקים גם מול מנכי משנה - חברות קטנות מרחבי הארץ.

בחברה מעריכים כי הגברת הרגולציה על הבנקים בישראל (תקן באזל 3), הגלישה למיתון באירופה וגורמים נוספים, יגבירו את הצורך במציאת מקורות מימון, וכתוצאה יגדילו את הביקוש לאשראי חוץ בנקאי במשק. נכון למחצית הראשונה של 2014, ענף הבנייה וקבלנות המשנה היווה 22% מתיק הלקוחות של פנינסולה, וענפי התשתיות, מזון וחקלאות ומפעלים ותעשייה היוו מעל 16% כל אחד.

ברבעון השלישי של השנה, הכנסות המימון של פנינסולה צמחו ב-30.9% ביחס לרבעון המקביל, לרמה של 8.9 מיליון שקל. בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2014 הכנסות המימון צמחו ב-19%, והסתכמו ב-22.6 מיליון שקל. הכנסות המימון נטו גדלו ב-35.4% וב-22.5% ברבעון השלישי ובשלושת הרבעונים הראשונים, בהתאמה, והסתכמו ב-6.8 מיליון שקל ברבעון וב-16.8 מיליון שקל מתחילת השנה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי החברה הסתכם ברבעון השלישי ב-2.1 מיליון שקל, לעומת 897 אלף שקל ברבעון המקביל, ומתחילת השנה קפץ הרווח ב-73% ל-4.2 מיליון שקל. בחברה כיום מועסקים 18 עובדים.

תחום האשראי החוץ בנקאי מזוהה באחרונה כבעל פוטנציאל עסקי רב וככזה מהווה כר פעילות אטרקטיבי לשורה הולכת ומתארכת של חברות, שמכוונות לפלחי שוק שזוכים להיענות חלקית מהמערכת הבנקאית. זאת, הן באשראי עסקי לחברות גדולות, כפי שעולה מהגידול בהלוואות הפרטיות שהמוסדיים מעניקים לחברות גדולות, והן לחברות קטנות ובינוניות, בדגש על חברות בעלות קושי להרחיב את מסגרות המימון שלהן בבנקים - אליהן מכוונות החברות דוגמת אחים נאווי, אופל בלאנס, פנינסולה וצים.

לצד אלה יש עניין גם בתחומי האשראי הצרכני החוץ בנקאי ללקוחות הפרטיים, בין היתר מצד חברות כרטיסי האשראי שבבעלות הבנקים, חברת מימון ישיר ולאחרונה גם קבוצת הביטוח מגדל. מדובר באפיקים שבבסיסם פונים ללקוחות שאינם החזקים ביותר, כך שהם מניבים לחברות המלוות ריבית גבוהה יחסית, בטח ביחס לריביות האפסיות שרווחות בשווקים, לצד ביקוש גובר לפתרונות מימון במשק.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988