טסים? אלה השינויים שייכנסו בקרוב בביטוח הנסיעות לחו"ל

מתכננים חופשה מעבר לים? השינויים בביטוח הנסיעות עומדים להיכנס לתוקף באוגוסט 2017 ■ מה מגיע לכם ברובד הבסיסי; איך ניתן להוזיל עלויות; ואליו כיסויים נוספים אתם רשאים לרכוש

פציעה במהלך סקי / צילום: רויטרס
פציעה במהלך סקי / צילום: רויטרס

מתכננים נסיעה לחו"ל? אתם לא היחידים. בהודעה לתקשורת שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש ספטמבר 2016 צוין כי נרשמו כ-4.2 מיליון יציאות לחו"ל עד לחודש אוגוסט 2016. בנוסף נרשמו כ-1.8 מיליון יציאות לחו"ל בחודשים יולי-אוגוסט 2016 בלבד. מדובר בעליה של כ-14% בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה.

נתונים אלה ממחישים את החשיבות הרבה שבעריכת ביטוח נסיעות לחו"ל ("הפוליסה"). בכתבה זו נציג את השינוי המהפכני הקרב ובא בכל הקשור לפוליסה חשובה זו, אשר נועדה לכסות נזקי גוף ורכוש של היוצאים לחו"ל.

ביום 01.01.2017 פירסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הרשות") מסמך המפרט את כל השינויים שיחולו בנושא ביטוח נסיעות לחו"ל ("החוזר"). הוראות החוזר ייכנסו לתוקף ב-1 באוגוסט 2017, אולם כבר עתה ניתן ללמוד מהשינויים הצפויים מה כדאי לבקש שייכלל בפוליסה עוד לפני אוגוסט 2017.

השינויים בפוליסה זו נערכו, בין היתר, עקב פניות רבות שהתקבלו ברשות בשנים האחרונות. הפניות עסקו, בין השאר, בתוכנו של הכיסוי הביטוחי, באופן שיווקו למבוטח, ובסכומי הביטוח שלו.

חלק א': כיסוי ביטוחי אחיד

בהתאם לחוזר, על חברות הביטוח לבצע התאמה של סכומי הביטוח בהתייחס לעלות הצפויה למבוטח באירוע ביטוחי, כאשר עליהן להתחשב, בין השאר, ביעד הנסיעה.

הפוליסה עצמה מורכבת משני חלקים. החלק הראשון מורכב מכיסוי ביטוחי אחיד, והוא יכלול הוצאות רפואיות בחו"ל, כגון: הוצאות אשפוז, הטסה רפואית לישראל, תרופות ועוד. בנוסף, החלק הראשון יכלול החזר הוצאות מיוחדות כמו הטסת מלווה למקום אשפוזו של מבוטח בחו"ל, הארכת שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, עקב מקרה ביטוח שהתרחש ועוד. כמו כן, יינתן כיסוי ביטוחי בגין חבות כלפי צד שלישי ובגין איתור וחילוץ, אולם המבוטח רשאי לבקש להסיר את שני הרכיבים הללו מהפוליסה ולהוזיל את הפרמיה. החוזר קובע כי חברות הביטוח אינן רשאיות לסטות מהוראותיו, אלא אם השינוי הוא לטובת המבוטח.

קיימות הנחיות ברורות ביחס לכיסויים השונים המרכיבים את חלקה הראשון של הפוליסה. כך למשל, נקבע כי המבוטח הוא זה שיקבע את זהותו של המלווה שיוטס למקום אשפוזו, וחברת הביטוח אינה רשאית להגביל את זהות המלווה רק לבן משפחה קרוב של המבוטח. כיסוי עבור רכיב זה יכלול החזר עבור עלות כרטיסי טיסה ועבור נסיעות ולינה.

נדגיש כי בנסיבות מסוימות יכולות חברות הביטוח להתנות את הזכאות להטסת מלווה בהתחשב במספר ימי האשפוז של המבוטח. ההתניה תחול כאשר מדובר על תקופה של עד 3 ימי אשפוז. יחד עם זאת, כאשר רופא מטפל קבע כי חייו של המבוטח בסכנה, לא תחול התניית ימי האשפוז כאמור.

עוד נקבע כי חברות הביטוח רשאיות להגביל את הזכאות בגין הארכת שהות בחו"ל, כך שתיקבע תקרת כיסוי יומית. הגבלה זו כפופה לכך שיתאפשר למבוטח למצוא סידורי לינה בתנאים ראויים. יתרה מזאת, חברות הביטוח רשאיות לקבוע כי כיסוי בגין רכיב זה יינתן עד למועד קבלת אישור רפואי לפיו המבוטח כשיר לשוב לארץ.

חלק ב': הרחבות לפוליסה

חלקה השני של הפוליסה דן באפשרות לרכוש הרחבות נוספות לכיסוי הביטוחי. ההרחבות כוללות, בין השאר, כיסוי ביטוחי עבור ביטול נסיעה, קיצור נסיעה, כבודה, מחשבים וטלפונים ניידים, ספורט אתגרי ועוד. דהיינו, הפוליסה בבסיסה אינה כוללת כיסוי ביטוחי עבור אובדן רכוש ועבור נזק שנגרם מביטול או קיצור של הנסיעה. מבוטח שיטוס לחו"ל וירכוש את החבילה הבסיסית בלבד, לא ייהנה מכיסוי ביטוחי עבור נזקים שייגרמו במהלך ספורט חורף או ספורט אתגרי. כאמור, רשימת ההרחבות המלאה מפורטת בחוזר הרשות ומומלץ לעיין בה.

הרשות קבעה בחוזר הנחיות גם לגבי ההרחבות השונות. כך למשל, נקבע כי כאשר משפחה רוכשת הרחבה לביטול או לקיצור הנסיעה, עבור כל אחד מבני המשפחה, זכאות של בן משפחה אחד לתגמולים בגין אירוע תחת נושא זה תזכה גם את יתר בני המשפחה. הנחיה זו נועדה למנוע מצב בו אחד מבני המשפחה ניזוק, ועליו לחזור לארץ, וחברת הביטוח תשפה רק אותו ומלווה אחד בלבד שילווה אותו. ברור כי במקרה כזה כל המשפחה תרצה לשוב לארץ, ולכן הנחיה זו נועדה להגשמת תכלית זו. נדגיש כי ההרחבה לקיצור נסיעה תכלול, לכל הפחות, מימון של כרטיס טיסה ופיצוי עבור הוצאות ששילם המבוטח מבעוד מועד.

ביחס לכיסוי כבודה, נקבע כי הכיסוי יכלול דברי ערך ויחול גם במקרים של אובדן או גניבה. הכיסוי יינתן, בין השאר, גם במקרה שבו הכבודה נגנבה מכלי רכב, לרבות תחבורה ציבורית. עוד נקבע כי חברת הביטוח תשיב למבוטח את עלות הכבודה במלואה, ואם שולם מע"מ בגין הפריטים, אזי המבוטח יהיה זכאי גם לסכומים אלה.

עוד נקבע כי ככל שיוגדר כיסוי לדברי ערך והכיסוי עבורם יותנה בנשיאתם על-ידי המבוטח, על חברת הביטוח לכלול בפוליסה אפשרות להפקדת דברי הערך במקום מאובטח, כגון כספת. חברות הביטוח אינן רשאיות להתנות את הכיסוי הביטוחי בנשיאת חפצים על גופו של המבוטח שלא סביר שיישא לאורך זמן, לרבות חפצים שאינם מיועדים לשימוש ברוב היום.

החוזר מחייב את חברות הביטוח ליידע את המועמד לביטוח, כי הביטוח הבסיסי אינו מעניק כיסוי בגין הוצאות רפואיות בחו"ל, אשר מקורן במצב רפואי קודם. על חברות הביטוח להציע הרחבה להחמרה במצב רפואי קיים. ככל שהכיסוי הביטוחי נערך באמצעות האינטרנט, על חברות הביטוח לוודא כי המבוטח סיפק מענה לשאלה בעניין מצב רפואי קודם. אי-עמידה בהוראות כאמור תקנה למבוטח זכות לרכוש את ההרחבה בדיעבד, אף אם התרחש מקרה ביטוח אשר נובע ממצב רפואי קודם.

בחלקו האחרון של החוזר מוסדרות הוראות בעניין תנאי החיתום לפוליסה. חברות הביטוח רשאיות לכלול החרגות פרטניות לכיסוי הביטוחי.

בהתאם לעמדת הרשות, "ביטוח נסיעות לחו"ל נועד לסייע לאדם במימון נזקים רפואיים, נזקי רכוש ונזקים אחרים, שיכולים להתרחש בשהותו מחוץ לישראל". החוזר מייצר האחדה בפוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל תוך קביעת תנאים בסיסיים, אשר יופיעו בכל פוליסה כאמור. ככל שמבוטח כזה או אחר מעוניין בהרחבה של התנאים, ביכולתו לעשות כן ולהתאים את הפוליסה לפי צרכיו. עכשיו כל שנותר לקוות הוא שהמבוטחים ייהנו בחו"ל וישובו ארצה בשלום.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח. 

צרו איתנו קשר *5988