לראשונה ממשבר הוויסות: הבנקים יוכלו לקנות מניות של עצמם

זאת לראשונה מאז משבר ויסות מניות הבנקים לפני 35 שנה • האישור הרשמי מגיע לאחר שבנק לאומי ביקש לבצע רכישה שכזו, ובעקבותיו צפויים לבקש זאת בנקים נוספים הנהנים מעודפי הון

חדווה בר  / צלם: יחצ באדיבות בנק ישראל
חדווה בר / צלם: יחצ באדיבות בנק ישראל

הפיקוח על הבנקים מקל על חלק מהמגבלות שהושתו על המערכת הבנקאית בעקבות קריסת המערכת בשנות ה-80 במה שמוכר כ"משבר ויסות המניות". החטיבה בבנק ישראל שבראשות ד"ר חדוה בר, פרסמה טיוטת עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין שיאפשר לבנקים לבצע רכישה עצמית של ניירות ערך שהונפקו על ידם.

במסגרת "טיוטת חוזר רכישה עצמית על ידי תאגידים בנקאיים", מוצע לבטל את האיסור על רכישה עצמית ובכך לאפשר לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי לבצע רכישה עצמית של מניותיהם "בכפוף לתנאים מסוימים", וזאת בעוד ש"עד כה ההוראה אסרה על בנקים לבצע רכישה עצמית למעט במקרים חריגים, בשעה שחוק החברות בישראל מאפשר פעולה זו לחברות ציבוריות", כדברי בנק ישראל.

בנוסף, ההוראה החדשה של הפיקוח על הבנקים כוללת גם עדכון המגבלות שחלות על "מתן מימון בביטחון ניירות ערך שהונפקו על ידי התאגיד הבנקאי", וזאת "לרבות פעילות במדדי מניות שבגינה מתקבלות מניות הבנק כביטחונות", כדברי בנק ישראל.

כיום אסור לבנקים ולתאגידים בשליטתם לממן רכישה של מניותיו או אג"ח להמרה, להוציא מימון של רכישת מניות על ידי העובדים. על כן, מדובר בהקלה וחזרה לאחור מחלק מהמגבלות שהושתו על המערכת הבנקאית במסגרת המלצות ועדת בייסקי, שקמה בעקבות משבר ויסות מניות הבנקים וקריסת המערכת לפני כ-35 שנים (באוקטובר 1983). או אז דובר על קריסת מרבית הבנקים שוויסתו את מניותיהם בד בבד שעודדו את לקוחותיהם להשקיע במניותיהם בבורסה. המשבר השפיע במידה רבה מאוד על שוק ההון המקומי וגם על הכלכלה הריאלית בישראל, והוא היה שיאו של תהליך ויסות מחיריהן של מניות אלה על-ידי הבנקים במשך שנים ארוכות. באפריל 1986 התפרסם הדוח של ועדת בייסקי, שבין יתר המלצותיה עסקה בעיסוקם של הבנקים במסחר במניות על חשבונם. עם זאת, הצעד מהיום אינו מבטל את כלל המגבלות שהושתו על הבנקים בעקבות משבר הוויסות, ואינו חזרה מלאה של הבנקים לסחור בבורסה.

לדברי המפקחת בר, מדובר במהלך שלא נוגע לעבר. "החלטנו לעדכן את הוראת הפיקוח על הבנקים בנושא לאחר שהבנקים בישראל הגיעו ליעדי הלימות ההון שקבענו ואף מעבר להם, ולנוכח העובדה שרכישה עצמית של מניות בקרב בנקים מקובלת בעולם", היא אמרה היום. לדבריה, "אנו ערים לכך שמשקיעים רבים רואים חשיבות במתן אפשרות לחברה לרכוש את מניותיה, כאמצעי המהווה תחליף לחלוקת דיבידנד. על רקע השינוי, הבנקים יוכלו לעשות שימוש ברווחיהם בצורה מגוונת יותר - למתן אשראי והרחבת הפעילות, לחלוקת דיבידנד ולרכישה עצמית של מניות".

בבנק ישראל הוסיפו והסבירו היום כי "לרכישה עצמית ולחלוקת דיבידנד השפעה דומה על הון התאגיד, אולם בשונה מדיבידנד, רכישה עצמית היא פעולה נקודתית שאינה מהווה מעין התחייבות קבועה לטווח ארוך של התאגיד כלפי בעלי המניות. בכך, רכישה עצמית נותנת מענה נקודתי לעודפי הון שנצברו תוך שמירה על יעדי ההון ומדיניות הדיבידנד של הבנק".

המקור להקלה ועיקריה

ככל הידוע, הטריגר לתיקון הינו פנייה מצד בנק לאומי, בניהולה של רקפת רוסק עמינח, לפני מספר חודשים לפיקוח על הבנקים. בפנייה ביקש הבנק לבצע רכישה עצמית של כ-700 מיליון שקל, כצעד נלווה למניות של העובדים שהשתחררו אז מחסימה ושזרמו לשוק, וזאת, בין היתר, במטרה לשמור על המניה. על פי הערכות במערכת הבנקאית, בנקים נוספים יצטרפו ללאומי וצפויים לממש את הסרת המגבלה ויסתייעו בהוראה החדשה.

על פי ההוראה החדשה, לבנקים יתאפשר לרכוש מניותיהם במידה ויקבלו את אישור הפיקוח על הבנקים לביצוע הרכישה, כשהיקף הרכישה בכל תוכנית לא יעלה על 5% מהון המניות המונפק של התאגיד הבנקאי הרוכש. כמו כן, בנק שיבקש לרכוש את מניותיו מידי בעלי מניותיו, יידרש לפעול על פי מנגנון הגנת נמל מבטחים שפרסמה הרשות לניירות ערך, "או מנגנון שקול אחר" שיבטיח לו הגנה משפטית מפני טענת שימוש במידע פנים. מדובר בכללים שקבעה הרשות ביחס ל"הגנת נמל מבטחים מפני שימוש במידע פנים בעת ביצוע עסקאות בניירות ערך של תאגיד על ידי נושאי משרה בכירה, עובדים ובעלי מניות עיקריים בתאגיד". במסגרתם נקבע, בין היתר, שיש לנסח מראש תוכנית רכישה ברורה, כוללת ופרטנית, שהתקבלה ללא שהיה "מידע פנים", שהינה בלתי הדירה (כלומר, בלתי ניתנת לשינוי), ושתבוצע על ידי חבר בורסה או מנהל תיקים בלתי תלוי.

עוד נקבע בטיוטה של הפיקוח על הבנקים כי "עסקאות בניירות ערך של התאגיד במסגרת התוכנית יכולות להיות הן במהלך המסחר בבורסה והן בעסקאות מחוץ לבורסה". כמו כן, הפיקוח על הבנקים קובע בטיוטה החדשה כי הצעה לרכישה עצמית של מניות לא תופנה לקבוצה מסוימת של בעלי מניות, אלא אם מדובר ב"בעל מניות שהוא לקוח כשיר", וכל זאת לאחר שתוכנית הרכישה תאושר על ידי דירקטוריון הבנק. 

צרו איתנו קשר *5988