בחנו את עצמכם: האם הייתם מקבלים רישיון ייעוץ השקעות?

בחודש שעבר ערכה רשות ניירות ערך את בחינה מקצועית א' לקבלת רישיון יועצי השקעות במערכות הפיננסיות • לפניכם תשובות מנומקות לשאלות בבחינה

ברמת תנודתיות גבוהה בשווקים המשקיעים מחפשים ליוויי מקצועי / צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב
ברמת תנודתיות גבוהה בשווקים המשקיעים מחפשים ליוויי מקצועי / צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

לפני כשלושה שבועות התקיימה הבחינה רשות ניירות ערך מקצועית א', המיועדת למבקשים להשיג רישיון כיועצי השקעות במערכת הבנקאית ובמערכות אחרות. לפניכם הפתרונות לבחינה בליווי הסברים.

 1.  

חברת דיזאסטר השקעות פנתה לבעלי איגרות החוב שלה כדי לקבל הצעות בדרך של
מכרז, שבאמצעותו תרכוש החברה את האג"ח שלה, הנסחרות עמוק מתחת לערכן הנקוב, תמורת מניות סחירות של החברה הבת שלה "חוסר כל", או במזומן.
מניות החברה הבת יימכרו על ידי החברה במחיר אחיד, שהוא מחיר השוק של יום אתמול (המחיר שבו היא רשומה בספרי החברה). במידה ורכישת האג"ח אכן תתבצע, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

 • החברה תייצר מזומן כתוצאה מהעסקה.
 • החברה תרשום הפסד הון כתוצאה ממחיקת איגרות החוב.
 • החברה תרשום רווח הון כתוצאה ממכירת מניות "חוסר כל".
 • ההון העצמי של החברה יעלה כתוצאה מהעסקה.
 • התחייבויות החברה יישארו ללא שינוי.

תשובה: התשובה הנכונה היא ד'. יירשם רווח שייזקף להון העצמי כתוצאה מרכישת החוב מתחת לערכו כפי שהוא רשום בספרים. כמובן שהחברה לא תייצר מזומן (א'), ומובן גם שההתחייבויות של החברה יקטנו ולא יישארו ללא שינוי (ה').

 1.  

על רקע משבר הקורונה והגידול באי הוודאות בנוגע להשלכותיו על תחום הנדל"ן המניב, נשקלת האפשרות להעלות את שיעורי ההיוון המשמשים להערכת הנדל"ן של החברות בדוחות הכספיים. אם אכן יוחלט להעלותם, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?
א) מחירי מניות הנדל"ן המניב יעלו באופן משמעותי.
ב) היקף ההתחייבויות במאזני חברות הנדל"ן המניב יגדל.
ג) ההון העצמי של חברות הנדל"ן המניב יעלה.
ד) המינוף הפיננסי של חברות הנדל"ן המניב יעלה.
ה) הרווח למניה של מניות הנדל"ן המניב צפוי לעלות.

תשובה: התשובה הנכונה היא ד'. העלאת שיעור ההיוון תביא לירידת ערך הנדל"ן המניב, בעוד החוב ייוותר ללא שינוי, ולכן שיעור מינוף ה-LTV (Loan to Value) יעלה.

 1.  

איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר בהתייחס לקרנות נאמנות מסורתיות פתוחות בקטגוריית 10/90 (עד 10% חשיפה למניות)?
א) הקרן לא יכולה להגיע לחשיפה של יותר מ-90% לאיגרות חוב.
ב) באמצעות קנייה ומכירה של יחידות הקרן, במהלך יום מסחר נתון, ניתן לעתים לייצר
רווח הון.
ג) מדובר בהשקעה סולידית, שמחירה היומי יכול לרדת בשיעורים נמוכים ביותר (לא יותר
מ-1%).
ד) אם מחיר הפדיון המצוטט בבוקר יום נתון הוא 102, המשקיע שימכור את הקרן באותו
יום, יקבל שער זה במדויק.
ה) בזמן העברת הוראת קנייה או מכירה של יחידות הקרן, לא ניתן לדעת במדויק את המחיר
שבו תתבצע ההוראה.

תשובה: התשובה הנכונה היא ה'. מחיר הקנייה של יחידות בקרן ומחיר הפדיון נקבעים ומפורסמים לאחר סיום המסחר בבורסה לפי מחירי נעילה, וזאת לפי שווי נכסי הקרן בניכוי התחייבויותיה .

 1.  

איזו מהטענות הבאות, המתייחסות ליחס שווי שוק להון עצמי כקריטריון להשקעה במניות, היא הנכונה ביותר?
א) יחס זה מהווה קריטריון השקעה מרכזי, בייחוד בחברות שרוב נכסיהן הם נכסים לא
מוחשיים.
ב) אין כל קשר בין ההון העצמי לבין רווחיות החברה.
ג) יחס זה מהווה כלי עזר בהשוואה בין חברות פיננסיות מתחרות, ששיעור הצמיחה שלהן
דומה ומתון.
ד) השקעה בחברה הנסחרת בדיסקאונט משמעותי על הונה העצמי תהיה עדיפה בדרך כלל על השקעה בחברה הנסחרת במחיר גבוה פי כמה מהונה העצמי.
ה) גם אם התשואה על ההון שחברה מסוימת מסוגלת לייצר לאורך זמן היא 15% ושיעור
הצמיחה השנתי של עסקיה 20%, עדיין אין סיבה שמניותיה ייסחרו במחיר הכפול
מהונה העצמי.

תשובה: התשובה הנכונה היא ג'. משמש כלי עזר לתמחור חברות ביטוח, ובעיקר בנקים. כיום, מרבית הבנקים נסחרים בשווי שוק שמהווה כ-0.7 מההון העצמי שלהם, כלומר, נסחרים בדיסקאונט של כ-30% על ההון העצמי.

 1.  

בשוק נסחרת אג"ח של חברת השקעות (להלן: "החברה") שבבעלותה 3 חברות תפעוליות הנסחרות בבורסה:

 • חברה A עוסקת בביטוח ישיר - פעילות זו מהווה 50% מסך הפעילות בחברת ההשקעות.
 • חברה B עוסקת בהלוואות חוץ-בנקאיות ופעילות זו מהווה 25% מסך הפעילות בחברת ההשקעות.
 • חברה C עוסקת בנדל"ן למשרדים בישראל ובחו"ל ופעילות זו מהווה 25% מסך הפעילות בחברת ההשקעות.

החברה מעמידה כביטחונות למחזיקי האג"ח שלה מניות של חברות הבנות ביחס LTV זהה של 70%. איזה מהרכב הביטחונות הבאים (בצורה של מניות סחירות בחברות הבנות) עדיף לבעלי האג"ח?
א) מניות A בלבד.
ב) מניות B בלבד.
ג) מניות C בלבד.
ד) מניות B ו-C בחלוקה שווה.
ה) אם ה-LTV אחיד, אין העדפה לאף אחת מהאפשרויות.

תשובה: התשובה הנכונה היא ד'. זוהי האופציה היחידה שבה יש פיזור של הסיכון של אי פירעון לשתי חברות ואין תלות ביכולת הפירעון של חברה אחת.

 1.  

בתאריך 1.1.2020 משקיע מתלבט בין שתי אפשרויות השקעה לטווח של 5 שנים:

 • השקעה במניות חברה א' הנסחרות במכפיל 20 על רווחי 2020. השוק מעריך שרווחי החברה יעלו בצורה משמעותית בשנים הקרובות.
 • השקעה במניות חברה ב' הנסחרת במכפיל 12 על רווחי 2020. השוק מעריך שרווחי החברה יישארו ברמתם הנוכחית בשנים הקרובות.

בהסתמך על נתונים אלה בלבד, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?
א) אם רווחי שתי החברות לא ישתנו במהלך התקופה, ההשקעה במניות א' עדיפה.
ב) אם רווחי שתי החברות יעלו בקצב של 10% בשנה במהלך התקופה, ההשקעה במניות א'
עדיפה.
ג) אם מכפילי הרווח שלפיהם ייסחרו שתי המניות בעוד 5 שנים יהיו זהים למכפילים
הנוכחיים, ההשקעה במניות ב' עדיפה.
ד) אם רווחי חברה ב' יירדו בכ-50% בשנה, ההשקעה במניות חברה ב' תסב הפסד למשקיע.
ה) אם רווחי החברות והמכפילים לפיהם נסחרות המניות יישארו ללא שינוי במהלך התקופה, ההשקעה במניות ב' עדיפה.

תשובה: התשובה הנכונה היא ה'. החברה הראשונה מרוויחה שקל אחד לכל 20 שקל שאני משקיע בה, והשנייה מרוויחה שקל אחד לכל 12 שקל שאני משקיע, ואם הרווח בפועל וגם מכפיל הרווח לא משתנים ביחס למצב הנוכחי, ההשקעה במניות חברה ב' עדיפה, כי במהלך 5 השנים הקרובות אקבל 5 שקלים על השקעה של 12 שקל, ובחברה הראשונה אקבל 5 שקלים על השקעה של 20 שקל.

 1.  

איגרות חוב רבות של חברות נדל"ן אמריקאיות שהונפקו בבורסה הישראלית, נסחרות בתשואות לפדיון גבוהות באופן משמעותי בהשוואה לחברות ישראליות בדירוג דומה.
מה מהגורמים הבאים יכול להסביר תופעה זו?
א) החשש מהתחזקות הדולר מול סל המטבעות.
ב) החשש מריבית שלילית בארה"ב.
ג) החשש מהזרמות כספים של הממשל האמריקאי.
ד) החשש ממחויבות נמוכה יותר של בעלי השליטה האמריקאים.
ה) החשש מהחזקות גבוהות של קופות גמל ופנסיה באיגרות אלה.

תשובה: התשובה הנכונה היא ד'. בהנחה שהדירוג זהה ומאפייני החברות והאג"ח זהים, ניתן להניח שהשוק דורש פרמיית סיכון במונחי תשואה עודפת בשל המבנה המשפטי של מרבית החברות האלה הרשומות באיי הבתולה (BVI), וחוסר שקיפות יחסית של החברות.

 1.  

הבנקים בישראל מנפיקים חוב סחיר מסוגים שונים בבורסה בתל אביב. איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר בהתייחס למכשירי החוב של הבנקים מבחינת המשקיע?
א) כתב התחייבות הוא נחות לעומת שטר הון ובכיר לעומת אג"ח.
ב) אג"ח COCO רובד 2 היא בכירה לעומת שטר הון.
ג) כתב התחייבות ושטר הון הם זהים בתנאיהם.
ד) כתב התחייבות הוא בכיר לעומת כל שאר מכשירי החוב, למעט אג"ח.
ה) שטר הון הוא בכיר לעומת אג"ח.

תשובה: התשובה הנכונה היא ד'. כתב התחייבות הוא בכיר ל-COCO ונחות ביחס לאג"ח/ פיקדונות. סדר הבכירות הוא: אג"ח, כתב התחייבות, שטר הון, COCO.

 1.  

בשיא משבר הקורונה, בחודש מרץ, הופעלו כמעט מדי יום מנגנוני הגנה במסחר בבורסת ת"א. איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר בהתייחס למנגנונים אלה בבורסה?
א) בשלב הטרום פתיחה מנתק זרם ראשון מופעל לאחר הארכה שנייה בפתיחה "אנגלית".
ב) בשלב המסחר הרציף קיים "מנתק זרם" אחד בלבד בתנודה של 12% במדד ת"א-35.
ג) בשלב הטרום נעילה אין מנגנון "מנתק זרם".
ד) הפסקת מסחר קצובה מפסיקה את המסחר בכל המניות וההמירים ל-30 דקות.
ה) פתיחה "אנגלית" יכולה להיות מופעלת בכל שלבי המסחר.

תשובה: התשובה הנכונה היא א' - וזאת לפי כללי הבורסה.

 1.  

אג"ח של חברת מגדלים נסחרת בת"א בסוף ינואר 2020 במרווח תשואה מול אג"ח ממשלתי צמוד (ממש"מ 0922) של 0.5%, שניהם במח"מ זהה של בדיוק שנתיים. עד לתאריך 22 במרץ אותה שנה עלה המרווח ל-3.5%. בנסיבות המתוארות, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?
א) שער אג"ח מגדלים ירד ב-6% באותה תקופה.
ב) מח"מ אג"ח מגדלים עלה באותה תקופה.
ג) שער ממש"מ 0922 עלה ב-6% באותה תקופה.
ד) שער ממש"מ 0922 היה חייב לעלות באותה תקופה.
ה) אם התשואה לפדיון של ממש"מ 0922 נשארה ללא שינוי בתקופה זו, שער אג"ח מגדלים חייב לרדת.

תשובה: התשובה הנכונה היא ה'. אם מחיר נכס הבנצ'מארק - ממש"מ 0922 - נותר ללא שינוי, הרי ששער האג"ח הקונצרנית היה חייב לרדת, כדי שמרווח התשואה ביניהן יעלה. 

11. 

אג"ח ממשלתית שקלית 0142 נסחרת ב-5 במאי 2020 בנתונים הבאים: תשואה ברוטו: 1.59%, קופון: 5.5%, תאריך תשלום קרוב: 31 בינואר 2021, תאריך פירעון סופי: 31 בינואר 2042. בהתייחס לנתונים אלה בלבד, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר ?
א) שער האג"ח נמוך מ-165.
ב) מח"מ האג"ח נמוך מ-14 שנים.
ג) אם שער האג"ח יירד ב-2%, התשואה לפדיון תעלה ל-1.9%.
ד) האג"ח נסחרת בכ-70% מעל לערכה המתואם.
ה) האג"ח נסחרת בדיסקאונט.

תשובה: התשובה הנכונה היא ד'. הערך המתואם של האג"ח אמור להיות בסביבות 101.5 (100 בתוספת רבע מהקופון על הזמן שחלף, כ-3 חודשים 31.1 ועד 5.5). מחיר האג"ח יהיה כ-170, וזאת על בסיס הערך הנוכחי של תוספת הקופון בכל שנה.

12.

איזו מהטענות הבאות, העוסקות בתל בונד 60, היא הנכונה ביותר?
א) יציאת אג"ח מהמדד עקב הורדת דירוג ללא החלפתה באג"ח אחרת תפגע בביצועים שיניב המדד עד למועד ההחלפה הבא.
ב) יציאת אג"ח מהמדד עקב הורדת דירוג ללא החלפתה באג"ח אחרת תשפר את הביצועים שיניב המדד עד למועד ההחלפה הבא.
ג) יצירות נטו גבוהות בקרנות נאמנות המתמחות במדד יעלו את תשואתו הפנימית הגלומה.
ד) יציאת אג"ח מהמדד עקב הורדת דירוג ללא החלפתה באג"ח אחרת תקטין את התשואה הפנימית הגלומה במדד.
ה) יציאת אג"ח מהמדד עקב הורדת דירוג ללא החלפתה באג"ח אחר תקטין את המח"מ
הממוצע בה.

תשובה: התשובה הנכונה היא ד'. אם איגרת חוב יצאה מהמדד עקב דירוג שירד, כנראה שהתשואה לפדיון של האג"ח היתה גבוהה מאשר הממוצע של שאר איגרות החוב במדד, ולפיכך החלפת האג"ח תקטין את התשואה הפנימית הגלומה במדד.

13.

לחברת אנרגיה אחזקות 2 סדרות אג"ח, קצרה וארוכה, בתנאים זהים של תשלום, הצמדה, וללא ביטחונות, הנסחרות במרץ 2020 במח"מ 2 ו-5 שנים. עקב משבר האנרגיה שהוריד את מחירי הנפט והגז בעולם, חברת האנרגיה נקלעה לקשיים והמשקיעים צופים כי היא תגיע בוודאות להסדר חוב בשתי הסדרות בטווח הזמן המיידי.
בנסיבות המתוארות, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?
א) תשואת איגרות החוב של הסדרה הקצרה תהיה גבוהה מהסדרה הארוכה.
ב) עלייה חדה במחירי הנפט תעלה את התשואות לפדיון של שתי איגרות החוב.
ג) תשואת איגרות החוב תהיה זהה.
ד) המשקיעים יעדיפו את איגרת החוב הארוכה על פני הקצרה.
ה) השקעה בשתי הסדרות במחירי השוק צפויה להניב הפסד.

תשובה: התשובה הנכונה היא א'. הגיוני ששתי הסדרות ייסחרו מתחת לפארי ובשיעור דומה על הפארי, בהינתן הסדר חוב צפוי - מה שיגרום לתשואה לפדיון גבוהה יותר באג"ח הקצר.

14.

בנק ישראלי מנפיק בבורסת ת"א שתי סדרות של אג"ח מסוג COCO - סדרה א' על רובד הון 1 וסדרה ב' על רובד הון 2. בנסיבות המתוארות, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?
א) תשואת אג"ח ב' תהיה גבוהה מתשואת אג"ח א'.
ב) המשקיעים יעדיפו את סדרה א' על סדרה ב' בגלל פוטנציאל התשואה.
ג) בסדרה א' אין זכות לדחיית קופונים.
ד) סדרה ב' בכירה ביחס להון המניות ונחותה ביחס לסדרה א'.
ה) לסדרה א' טריגר גבוה מהטריגר של סדרה ב'.

תשובה: התשובה הנכונה היא ה'. אם הון הבנק ייפגע, רובד הון 1 יומר למניות / יידחה התשלום שלו לפני רובד הון 2, ולכן הטריגר שלו יהיה גבוה יותר.

15.

אג"ח חברות נסחרת בבורסת ת"א יום לפני תשלום אקס ריבית שנתית ופדיון קרן חלקי של 50%. נתון כי האג"ח מגיעה לפירעון סופי בעוד שנה ויום. בהתייחס לנתונים אלה בלבד, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?
א) תשואת האג"ח לפני פתיחת יום המסחר הבא תרד בגובה הקופון נטו.
ב) משקיעים מוסדיים יקנו את האג"ח ביום האקס משיקולי מס.
ג) מח"מ האג"ח צפוי לעלות לאחר אקס הפדיון החלקי.
ד) ערכו המתואם ברוטו של האג"ח לא ישתנה למחרת.
ה) אם תשלומי הריבית והקרן ישולמו למחרת, דירוג האג"ח צפוי לעלות.

תשובה: התשובה הנכונה היא ג'. המח"מ שביום ה"קום" עומד על חצי שנה, יהיה ביום האקס שנה אחת.

16.

איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?
א) דלתא של אופציה היא שינוי במחיר האופציה בעקבות שינוי במחיר נכס הבסיס.
ב) דלתא של אופציה היא אומדן לשינוי במחיר האופציה שדיוקו תלוי בגודל השינוי במחיר נכס הבסיס ואינו תלוי בגמא.
ג) דלתא של אופציה היא אומדן לשינוי במחיר האופציה שדיוקו תלוי בגודל השינוי במחיר
נכס הבסיס ובגמא.
ד) מרבית האופציות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב הן בעלות תטא חיובית.
ה) תטא של אופציית Call תמיד שלילית.

תשובה: התשובה הנכונה היא ג'. הדלתא מייצגת את השינוי במחיר האופציה כתוצאה משינוי קטן בנכס הבסיס, כאשר גמא היא השינוי בדלתא כתוצאה משינוי בנכס הבסיס. ככל ששינוי בנכס הבסיס הוא גדול יותר וככל שהגמא גדולה יותר, האומדן יהיה פחות מדויק.

17.

לקוח פונה לבנק לביצוע עיסקה בנגזרים בשוק ה-OTC. איזה מפרטי העיסקה הבאים אינו מוגדר על ידי הלקוח ?
א) המחיר שאותו ישלם בפקיעה עבור יחידה אחת של נכס הבסיס, אם האופציה שירכוש
תמומש.
ב) המחיר שאותו יקבל בפקיעה עבור יחידה אחת של נכס הבסיס בפורוורד שימכור.
ג) הערך הנקוב.
ד) מועד הפקיעה.
ה) סוג האופציה.

תשובה: התשובה הנכונה היא ב'. הבנק הוא שמתמחר.

18.

על פי מודל Black & Scholes, שינוי בשווי של איזו אופציה יהיה הגדול ביותר באחוזים בעקבות עלייה של אחוז אחד במחיר נכס הבסיס, אם מחירו לפני השינוי הינו 100?
א) אופציית Call (100) הפוקעת בעוד חודש.
ב) אופציית Call (100) הפוקעת בעוד שבועיים.
ג) אופציית Call (120) הפוקעת בעוד חודש.
ד) אופציית
Call (120) הפוקעת בעוד שבועיים.
ה) אופציית Call (80) הפוקעת בעוד חודש.

תשובה: התשובה הנכונה היא ד'. האומגה שמשקפת את המינוף באופציה היא גדולה יותר, ככל שהאופציה מחוץ לכסף ומועד הפקיעה קרוב יותר.

19.

באיזו מהפוזיציות הבאות ירידה בסטיית תקן תגרום לגידול בשווי הפוזיציה?
א) Long Call (1,500) & Short Call (1,500) אם מחיר נכס הבסיס עומד על 1,500.
ב) Long Call (1,500) &Short Call (1,550) אם מחיר נכס הבסיס עומד על 1,540.
ג) Long Call (1,550) &Long Put (1,550) אם מחיר נכס הבסיס עומד על 1,550.
ד) Long Put (1,500) & Short Put (1,550) אם מחיר נכס הבסיס עומד על 1,480.
ה) כל התשובות האחרות שגויות.

תשובה: התשובה הנכונה היא ב'. התנהגות וגא: שינוי במחיר האופציה כתוצאה משינוי בסטיית התקן. הואיל והווגא בכסף היא הכי גבוהה, הרי שהפוזיציות כאן היא שלילית, ולפיכך היא תרוויח מירידה בסטיית התקן.

20.

מדד ת"א-35 עומד על 1,400 נקודות. באיזו מהאסטרטגיות הבאות דרישת הביטחונות, על פי כללי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, תהיה הגבוהה ביותר, כאשר כל האופציות פוקעות באותו מועד?
א) אסטרטגיית BOX שבה ההפרש בין מחירי המימוש של האופציה הינו 30 נקודות.
ב) כתיבת שוקת המורכבת מאופציות בעלות מחירי מימוש 1,390 ו-1,410.
ג) פוזיציית לונג בחוזה עתידי המורכב מאופציות בעלות מחיר מימוש של 1,390.
ד) כתיבת אוכף המורכב מאופציות בעלות מחיר מימוש 1,380.
ה) פוזיציית שורט בחוזה עתידי סינתטי המורכב מאופציות בעלות מחיר מימוש 1,400.

תשובה: התשובה הנכונה היא ד'. ככל שהאופציות שנכתבות הן יותר עמוקות בכסף, דרישת הביטחונות גבוהה יותר.

צבי סטפק הוא מבעלי בית ההשקעות מיטב דש, ואורן אוסד הוא מנהל צוות אג"ח ישראל במיטב דש. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויי שוק

צרו איתנו קשר *5988