ברקת מתווה את הדרך למינוי חברי דירקטוריון בחברות שבקבוצת כלל ביטוח

הממונה על רשות שוק ההון משה ברקת מאפשר לדירקטוריון כלל החזקות ביטוח למנות דירקטורים בחברה הבת ומתיר כפילויות בין שני הדירקטוריונים, בניגוד לאמירות קודמות • מבהיר: "מנכ"ל חברת ביטוח לא צריך להסתפק בהגדלת תשואת בעלי המניות ורווחיות החברה"

משה ברקת / צילום: רפי קוץ
משה ברקת / צילום: רפי קוץ

כלל ביטוח קרבה ליום שאחרי המשבר שהחל עם ניסיון ההדחה הכושל של מנכ"ל החברה ושעדיין משפיע על התנהלות הדירקטוריונים הראשיים בקבוצה. לאחר שיו"ר כלל ביטוח פרש מתפקידו ולא הצליח להזיז את המנכ"ל, הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת , מגלה כי הוא חוזר בו מאמירות קודמות לפיהן יש להפריד ולבטל כפילויות בין דירקטוריון כלל החזקות הציבורית לחברה הבת שלה כלל חברה לביטוח.

כך עולה מדבריו במסגרת מכתב ששלח לחברי הדירקטוריונים של כלל ביטוח ושל כלל החזקות ושדווח לבורסה, ושבו נכתב כי "כהונה כדירקטור בכלל החזקות לא תהווה כשלעצמה בעיני הממונה עילה למניעת כהונה כדירקטור בכלל ביטוח".

במכתב זה ברקת גם מתיר לקבוצת הביטוח הראשונה והיחידה שאין בה גרעין שליטה למנות דירקטורים מהחברה האם הציבורית גם בחברת הביטוח שבבעלותה. כך, הוא מתיר לכלל החזקות "להציע למעלה מדירקטור אחד לכהונה בכלל ביטוח, וזאת כל עוד רוב הדירקטורים בכלל ביטוח מונו בהתאם להמלצות הוועדה לבחירת דירקטורים בחברת ביטוח שללא גרעין שליטה".

הוראות אלה של ברקת הן תולדה של הליך שהחל עם רצונו של יו"ר החברה הקודם דני נוה להזיז את המנכ"ל יורם נוה, שהביאה להתערבות הרגולטור, שדחף למינויו של בודק חיצוני שמצא פגמים בהליך.

עם זאת, ברקת עדיין לא מוציא לדרך את הליך בחירת הדירקטורים החדשים בכלל ביטוח וזאת משום קביעתו כי "נוכח תפקידיה של הוועדה במינוי דירקטורים במבטח בלא שולט, יש להמתין למינוי הוועדה טרם ביצוע שינויים בדירקטוריון כלל ביטוח". את הוועדה יוביל השופט בדימוס ספי אלון.

עוד עולה מהמכתב ששלח לדירקטוריונים הראשיים בקבוצת כלל ביטוח כי כפי שהצהיר בעבר על פי ברקת הוועדה לבחירת מועמדים לדירקטורים בחברות ביטוח ללא גרעין שליטה גם תכוון ותמליץ על מי שהיא רואה כמועמד המתאים ליו"ר חברת הביטוח. על כך הוא מוסיף כי אם דירקטוריון החברה יחליט למנות מישהו אחר במקום אותו מועמד אזי הדירקטוריון יהיה חייב לנמק מדוע לא בחר ומדוע בחבר במועמד אחר.

בתוך כך שב הממונה ברקת ומבהיר כי מבחינת הרגולציה התפקיד של המנכ"ל בחברת ביטוח אינו בראש ובראשונה לשרת את טובת בעלי המניות דרך תשואת השקעתם ורווחיות החברה, אלא טובת הלקוחות והניהול התקין. "מנכ"ל הוא נושא משרה עצמאי, בעל סמכויות ותפקידים המוגדרים בחוק החברות", אומר ברקת שמפרט כי "נוסף על הוצאה לפועל של האסטרטגיה שהתוותה על ידי הדירקטוריון, על מנכ"ל של חברת ביטוח לפעול בהתאם לחובות הקבועות בחוק הפיקוח על הביטוח והוראות הממונה, ולפעול, בין היתר, להבטחת טובת הלקוחות והניהול התקין, ולא להסתפק בהגדלת תשואת בעלי המניות ורווחיות החברה כבחברה רגילה". מסר זה רוחבי לענף הביטוח, והיא "מתחדדת בחברת ביטוח ללא שולט", כדברי הממונה.

על כן, קובע ברקת, "על הליך סיום כהונה של מנכ"ל של כלל ביטוח להיעשות בידיעת ובהסכמת הדירקטוריון של החברה, לאחר תהליך מקיף אשר יתייחס למכלול השיקולים הרלוונטיים, בהחלטה מודעת ונקיה משיקולים זרים. בהתאמה, ובשים לב למצבה של החברה, החלטה על מינויו של מנכ"ל חדש לכלל ביטוח צריכה להיעשות במסגרת הליך שכולל מינוי ועדת איתור ובחינה של מכלול השיקולים הרלוונטיים על ידי הדירקטוריון".

כלל ביטוח הפכה לחברה ללא גרעין שליטה בדצמבר 2019, לאחר שנים שבמהלכן זכויות השליטה בה הוצאו מידי בעליהן הרשמיים - קונצרן אי.די.בי, והועברו לידי נאמן מטעם הפיקוח, משה טרי. במסגרת זו נדרשה אי.בי.בי למכור בנתחים את החזקותיה בכלל ביטוח עד אשר ירדה משליטה, כאמור.

עתה ברקת שולח מסר גם לבעלי המניות בכלל ביטוח, ובכל חברת ביטוח שתהפוך בעתיד לכזו שאין בה גרעין שליטה, באומרו כי "בעל מניות שהציע את מינויים או את הפסקת כהונתם של למעלה משליש מהדירקטורים המכהנים בכלל החזקות, והצעתו זו התקבלה באסיפה הכללית, עלול להיראות כמי שמחזיק ב"שליטה" כהגדרתה לפי חוק הפיקוח על הביטוח ובהתאם לכך עשוי להידרש לקבלת היתר שליטה". היתר שכזה ניתן רק לאחר בדיקה מדוקדקת והוא כולל בחובו שורת תנאים מחמירים שעל ביתר שליטה מתחייב בהם כלפי המפקח.

צרו איתנו קשר *5988