המשקיעים סוגרים את 2020: עצות מיסוי לימי קורונה ששוות כסף

איך אפשר לזכות בהטבות מס כתוצאה מפעילות הפסדית בשוק ההון? מה עושים עם חובות אבודים? האם אפשר לקזז הפסדים בשוק ההון כנגד הכנסות עסקיות? גלובס עושה סדר לקראת סוף שנת המס

שולחים מסרונים - מסמגים / צילום: שלומי יוסף
שולחים מסרונים - מסמגים / צילום: שלומי יוסף

דצמבר הוא החודש שבו המשקיעים עושים סדר בתיקי ההשקעות שלהם, ומתארגנים לקראת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה באפריל. איך אפשר לזכות בהטבות מס כתוצאה מפעילות הפסדית בשוק ההון? מה עושים עם חובות אבודים? האם אפשר לקזז הפסדים בשוק ההון כנגד הכנסות עסקיות? גלובס מציג את האפשרויות הנוספות העומדות בפניכם (אין לראות בנכתב כאן ייעוץ מס, פנסיוני או ביטוחי, ולכל אדם הצרכים האינדיבידואלים שלו).

עו"ד אפי אוחנה, שותף במשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'. מומחה בתחום המיסוי:

קיזוז הפסדים בשוק ההון כנגד הכנסות עסקיות: פעילות אינטנסיבית בשוק ההון, גם אם היא מבוצעת על ידי משקיע פרטי בשעות הפנאי שלו ממחשב ביתי או מאפליקציה ייעודית במכשיר הטלפון הנייד, יכול ותעלה כדי פעילות עסקית, וזאת בהתאם למבחנים שהותוו בפסיקה להבחנה בין פעילות עסקית לפעילות פסיבית, כגון תדירות הפעילות, היקף ההשקעה, בקיאות בשוק ההון, משך ההחזקה של ניירות הערך, אופן מימון הרכישה וכיו"ב. ככל והפעילות בשוק ההון הניבה הפסדים, הרי שבהחלט קיים יתרון לכך שפעילות זו תסווג כעסקית, שאז ניתן יהיה לקזז את ההפסדים כנגד הכנסות שנבעו ליחיד מעסק, ממשלח יד ומהכנסת עבודה.

לפיכך, ליחיד שנוצרו לו הפסדים בשוק ההון מומלץ לבחון את אופי פעילותו, ובמידת הצורך - וככל וזו עולה כדי פעילות עסקית - לסווגה בהתאם בדוח השנתי ולקזז את ההפסד כנגד הכנסות פירותיות. כדאי לשים לב, כי הגם שככלל כל שנת מס עומדת בפני עצמה, האופן שבו דיווח היחיד על הכנסותיו אלו יכול לעמוד לו לרועץ בשנות המס הבאות, וזאת ככל ואופי פעילותו לא השתנה וזו תניב רווחים, שאז אלו יחויבו במס על פי מדרגות המס השולי ולא על פי שיעורי המס הקבועים החלים על רווחים בשוק ההון (עד 25%, בהתאם לאפיק ההשקעה).

עוה"ד רני שורץ ודביר סעדיה ממשרד ממשרד ירון אלדר פלר שות' ושות':

קיזוז הפסדים מועברים מהשקעות בשוק ההון: כבכל שנה, רצוי ואף מומלץ לבקש מהבנק אישור שנתי לחשבון בקשר עם רווחים והפסדים שנבעו מפעילות בשוק ההון ובהתאם על המיסים שנוכו במקור מרווחי אותה פעילות, אישור המוכר גם בשם "טופס 867". חשוב לדעת כי הבנקים אינם רשאים להעביר הפסדים משנה לשנה, כך אם נוצרו לכם הפסדים בשוק ההון בשנה זו, אלו לא יקוזזו באופן אוטומטי בשנה העוקבת על ידי הבנק. למעשה, ניתן לצרף אישור זה לדוח השנתי על הכנסותיכם, ובהתאם לקזז הפסדים אלו למול הכנסות מניירות ערך אותם יצרתם בשנה השוטפת ולקבל החזר מס.

קיזוז הפסדים שוטפים מהשקעות בשוק ההון: ברוח התקופה, במידה וגם אתם חוויתם ירידה בערכן של חלק מהשקעותיכם בניירות ערך השנה, רצוי לבחון את מימושם של ניירות ערך "הפסדיים" לפני תום שנת המס. הפסדים אלו ניתן יהיה לקזז למול רווחי הון ממכירת ניירות ערך בשנת המס, ובכך אף להימנע מניכוי המס במקור בגין הרווחים כאמור. חשוב לזכור כי הפסד הון ניתן לקיזוז כנגד רווח הון על פי העקרונות הקבועים בסעיף 92 לפקודה, וכן, הפסד הון מניירות ערך שגובש בשנת 2010, ניתן לקיזוז גם כנגד הכנסות מריבית או דיבידנד, הנובעים מאותו נייר ערך שמומש או מניירות ערך אחרים בכפוף לכך ששיעור המס החל על הריבית או דיבידנד אינו עולה על שיעור של 25% מס.

בדיקת יתרות חוב של בעלי מניות מהותיים לחברה: לקחתם הלוואה מחברה בבעלותכם? קניתם רכב פרטי מחשבון החברה ולא השבתם לחברה את כספה? או אף אם החברה בבעלותכם חתמה עבורכם על ערבות לדירה אותה רכשתם, זה בשבילכם.

ככלל, לבעלי מניות מהותיים, המחזיקים בלפחות 10% מהזכויות בחברה, כדאי לבדוק את יתרתם בכרטסת הנהלת החשבונות של החברה. היה והיתרה גדולה כדאי לבצע פעולות שיקטינו את היתרה, אחרת יתרה זו עשויה לגרור עמה השלכות מס. סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה קובע כי בעל מניות מהותי אשר לו יתרת חוב העולה על 100,00 שקל במהלך השנה, ולא רק בתחילתה ו/או סופה, ביצע משיכת כספים מהחברה. משיכה זו תסווג בהתאם ליכולתה הכלכלית של החברה ומערכת היחסים בין בעל המניות המהותי לחברה כהכנסה מדיבידנד או כהכנסת עבודה במידה ויש בין הצדדים יחסי עובד מעביד או לחילופין כהכנסה מעסק בידי בעל המניות המהותי. משמעות הדבר היא כי רשות המיסים תהא רשאית לדרוש מס על המשיכה כאמור בהתאם לאופן סיווגה של ההכנסה באותן נסיבות.

אז אם השתמשתם בכרטיס האשראי של העסק רצוי לבצע בדיקה ומעקב על גובה החוב בספרי החברה, ואם יתרתכם עלתה על סך של 100,000 שקל בשנה, אנו ממליצים כי תפנו לגורם מקצועי לבחינת הסוגייה והשלכותיה עליכם ועל החברה בבעלותכם.

עו"ד עמי בן-יעקב, ממשרד בן-יעקב, המתמחה בהשקעות בארץ ובחו"ל, ניהול הון משפחתי ונדל"ן:

במרבית המקרים, לקראת סוף השנה "מפילים" על הנישום הממוצע צרור עצות לביצוע פעולות - תכנוני מס. הפעם בחרנו דווקא עצה על הימנעות מפעולה ובמיוחד לאחר השנה הסוערת המסתיימת עתה.

משיכת הלוואה מחברה - הלוואה העולה על 100,000 שקל יש להחזיר לחברה עד לסוף שנת המס שלאחר השנה בה נמשכה ההלוואה. לכן, ההצעה היא כי מי שמעונין למשוך כספים - הלוואה מהחברה בשליטתו על מנת לממן הוצאות או יתרת חובה, ימתין ויבצע את המשיכה רק בשנה הבאה. כך, מי שימשוך הלוואה בחודש דצמבר הנוכחי יצטרך להחזירה עד ל- 31.12.2021, ולעומתו מי שימשוך את ההלוואה ב-1.1.2021 יוכל ליהנות משנה נוספת של חסד בחסות המדינה ולהחזירה עד ה-31.12.2022.

עו"ד יובל נבות, מומחה למיסוי ושותף במשרד הרצוג פוקס נאמן:

חובות אבודים ורעים: בשל משבר הקורונה, רבים מתקשים בגביית חובות מלקוחות. פקודת מס הכנסה קובעת כי חובות רעים או חובות אבודים שנוצרו במסגרת הפעילות העסקית יוכרו לנישום כהוצאה עסקית הניתנת לקיזוז כנגד הכנסתו החייבת. חובות אבודים, שלא נוצרו במסגרת הפעילות העסקית (לדוגמה, הלוואה לצד קשור), יוכרו כהפסד הון הניתן לקיזוז כנגד הכנסות הוניות. בנוסף, עוסקים רשאים לדרוש החזר מע"מ ששולם על ידם בעבר בגין החוב. מומלץ שבעלי עסקים יערכו בחינה של מצב חובות הלקוחות שלהם ויכירו במקרה הצורך בחוב רע או אבוד. ניתן לבצע פעולות משפטיות שונות כדי לבסס את העמדה שחוב של לקוח הוא אכן חוב רע. חשוב לציין שבמקרים מסוימים נישום רשאי לתבוע הוצאה בגין חוב רע אף מבלי שוויתר על גביית החוב.