קבוצת דלק מסכמת את 2020: הפסד גבוה, אזהרת “עסק חי” ואתגרים רבים עוד לפניה

הקבוצה סיכמה את 2020 עם הפסד עתק של כ-1.9 מיליארד שקל, אך ברבעון הרביעי רשמה רווח נקי של כ-1.1 מיליארד שקל • המניה טיפסה כ-70% מתחילת 2021 וזינקה  כ-210% מרמת השפל של מרץ 2020, בשיא המשבר בשווקים • גם התשואות על אג"ח דלק נרגעו

עידן וולס  / צילום: קבוצת דלק
עידן וולס / צילום: קבוצת דלק

בסיכומה של אחת משנות הפעילות הדרמטיות ביותר שעברה קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, בהשפעת משבר הקורונה וירידת מחירי הנפט לרמות שפל היסטוריות, דוחותיה הכספיים לשנת 2020 מעידים על האתגרים הרבים שעדיין ניצבים בפניה, למרות ההתאוששות המרשימה שביצעה הקבוצה מנקודת השפל שבה הייתה רק לפני חודשים ספורים. עם זאת, מניית דלק הגיבה לדוחות בירידות שערים חדות, שהגיעו במהלך המסחר ברביעי ליותר מ-13%, ובהמשך התמתנו במקצת.

בשורה התחתונה, קבוצת דלק סיכמה את 2020 עם הפסד עתק של כ-1.9 מיליארד שקל, אחרי רווח נקי של יותר מ-230 מיליון שקל בסיכום 2019. לצד זאת, ברבעון הרביעי רשמה דלק רווח נקי נאה של כ-1.1 מיליארד שקל, לעומת הפסד של יותר מ-300 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019.

בהקשר זה נציין כי בעוד שברבעון הראשון אשתקד מחקה דלק כ-2.4 מיליארד שקל בגין ירידת ערך שנגרמה ממשבר האנרגיה שחוללה אז הקורונה, כמו גם מלחמת המחירים בין רוסיה לערב הסעודית, הרי שברבעון הרביעי החברה ביטלה כ-40% מירידת הערך כאמור (במונחים דולריים), "בשל ההתאוששות בשווקים". לצד זאת, דלק רשמה ברבעון הפרשה לירידת ערך של נכסי נפט וגז בגין פרויקט תמר, בהיקף של 24 מיליון שקל לאחר מס. עוד במהלך 2020 מכרה דלק את חלקה בתמלוגי העל של מאגרי הגז כריש ותנין, בפי גלילות ובכהן פיתוח, במחירים נמוכים שהובילו לרישום הפסד, לצד זרם המזומנים שסייע לחברה. עוד בשנה החולפת, דלק ירדה מהחזקת שליטה בדלק ישראל.

"היקפים משמעותיים של פירעונות - בעיקר לאג"ח"

בסיכומה של 2020, ההון העצמי של החברה שב והתאושש עם ירידה של "רק" 51% ביחס לסוף 2019, לעומת ירידה ניכרת בהרבה של כ-65% בתום המחצית הראשונה של השנה. ואולם, למרות השיפור היחסי, דלק עדיין לא השאירה מאחוריה את קשיי הקורונה והאתגרים שהציבה לפתחה, כשלדוחותיה מצורפת אזהרת "עסק חי" מטעם רואי החשבון המלווים עוד מהרבעון הראשון של השנה החולפת.

בתמצית, משלל הערות רואי החשבון ניתן ללמוד כי לחברה גירעון בהון החוזר, ירידה משמעותית בשווי נכסים וניירות ערך סחירים בשנת 2020 וכן בהון החברה כאמור, לצד הורדות דירוג לאג"ח החברה. בנוסף, רואי החשבון מפנים את תשומת לב המשקיעים  ל"היקפים משמעותיים של תשלומים נדרשים (פירעונות) של החברה וחברות המטה, בעיקר למחזיקי האג"ח", וכן לאי-עמידתה של דלק בהתחייבות בקשר עם הוצאות הנהלה וכלליות, ולהעלאת דירוג הנדרשת להתבצע באג"ח החברה עד סוף חודש מאי הקרוב.

מנגד, רואי החשבון מציינים את המהלכים הרבים בהם נקטה קבוצת דלק בשנה החולפ ת לייצוב ושיפור מצבה הפיננסי, ובראשם הסכמות מול מחזיקי האג"ח והבנקים שלא להעמיד את התחייבויותיה כלפיהם לפירעון מיידי.

עוד מזכירים רואי החשבון מהלך להשלמת מימון מחדש של פרויקט "לוויתן" בסכום של 2.25 מיליארד דולר, שביצעה שותפות דלק קידוחים, מימוש נכסים והשקעות בהיקפים משמעותיים ופירעון התחייבויות בהיקפים מהותיים כלפי הנושים, כולל את מלוא התחייבויות הקבוצה כלפי הבנקים, וכן את ההתאוששות שנרשמה בשוקי ההון, וכחלק מכך בני"ע של דלק.

רכבת הרים במניה

ביצועי מניית קבוצת דלק מעידים גם הם על השנה יוצאת הדופן שחוותה - בתוואי המזכיר רכבת הרים. בתקופה האחרונה נהנית המניה מכיוון חיובי למדי, ולמרות שהגיבה לדוחות בירידות משמעותיות, היא מציגה קפיצה של כ-70% מתחילת השנה וזינוק של כ-210% מרמת השפל שרשמה לפני כשנה, במרץ 2020, בשיא המשבר בשווקים.

עם זאת, שווי המניה עדיין נמוך בכ-70% מהרמה שבה שהתה בתחילת 2020, והיא משקפת לקבוצה שווי הנע סביב כ-3 מיליארד שקל.

בגזרת האג"ח נרשמה גם כן רגיעה משמעותית, ואחרי גל עליות חד במיוחד ממנו נהנו בחודשים האחרונים, התשואות עליהן, שהגיעו כבר לשיעורים תלת-ספרתיים בחלק מהסדרות, נעות היום בטווח של 8%-18%.

התוכניות לעתיד - לא לגמרי בשליטת החברה

עיקר עיסוקה של קבוצת דלק כיום הוא בחיפושי והפקת נפט וגז בישראל, בעיקר באמצעות שותפות דלק קידוחים, ובחו"ל בעיקר באמצעות חברת איתקה. בפילוח הרווח התפעולי של הקבוצה בסיכום שנתי, דלק מציגה רווח של יותר מ-700 מיליון שקל מפעילות חיפושי והפקת נפט וגז בישראל וסביבתה, מול הפסד של יותר מ-730 מיליון שקל מפעילות דומה שהיא מבצעת בים הצפוני.

ההכנסות השנתיות הכפילו את עצמן, ל-6.7 מיליארד שקל, וכיוון דומה נרשם גם בשורת הרווח הגולמי, אולם החברה סבלה מהוצאות שנתיות בסך של כ-3 מיליארד שקל - בעיקר בגין ירידת מחירי הנפט, וכן סבלה מעלייה חדה בהוצאות המימון שלה - מה שגרר אותה להפסד השנתי.

כפי שדלק ורואי החשבון שלה מתארים בדוחות, למרות ש מצב החברה כיום משופר משמעותית משהיה במהלך המשבר, סימני השאלה לגבי יכולתה להמשיך במגמת ההתאוששות ולשים את הצרות מאחוריה, עדיין רחוקים מלהתפוגג.

בדלק מנסים לשדר אופטימיות ומעריכים כי "קיימים סיכויים טובים למימוש תוכניותיה", הכוללות בין היתר גיוסי הון, מימושי נכסים והשקעות בהיקפים משמעותיים, גיוסי חוב על בסיס נכסים וקבלת דיבידנדים מחברות מוחזקות - כל זאת במטרה לעמוד בהתחייבויותיה השונות. אולם, כפי שרואי החשבון מציינים, תוכניות אלו ש ל דלק אינן נמצאות בשליטתה הבלעדית ותלויות "בין היתר בהתקיימות מספר אירועים במצטבר, שחלקם נדרשים להתקיים בפרקי זמן קצרים יחסית ו/או בהיקפים משמעותיים".

אחת מהתוכניות המרכזיות והקריטיות לשיפור מצבה הפיננסי של דלק היא הנפקת מניותיה של החברה הבת איתקה, לגביה היא מציינת בדוחות כי נבחנות "מספר חלופות אפשריות שיוכלו לייצר הצפת ערך של ההחזקה באיתקה באמצעות רישום מניותיה למסחר בבורסות בתל-אביב ובלונדון".

עוד בוחנת דלק, "אפשרויות להחלפת חלק מאיגרות החוב של הקבוצה במניות איתקה, או הנפקה לציבור של איתקה (הכוללת הצעת מכר), או הכנסת שותף". לפי דלק, התזרים אותו היא שואפת לקבל ממהלך כזה נאמד בכ-400 מיליון דולר.

חוסר הוודאות בקשר להתממשות תוכניותיה של דלק קשור גם לחוסר הוודאות המאפיין את ענף האנרגיה המסורתית, שעסקיהן של רבות מהחברות הפועלות בו חטפו מכה קשה בעקבות משבר הקורונה והתרסקות מחירי הנפט והאנרגיה בעולם. בין היתר, למחירי הנפט והגז ולשער הדולר ביחס לשקל השפעה ניכרת גם על תזרימי המזומנים הנובעים מפעילותה השוטפת של קבוצת דלק, וכן "על יכולתה לממש נכסים והתמורות הצפויות ממימושם, ועל יכולתה לגייס מקורות מימון נוספים ועל עלות גיוסם".

צרו איתנו קשר *5988