הציבור לקח הלוואות, הריבית והמדד תרמו ומימון ישיר רשמה רווח של 46 מיליון שקל ברבעון הראשון

ההכנסות ברבעון הראשון של 2021 צמחו ל-175 מיליון שקל, פי 2.5 לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הרבה בזכות גידול של כ-315 מיליון שקל בהלוואות ללקוחות • המנכ"ל ערן וולף: נקטין את שיעור תיקי ההלוואות שנמכור לצדדים שלישיים וניכנס לאשראי לנדל"ן

ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר / צילום: מימון ישיר
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר / צילום: מימון ישיר

מימון ישיר הציגה את התוצאות לרבעון הראשון של שנת 2021 ודיווחה על צמיחה של יותר מפי 2.5 בהכנסות שהסתכמו לכ-174.7 מיליון שקל, לעומת כ-65.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בתיק ההלוואות הממוצע המוחזק על ידי החברה, יחד עם ירידה בריביות ההיוון המשמשות לאמידת שוויו ההוגן של תיק ההלוואות המיועד למימוש.

הרווח הנקי זינק לכ-45.8 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-28 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה החדה ברווח הנקי נובעת בעיקר מגידול בתיק האשראי המוחזק על ידי החברה, ירידה בריביות ההיוון, עלייה ברווחיות עסקאות ההמחאה של תיקי הלוואות של החברה לגופים שונים וירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי.

מניתוח הדוחות הכספיים עולה כי החברה רשמה גידול של כ-315 מיליון שקל בהלוואות ללקוחות ברבעון הראשון לעומת סוף 2020, כאשר היקף ההלוואות קפץ מ-459 מיליון שקל ל-775 מיליון שקל בתוך שלושה חודשים. בחברה מציינים כי עיקר הגידול נובע מגידול בהיקף ההלוואות שהועמדו בתקופת הדוח ומוחזקות לפדיון על ידי החברה (המתאפשר עקב הגידול בהון העצמי של החברה), בקיזוז פירעונות שוטפים של תיק ההלוואות הקיים. יש לציין כי בתשעת החודשים האחרונים של השנה החולפת, בין סוף מרץ 2020 לדצמבר 2020, איבדה מימון ישיר כ-120 מיליון שקל בהיקף ההלוואות לציבור, כך שנראה כי מרבית ההלוואות לא ניטלו בתקופת השיא של הקורונה בארץ, אלא דווקא לאחר מכן כאשר המשק החל להתאושש.

בתחום ההלוואות לרכב רשמה מימון ישיר גידול של 8% בהיקף ההלוואות שניתנו, מסכום של 1.054 מיליארד שקל לסכום של 1.140 מיליארד שקל. כתוצאה מכך נרשם גידול של פי 2 בהכנסות מימון מלקוחות, מכ-25 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020, לכ-50 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021.

צמצום בהפסדי האשראי

במקביל לגידול בהלוואות, החברה צמצמה משמעותית את הוצאות הפסדי האשראי, ואלו הסתכמו ברבעון הראשון בכ-18.7 מיליון שקל לעומת כ-33.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מכך שברבעון המקביל אשתקד חזתה החברה שבעקבות משבר הקורונה תהיה עלייה בכשלי האשראי נכון לסוף הרבעון הראשון של 2020, ובהתאם הגדילה את ההפרשה לחובות מסופקים בגין הלוואות הנמדדות בעלות מופחתת, דבר שהביא לעלייה בשיעור נזקי האשראי בתקופה. בנוסף, במימון ישיר מעידים כי נרשם שיפור במוסר התשלומים של לקוחות החברה בכל תחומי הפעילות וכן נעשה שיפור בשיעורי הגבייה מלקוחות החברה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מנגד, הירידה בשיעור הפסדי האשראי קוזזה במעט עקב הגדלת שיעור ההלוואות המוחזקות לפדיון בגינן מבצעת החברה "הפרשה כללית" עם העמדתן.

על פי הדוחות, נזק האשראי המשוקלל ברבעון הראשון הסתכם ב-2.24% ומשקף שיפור משמעותי ביחס לרבעון המקביל אשתקד שבו הסתכם נזק האשראי המשוקלל ב-4.08%.

בדוחותיה הכספיים מתייחסת מימון ישיר להכנסותיה מריבית והצמדה במתן אשראי והלוואות. החברה רשמה גידול של 78% בהכנסות אלה, מ-35.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ליותר מ-63 מיליון שקל. עם זאת, רק 19% נובעים מגידול בהלוואות ובאשראי ו-59% נובע משינויי מחירים וגורמים נוספים. העלייה בהכנסות מריבית והצמדה בתקופת הדוח נובעת מעלייה בהיקף תיק ההלוואות הממוצע המוחזק על ידי החברה, הגבוה בכ-430 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לצד גידול בריבית הממוצעת בתיק ההלוואות. כמו כן, חל גידול משמעותי בהכנסות מהצמדה למדד, עקב כך שמדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של 0.1% בתקופת הדוח, לעומת ירידה במדד בשיעור של 0.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

נקודה נוספת שבאה לידי ביטוי ברבעון הראשון של השנה, נוגעת לריבית ההיוון. השינויים בשווי ההוגן של תיקי ההלוואות הביאו למימון ישיר הכנסות של 74.8 מיליון שקל לעומת הפסד של 16.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במימון ישיר מציינים כי העלייה נובעת מכך שבתקופת הדוח ריביות ההיוון המשמשות לאמידת שוויו ההוגן של תיק ההלוואות המיועד למימוש ירדו בצורה משמעותית, עקב השיפור ברווחיות עסקאות המחאת תיקי ההלוואות של החברה, דבר שהוביל להכרה ברווח מעליית ערך. זאת למול עלייה של ריביות אלה בתקופה המקבילה אשתקד, אשר הובילה לרישום הפסד מירידת ערך של תיק ההלוואות.

דיבידנד של 23 מיליון שקלים

ההון של החברה נכון ל-31 במרץ הסתכם לכ-711.6 מיליון שקל, לעומת כ-679.1 מיליון שקל בסוף שנת 2020. הרווח ברבעון הראשון איפשר למימון ישיר לחלק דיבידנד בסך 23 מיליון שקל.

יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בסוף הרבעון הראשון בכ-8.3 מיליארד שקל (כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים) לעומת כ-8.2 מיליארד שקל בסוף דצמבר 2020. במימון ישיר מציינים כי ברבעון הראשון של שנת 2021 בוצעו עסקאות המחאה בהיקף של כ-730 מיליון שקל, בעוד תיק האשראי של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים הסתכם בכ-3 מיליארד לעומת כ-2.9 מיליארד שקל בסוף השנה שעברה.

ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר, מסר כי "אנו מסכמים רבעון חזק נוסף אשר הושפע מהמשך הצמיחה בהיקף ההלוואות שהעמדנו ללקוחות יחד עם ירידה בנזקי האשראי בהשוואה לרבעון המקביל. לירידה בריביות ההיוון של תיקי ההלוואות של החברה המיועדים למכירה לצדדים שלישיים הייתה השפעה חיובית משמעותית והיא נבעה משיפור בולט ברווחיות בעסקאות המחאת תיקי הלוואות אשר באה לידי ביטוי בעלייה בשווי תיק ההלוואות המיועדות למימוש. הירידה בנזקי האשראי, בדומה למגמה שראינו ברבעון קודם, משקפת ירידה משמעותית בכשלי האשראי ועלייה בשיעור ה'ריקברי' בהלוואות כתוצאה מהפעולות שבהן נקטנו לצמצום הסיכון יחד עם הביקוש הגובר להלוואות מצד לקוחותינו.

"בתקופה הקרובה אנו צפויים להקטין את שיעור תיקי ההלוואות שנמכור לצדדים שלישיים מתוך ההלוואות המועמדות על ידי החברה. אנו מאמינים כי מהלך זה, לצד המשך הביקוש הגובר לאשראי צרכני, התשתית הטכנולוגית והכניסה לתחומי פעילות משיקים כגון הלוואות לתחום הנדל"ן ופעילות קארוויז, יסייעו לנו לשמור על מגמת הצמיחה ומובילות החברה", הוסיף וולף.

צרו איתנו קשר *5988