בנק לאומי סוגר רבעון עם רווח עצום של 1.67 מיליארד שקל

בנק לאומי פרסם את תוצאות הרבעון השני, ובסך-הכול במחצית הראשונה של 2021 רשם רווח נקי של יותר מ-3 מיליארד שקל • התשואה להון עמדה על 17.9% •  דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בסך 630 מיליוני שקל בגין רווחי 2020

מנכ''ל בנק לאומי, חנן פרידמן / צילום: אורן דאי
מנכ''ל בנק לאומי, חנן פרידמן / צילום: אורן דאי

בנק לאומי  הציג רווח עתק של 1.667 מיליארד שקל ברבעון השני של 2021, כך עולה מהדוחות שפרסם היום (ה') הבנק. בסך--הכול רשם לאומי במחצית הראשונה של השנה רווח של 3 מיליארד שקל לעומת רווח של 462 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה שעברה .

התשואה להון ברבעון השני של 2021 עמדה על 17.9%, למול 7.7% ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2021 התשואה להון הינה 16.1%. בלאומי מסבירים כי הגידול המשמעותי בתשואה להון מקורו בגידול מהותי בהכנסות לצד גידול מתון בהוצאות, ומהקטנת ההפרשה להפסדי אשראי בהשוואה לגידול משמעותי בהוצאה להפסדי אשראי בתקופה המקבילה אשתקד .

במחצית הראשונה של 2021 הסתכמו ההכנסות מהפסדי אשראי לסך של 370 מיליוני שקל, וזאת בהשוואה להוצאה של כ-1.7 מיליארדי שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הפסדי אשראי הם אותן כריות ביטחון שמפרישים הבנקים למקרה שהלווים (משקי בית ועסקים) לא יוכלו לעמוד בהלוואות. שיעור ההכנסה להפסדי אשראי במחצית הראשונה עמד על 0.24% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור, לעומת הוצאה בשיעור של 1.19% בתקופה המקבילה אשתקד. על פי לאומי, עיקר ההכנסה ברבעון מקורה בגביות שביצע הבנק.

לצד הצמצום בהפסדי האשראי, הציג לאומי צמיחה בתיק האשראי, כאשר עיקר המיקוד הוא בתיק האשראי במגזר העסקי, המסחרי ובמשכנתאות. האשראי לציבור נטו הסתכם בסוף הרבעון השני ב-315.2 מיליארד שקל, בהשוואה ל-286.3 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד גדל בשיעור כולל של 10.1%. התיק העסקי גדל בשיעור של 15.3% (כולל נדל"ן), התיק המסחרי גדל בשיעור של 12.4%, ותיק המשכנתאות גדל בשיעור של 10.8%, הרבה בזכות הזינוק הגדול בלקיחת משכנתאות בכל המשק, מגמה שממשיכה גם לאחר מועד פרסום הדוח.

במקביל, לאומי רשם גידול משמעותי גם בפיקדונות הציבור, ואלו הסתכמו ב-30 ביוני 2021 בכ-487 מיליארד שקל, בהשוואה ל-417 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 16.8%.

 
  

פרידמן: "מודה לעובדים והמנהלים, התוצאות משקפות את האסטרטגיה"

דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בסך 630 מיליוני שקל, המהווים 30% מהרווח הנקי של שנת 2020. ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ב-40.8 מיליארד שקל, בהשוואה ל-36.1 מיליארד שקל בסוף יוני 2020 .

מנכ"ל לאומי, חנן פרידמן, אמר עם פרסום הדוחות: " אני מודה לציבור העובדים והמנהלים בלאומי עבור התוצאות המרשימות. התוצאות משקפות את פירות האסטרטגיה, אשר יושמה באמצעות שינויים מבניים, שינוי בתרבות הארגונית ושינוי בתפיסת השירות, לצד מעבר למודל תגמול שמעודד מצוינות. אנו נמשיך לממש אסטרטגיה זו, במטרה להמשיך ולהוביל את המערכת הבנקאית".

רווחים גדולים מההשקעות הריאליות

הכנסות הריבית נטו במחצית הראשונה של 2021 הסתכמו ב-5.1 מיליארד שקל, בהשוואה ל-4.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-19.4%. הגידול בהכנסות הריבית הינו תוצאה של הגידול בתיק האשראי של הבנק ופערי המדד בין התקופות, אשר קוזזו בחלקן מהשפעות ירידת ריבית הפד וריבית בנק ישראל . בגין עליית מדד חיובית של 1.3% ברבעון השני של 2021 רשם בנק לאומי רווח של 420 מיליון שקל, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד התוצאות הושפעו לרעה מהמדד השלילי (0.2%) בסך של כ-37 מיליון שקל.

הכנסות מימון שאינן מריבית במחצית הראשונה של 2021 הסתכמו ב-1.1 מיליארד שקל, בהשוואה ל-30 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות בהשוואה לאשתקד מקורו ברווחים שמומשו, ושטרם מומשו, בגין מניות ריטיילורס ומניות איירון סורס בסך של כ-382 מיליוני שקל שנרשמו ברבעון השני של 2021, ומהשפעת נגזרים והפרשי שער. הרווח לפני מס שהבנק רשם ברבעון השני בגין מניות ריטיילורס שמומשו בחודש מאי הסתכם בכ-118 מיליון שקל ואילו הרווח לפני מס שנרשם בגין מניות איירו סורס שנמכרו (בהתבסס על מחיר המניות במיזוג) ובגין שערוך המניות שנותרו הסתכם בכ-264 מיליון שקל, אולם זהו רווח "על הנייר", שכן עד למועד פרסום הדוח הכספי, רשמה המניה ירידות שערים של כ-17%. עוד יצוין, כי הרווחיות במחצית הראשונה אשתקד הושפעה מהתנודתיות הרבה בשוקי ההון בעקבות התפרצות נגיף הקורונה .

ההוצאות התפעוליות והאחרות במחצית הראשונה של 2021 עלו ב-225 מיליוני שקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 6.5%. עיקר העלייה מקורה בעלייה בהוצאות השכר והנלוות על רקע הפרשות למענקים, בהתחשב בתוצאות הכספיות. עלייה זו קוזזה בחלקה בירידה בהוצאות התפעוליות האחרות .

יחס היעילות במחצית הראשונה של 2021 עמד על 46.1%, בהשוואה ל-57.7% בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור המהותי ביחס היעילות נובע מגידול מהותי בהכנסות, לצד גידול מתון יותר בהוצאות. יחס היעילות ברבעון השני של 2021 עמד על 43.1%, בהשוואה ל-46.3% בתקופה המקבילה אשתקד .

לאומי הציג בדוחות יחסי הון עצמי גבוהים, כאשר יחס הון עצמי רובד 1 (היחס החשבונאי) הסתכם ב-11.98%, ויחס ההון הכולל הסתכם ב-14.93%.

הדוחות מתפרסמים כשברקע סכסוך עבודה בלאומי אותו אישרה ההסתדרות וצפוי להיכנס לתוקפו ב-17 באוגוסט, בין היתר סביב נושא העבודה ההיברידית. השבוע אישרה הנהלת הבנק לאחר פגישה עם העובדים יום עבודה אחד בשבוע מהבית.

"הרווחים העצומים שידווחו ברבעון הזה, מצטרפים אל הרווחים שדיווחה הבנק ברבעון הקודם. אנחנו דורשים בשמכם מהנהלת הבנק להעניק לכם מענק תשואה הולם שישקף את גודל ההישג ואת הערכתה של ההנהלה לנכס הכי חשוב של הבנק - עובדי לאומי", כתב הוועד לעובדים הבוקר לפני פרסום הדוחות.

צרו איתנו קשר *5988