תמצית המלצות ועדת בן בסט וביאורן

על דירות מגורים יוטל מס שבח בשיעור של 25% בכפוף לפטור מצטבר של עד 500 אלף שקל, שאינו כולל זכויות בנייה.בחישוב השבח לא ינוכו הוצאות מימון. הפטור הוא אישי, ובמקרה של פטירה ייקבע מחיר רכישה חדש, השווה למחיר הרכישה המקורי, בתוספת שארית הניכוי של המוריש

מס שבח על דירות מגורים: יוטל מס בשיעור של %25 על השבח במכירת דירות מגורים, בכפוף לפטור מצטבר של עד 500 אלף שקל, שאינו כולל זכויות בנייה. הנישום יוכל לחלק את השימוש בפטור כרצונו. שווי הניכוי יהיה צמוד למדד מחירי הדירות. בחישוב השבח לא ינוכו הוצאות מימון. הפטור הוא אישי, ובמקרה של פטירה ייקבע מחיר רכישה חדש, השווה למחיר הרכישה המקורי, בתוספת שארית הניכוי של המוריש.

בסיס מס השבח שבידי היורש יהיה על פי המחיר החדש, אך לא יותר משווי השוק ביום הפטירה. הפסד הון ריאלי ממכירת דירה יתווסף לערך הניכוי שטרם נוצל.

השבח הריאלי יחושב לפי עליית ערך הדירה למגורים, בניכוי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן. לא ינוכה מהמחיר המקורי הניכוי בשל פחת שלא נוכה בפועל. משטר המס הישן ימשיך לחול, לפרק זמן של ארבע שנים נוספות, על מי שמוכר יותר משתי דירות לאחר יום כניסת החוק לתוקף.

חישוב המס על השבח יבוצע לפי שתי חלופות, לפי בחירת הנישום: 1. חישוב באופן יחסי, בהתאם ליחס שבין התקופה שעד יום כניסת החוק לתוקף, והתקופה שלאחר כניסת החוק, לכלל תקופת החזקה בדירה. 2. חישוב השבח הריאלי שנצבר מיום כניסת החוק לתוקף, כאשר הבסיס לחישוב יהיה שווי דירת המגורים לאותו מועד. השבח עד יום כניסת החוק לתוקף, יהיה פטור ממס.

מס השבח הוא, כידוע, המס על עליית הערך שנרשמת מיום קנייתו של הנכס ליום מכירתו. מנוסח ההמלצות עולה, כי לא יהיה חיוב רטרואקטיבי במס שבח. כלומר החיוב יוטל רק על עליית הערך שתצטבר מיום כניסת ההמלצות לתוקף (ראשית 2001). כדי להפריד בין שתי התקופות אפשר יהיה לבחור בין חלוקתו של השבח לשנות החזקה בדירה, או להפריד את השבח לפי שומות. יש לציין, כי ההוראה בעניין ניכוי הפחת מקטינה את בסיס המס, שכן רשויות המס נהגו לנכות את הפחת, גם אם לא נוכה בפועל.

ביטול פטורים: גובה הפטור ליחיד על הכנסה מדמי שכירות יופחת מ-7,000 שקל ל-3,000 שקל. במסלול זה אפשר יהיה לשלם מס בשיעורו של המס השולי, בניכוי הוצאות ולא השבחה (ביטוח דירה כן, התקנת מזגן לא). לחלופין, אפשר יהיה לבחור בתשלום מס בשיעור %10, בלי ניכוי הוצאות.

יבוטלו גם השיעורים המופחתים של מס השבח שניתנו בעיסקאות מכירת מגרשים שנקנו עד שנות השישים. במכירות אלה חוייבו בעלי המגרשים שרכשו את המגרשים בין 1948 ל-1960 במס בשיעור %12 עד %24. השיעור החדש - %25, יחול רק על השבח שיווצר מיום החלת ההמלצות.

צרו איתנו קשר *5988