השקעת בנפט? מגיע לך החזר מס

אם לא די ברווח שגרפו המצטרפים לגל הנפט והגז הגואה, מסתבר שיש גם פטורים אקזוטיים

ביחידות בשותפויות העוסקות בחיפושי נפט וגז טבעי, יש פוטנציאל לרווחים נאים ולא רק מעליית הערך של ההשקעה, מסתבר שאפשר גם ליהנות ממשטר מס מיוחד שאין בהשקעות אחרות.

שותפויות לחיפושי נפט

בבורסה בתל-אביב נסחרות "יחידות השתתפות", אשר בדומה למניות מקנות למשקיעים זכויות בגופים העוסקים בחיפושי נפט וגז טבעי. מדובר בגופים כמו אבנר , גבעות , דלק קידוחים , זרח , ישראמקו ורציו , שחלקם השיגו רווחים בסך מאות אחוזים בשנת 2009.

הגופים העוסקים בחיפושי נפט וגז טבעי מאוגדים כ"שותפות" (ולא כחברה בע"מ). משקיע המחזיק יחידות בגופים אלה נחשב כשותף בשותפות, ולפיכך הוא חייב להגיש דו"ח למס הכנסה ולהצהיר על רווחיו או הפסדיו הנובעים מחלקו בשותפות.

בשונה מניירות ערך אחרים הנסחרים בבורסה, ייחודן של יחידות ההשתתפות הוא במשטר המס האטרקטיבי החל על מחזיקי יחידות ההשתתפות, כמפורט להלן.

 

ניכוי הוצאות כנגד הכנסות

משטר המיסוי המיוחד של השקעות ביחידות השתתפות הוסדר, בין היתר, בתקנות מס הכנסה:

  1. תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט), התשט"ז-1956 - הקובעות כי ההוצאות ביחס לחיפושי נפט יותרו בניכוי למשקיע בשנה בה הוצאו.
  2. תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988 - הקובעות את הדין החל על מחזיקי תעודות השתתפות ומכירתן.

לפי התקנות, מי שמחזיק יחידות ההשתתפות בתום שנת המס (31 בדצמבר) זכאי לנכות כהוצאה שוטפת כנגד הכנסותיו האחרות, את ההפסדים וההוצאות של השותפות בדו"ח האישי שלו בהתאם לחלקו היחסי בשותפות, אך לא יותר מהסכום שהושקע על-ידו.

מדובר בהטבת מס אשר גם שכירים יכולים ליהנות ממנה. בניגוד לניירות ערך נסחרים שלא ניתן לנכות את עלות רכישתם כהוצאה שוטפת, ביחס להוצאות של שותפויות הנפט (חיפושים, פיתוח, קידוחים והפקה), נקבע בתקנות כי הן יותרו בניכוי כנגד ההכנסה השוטפת של המשקיע.

כדי לדעת מהו שיעור הניכוי המותר למשקיע, שותפות הנפט מספקת למשקיעים "תעודת מס" (מאושרת על-ידי פקיד השומה), שהוא למעשה דו"ח בו מפורטים ההוצאות, ההפסדים והרווחים הצפויים לשותפים באותה שנה. בתעודה נקבעים סכומי ההכנסה או ההפסדים המועברים לכל מחזיקי יחידות ההשתתפות.

 

פרקטיקה

מי שמעוניין ליהנות מניכוי לצרכי מס בגין השקעה בשותפות לחיפושי נפט, צריך להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ולציין את הניכוי המגיע בגין השקעה בחיפוש נפט, בצירוף:

  1. טופס 858 (ניתן להוריד מאתר האינטרנט של רשות המסים), בו יש למסור פרטים מלאים על ההשקעה ביחידות ההשתתפות.
  2. תעודת מס משותפות הנפט ובו הנתונים הרלוונטיים לצרכי ניכוי מס (ההוצאות, ההפסדים והרווחים הצפויים לשותפים באותה שנה).
  3. אישור מהבנק דרכו בוצעה ההשקעה ביחס לרכישות, המכירות ומספר היחידות המוחזקות בתום שנת המס.

 

מיקסום ההשקעה

ביחס למכירת יחידות השתתפות מבחינים בין שני שיעורי מס: על חלק מרווח ההון בגובה הסכום שהותר כהוצאה שוטפת כאמור, יוטל מס בשיעור הרגיל החל על הנישום (עד 45%). ביחס ליתרת רווח ההון, מוטל מס בשיעור 20%.

כך, לדוגמה, ביום 30.12.09 השקיע פלוני 200 אלף שקל ברכישת יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט. לפי תעודת המס, יותר לו לנכות מהכנסותיו השוטפות 40 אלף שקל. ביום 5.1.2010 מכר את ההשקעה תמורת 300 אלף שקל. שיעורי המס שיחולו עליו הם: חלק מרווח ההון בגובה 40 אלף שקל (סכום הניכוי) יחוייב במס בשיעור מס רגיל, ואילו יתרת רווח ההון בגובה 100 אלף שקל תחויב במס בשיעור 20%.

ניתן למקסם את ההשקעה אם למשקיע יש הפסדי הון מנכסים אחרים. במקרה כזה המשקיע נהנה מכל העולמות - רכישת יחידות ההשתתפות מקטינה את ההכנסה החייבת של המשקיע, כפי שהסברתי לעיל. בנוסף, אם המשקיע ימכור את יחידות ההשתתפות, הוא יוכל לקזז כנגד הרווחים את הפסדי ההון ממקורות אחרים.

  • ד"ר אבי נוב, מומחה למיסוי ישראלי ובינלאומי, הוא עורך דין המייצג לקוחות מישראל ומחו"ל בתחום המיסוי ומרצה בבית הספר למשפטים, ובבית הספר למנהל עסקים של המסלול האקדמי המכללה למינהל.
  • ניתן לפנות אליו במייל: avinov@bezeqint.net
צרו איתנו קשר *5988