רשות ני"ע לא תאשר דו"חות כספיים ללא הצהרת מנהלים ודירקטורים

הרשות פרסמה עקרונות מנחים ליישום הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית (SOX) ■ נקבע כי על החברות לצרף לדו"חותיהן הצהרת מנהלים בדבר נכונות הדו"חות והמידע הכלול בהם

רשות ניירות ערך מפרסמת היום (ג') את העקרונות המנחים להנהלות ולדירקטורים של תאגידים לצורך יישום הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית (SOX). הערכה היא כי הרשות לא תאשר דו"חות כספיים של חברות שלא יישמו את העקרונות המנחים, שכוללים צירוף הצהרת מנהלים ודירקטורים לגבי נכונות הנתונים שדווחו.

בדצמבר 2009 נכנסו לתוקף תקנות ניירות ערך שאימצו את המלצות דו"ח ועדת גושן לבחינת כללי ממשל תאגידי בישראל בנושא אפקטיביות הבקרה הפנימית והצהרת המנהלים.

בתקנות נקבעה חובה על חברות לצרף לדו"חותיהן הצהרת מנהלים בדבר נכונות הדו"חות והמידע הכלול בהם, וכן חובת דיווח בדו"ח נפרד של הדירקטוריון וההנהלה על איכות הבקרה הפנימית בחברה. בנוסף, נקבע כי יש לצרף חוות-דעת דומה של רואה החשבון המבקר.

בהתאם לתקנות, מטרתה של הבקרה הפנימית המופקדת על הדיווח הכספי היא לספק להנהלת החברה ביטחון סביר בנוגע למהימנות הנתונים. לדברי הרשות, אם קיימת חולשה באחת מהבקרות שהינן חלק ממערך הבקרה הפנימית - תדע ההנהלה שאין היא יכולה להחשיב אותה כאפקטיבית לצורך אמיתות הנתונים.

על הדירקטוריון וההנהלה מוטלת חובה לבצע מדי שנה הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה בנוגע לדיווח הכספי ועל הגילוי. רשות ניירות ערך ממליצה להנהלת החברות להיות מעורבת באופן פעיל בתהליך יישום התקנות, ולכל הפחות לאשר את המתווה של התהליך.

הרשות מציינת, כחלק מהטמעת התקנות, כי על ההנהלה לשקול את מידת הסיכון הקיימת במקרה שהבקרה הפנימית תיכשל במניעה או באיתור של טעות מהותית בדו"חות; וכן את עוצמת ההשפעה של טעות, אם תתגלה, על דו"חות החברה.

צרו איתנו קשר *5988