מלכודת 3 השנים לבעלי שליטה

מבלי משים התגנבה לתיקון מספר 16 לחוק החברות מכשלה לשונית ופרשנית

באחרונה הזדמן לי להרצות ביום עיון מטעם המרכז הישראלי לניהול. במהלך הרצאתי הצבעתי על כך שמבלי משים התגנבה לתיקון מספר 16 לחוק החברות מכשלה לשונית ופרשנית, שעוד נבכה עליה ימים ארוכים.

המדובר בתיקון לסעיף 275 לחוק החברות, אשר קובע כי עסקה של חברה עם בעל שליטה "לתקופה העולה על 3 שנים" מחויבת באישור מחדש של האסיפה הכללית ברוב תומך של רוב בעלי המניות הבלתי נגועים ("אסיפת חצי"), גם אם עסקה זו אושרה בעבר על-ידי "אסיפת שליש".

הפועל היוצא מחובת ריענון האישור בפרוצדורה הקשיחה המחייבת עסקות בין חברה לבעל שליטה הוא, שבלי אישור כאמור תפקע מחויבות החברה כלפי בעל השליטה.

הרציונל העומד מאחורי הוראה זו הינו ככל הנראה, למשל, ביחס לחוזה בו מתקשר בעל שליטה עם חברה להעניק לה שירותי ניהול או עסקאות מתחדשות אחרות ("עסקה מתחדשת"), חדשים לבקרים, לאורך תקופה העולה על 3 שנים, למרות שבינתיים יכולים תנאי המשק וסבירות העסקה להשתנות מקצה לקצה.

פוטנציאל קיפוח זכויותיו המוקנות של בעל השליטה

כדי למנוע מבעל שליטה "חסינות" העולה על 3 שנים ב"עסקה מתחדשת", מחייב הדבר אסיפה כללית מאשררת נוספת בתנאים המיוחדים המאפיינים עסקה עם בעל שליטה (מכאן ואילך, "אסיפת חצי").

בעסקה מתחדשת כגון דא יכול היה הדבר להיות סביר והגיוני, ברם נוסח הסעיף סובל ואולי גם מזמין אפשרות פרשנית אחרת, שעליה אנחנו מקוננים. ובמה דברים אמורים?

שוו בנפשכם מקרה שבו מתחייב בעל שליטה בחברה קבלנית נסחרת למכור לה נכס מקרקעין, על מנת שהחברה הקבלנית תבנה על הנכס מגדל מגורים ותעביר אל בעל השליטה, במסגרת עסקת האחוזים, 30% מהדירות הנבנות, לכשתסתיים בנייתן.

הבנייה אורכת למעלה מ-3 שנים. העסקה קיבלה את אישור האסיפה הכללית (בין אם באסיפת שליש ובין אם באסיפת חצי, תלוי בעיתוי האסיפה), בפרוצדורה המתחייבת בעסקות כגון דא בין בעל שליטה לחברה. המקרקעין הועברו ונרשמו זה מכבר מבעל השליטה על שם ולבעלות החברה הקבלנית שבשליטתו.

והנה חלפו להן 3 שנים, בניית הבניין מתקדמת יפה על-ידי החברה הקבלנית, ובתום השנה הרביעית יהיה על החברה הקבלנית להעביר לבעל שליטתה, על-פי תנאי החוזה המקורי, שאושר כדת וכדין, את 30% הדירות שתיבננה. דא עקא, שמועד העברת אותן דירות יהיה לאחר חלוף 3 שנים ממועד אישור העסקה.

הרי לנו, לכאורה או כביכול, עסקה לתקופה העולה על 3 שנים, כלשונו המתוקנת (והמקולקלת) של סעיף 275 לחוק החברות, הטעונה את אישורה מחדש של האסיפה הכללית בחברה הקבלנית, ברב של למעלה מ-50% מבעלי מניותיה הבלתי נגועים ("אסיפת חצי").

מי תקע כף לידנו שהאסיפה הכללית תחזור ותאשרר את העסקה מלפני 3 שנים? ואולי לא תאשר האסיפה את הענקת התמורה בת 30% מהדירות? מה יעלה בגורלה של העסקה המקורית? מה יעלה בגורלה של התמורה המגעת לבעל השליטה, אשר מכר את מקרקעיו לחברה בתמורה ל-30% מהדירות שתיבננה על המקרקעין?

קשה להניח שלעסקות אחוזים כגון דא או לעסקות דומות אחרות (שאינן "עסקות מתחדשות") כיוון המחוקק, כשכתב בסעיף 275 המתוקן "עסקה העולה על 3 שנים". לשון הכתוב שונה ככל הנראה מתכליתו של הסעיף. נוצר כשל לשוני, אשר עלול לעורר כשל פרשני, שאחריתו מי ישורנה.

הדוגמה דלעיל היא רק אחת מיני רבות. בדומה לכך, גם, עסקה עם בעל שליטה אשר בגדרה מוענקות זכויות קדימה לבעל השליטה (FIRST REFUSAL) או TAG ALONG, שהן זכויות ארוכות טווח על-פי טיבן ומהותן ואשר קשורות בטבורה של העסקה העיקרית שנחתמה ואושרה לפני למעלה מ-3 שנים, עלולות ליפול ללא צורך למלכודת לשון הסעיף ("עסקה העולה על 3 שנים").

אין זה מתקבל על הדעת שהמקח וממכר שליווה את העסקה המקורית (שאיננה "עסקה מתחדשת" החוזרת על עצמה) יעבור מחדש את מסננת האישורים המיוחדים תוך פוטנציאל קיפוח זכויותיו המוקנות והמשוריינות של בעל השליטה.

זהו הכשל הלשוני העיקרי בתיקון סעיף 275 לחוק, אך הוא איננו היחידי.

עו"ד פנחס רובין הוא ראש משרד גורניצקי, והוא ו/או לקוחותיו עשויים להיות בעלי עניין בתכנים המוזכרים בטורו.

צרו איתנו קשר *5988