משרד התקשורת: קנסות לחברות תקשורת שיפרו תנאי רישיון

הצעת החוק בעניין הטלת עיצומים כספיים מדורגים על חברות התקשורת בגין הפרה של הוראות רישיון תוגש לאישור ועדת השרים לחקיקה ביום ראשון הקרוב

משרד התקשורת מגיש הצעת חוק שעניינה הטלת עיצומים כספיים מדורגים על בעלי רישיונות שונים בתחום התקשורת, לפיה הפרה של הוראות הרישיון, אף אם מדובר בפגיעה בלקוח בודד, תאפשר למשרד להטיל על בעלי הרישיונות עיצומים כספיים הנגזרים מאחוז מסוים מההכנסות ומחומרת ההפרה שבוצעה.

במשרד התקשורת מציינים כי ההצעה בעניין תוגש לאישור ועדת השרים לחקיקה ביום א' הקרוב.

עד כה, נוכח ההוראות בחוק הקיים, גובה העיצום הכספי על חברות שלהן הכנסות גבוהות הגיע לסכומים של עד 15 מיליון שקל, אך לא איפשר לתת למנכ"ל משרד התקשורת שיקול דעת לעניין קביעת סכום העיצום הכספי, באופן שיהלום את חומרת ההפרה, על כן לא נעשה שימוש בכלי זה.

החוק במתכונת החדשה, יאפשר שיקול דעת והתאמה מידתית בין חומרת ההפרה וגובה הקנס הכספי, ובכך יחזק את יכולת האכיפה של המשרד, יעודד ציות מצד בעלי הרישיונות ויספק למשרד "ארגז כלים" משוכלל בהתמודדות עם הפרות חוק והפרות רישיון מצד חברות התקשורת.

הסכום המרבי של הקנס הכספי אותו רשאי המנהל להטיל על חברות בתחום יהיה מבוסס על שילובם של שני קריטריונים: חומרת ההפרה, וגובה ההכנסות השנתיות של החברה המפרה.

באשר לחומרת ההפרה נקבעו בתוספת לחוק ארבע דרגות חומרה להפרות השונות של הוראות ההסדרה בתחום הבזק. באשר לגובה ההכנסות השנתיות, נקבע כי הקנסות עשויים להגיע בחברות הקטנות עד לסכום של 500,000 שקל ובחברות הגדולות עד לסכום של 15 מיליון שקל.

דוגמאות להפרות שניתן להטיל בגינן קנס:

* חברה אשר הפסיקה, עיכבה, הגבילה או ניתקה שירות למנוי, בניגוד להוראות הרישיון.
* חברה אשר הפרה הוראות לעניין הסכם ההתקשרות, לרבות מתן אפשרות עיון בהסכם, כריתתו, תוכנו, נספחיו, חובת מסירה של עותק ממנו למנוי, שינויו, וחובת שמירת עותק ממנו.
* חברה אשר הפרה הוראות לעניין ניתוק שירות, הפסקת שירות או סיום התקשרות עם מנוי, וזאת באחת מאלה: לבקשת מנוי, בשל הפרת הסכם התקשרות בידי מנוי, או לעניין מנוי רדום.
* חברה אשר הפרה הוראות בכל הנוגע לתקופת התחייבות, לרבות משכה, תנאיה וסיומה, ובנוגע להצעת התקשרות ללא תקופת התחייבות.
* הפרה לעניין מתן גישה למנוי למוקד חירום, כגון: מגן דוד אדום, משטרת ישראל וכיבוי אש, לרבות גישה חופשית, מהירה, בכל עת וללא תשלום.
* הפרה החובה למסור מידע, מסמך או דוח, אשר נדרש למוסרו לשר, למנהל או למי מטעמם, לשם פיקוח על פעולותיו או לעניין הסדרת תחום התקשורת, לפי הוראה שנקבעה בתקנות הבזק.
* הפרה בדבר התניית שירות ברכישת ציוד קצה.
* הפרה לעניין רמת השירותים למנוי, ובכלל כך החובה לקיים מרכז שירות, להפעיל מוקד תיקון תקלות, להפעיל מוקד שירות לקוחות, למנות גורם האחראי לטיפול בתלונות הציבור, ולכלול בהסכם ההתקשרות או בחשבון המוגש למנוי או באתר האינטרנט של בעל הרישיון מידע בדבר הטיפול בתלונות ציבור.
* הפרת הוראות רישיון בעניין חובת הפרדה מבנית או הפרדה תאגידית, בעניין מימוש ההפרדה או בדבר קיום מערכת חשבונאית נפרדת לשירותים שונים.
* מסירת מידע לא נכון, שגוי, או חלקי, לשר או למי מטעמו מקום בו קיימת חובה למסירת מידע.
צרו איתנו קשר *5988