משרד התקשורת: לא חלה עלינו החובה לבטל את ההפרדה המבנית בבזק

בתגובה לעתירת בזק משיב המשרד כי בזק הפרה את חובותיה במסגרת השוק הסיטונאי, וכי סוגיית ביטול ההפרדה נמצאת תחת בחינה

שר התקשורת דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר
שר התקשורת דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

אחרי חצי שנה של עיכובים מצד המדינה, הוגשה ביום חמישי שעבר תגובת משרד התקשורת לעתירה של בזק נגד המדינה על אי-ביטול ההפרדה המבנית. התגובה מלמדת כי במשרד התקשורת עדיין לומדים את סוגיית ביטול ההפרדה המבנית, אך במקביל ממשיכים להגן על העמדה שכרגע לא צפוי שינוי במדיניות, וממשיכים לתקוף את בזק כמי שלא עמדה בחובות שלה במסגרת פתיחת השוק לתחרות, ולכן היא אינה יכולה לטעון שהמדינה הבטיחה לה את הביטול המיוחל - ביטול שמותנה בשיקול-דעתו של השר ובמילוי חובותיה של החברה.

לדברי המדינה, בניגוד לנטען בעתירה של בזק, מסמך המדיניות והחלטת הממשלה (בנושא ביטול ההפרדה) אינם מהווים כל חוזה רגולטורי או התחייבות שלטונית כלפי בזק. "ממילא העותרת לא עמדה בתנאים ובעקרונות שהותוו במסמך המדיניות ובהוראות האסדרה שנקבעו בהמשך לשם יישומו, בכל הנוגע לקידומה ופיתוחה של רפורמת השוק הסיטונאי. לא זו אף זו, העותרת הערימה קשיים רבים בהוצאתה לפועל של הרפורמה לאורך השנים, חייבה את מעורבותו הבלתי פוסקת של המשרד בנושא וכן גרמה לעיכובים שונים. בנוסף, העותרת אף הפרה את הוראות האסדרה מספר פעמים, כך שבפועל נדבכים מרכזיים ברפורמה לא מומשו או מומשו באופן חלקי ובאיחור ניכר".

עוד מציינת המדינה כי "כבר עתה יודגש כי מסמך המדיניות, כשמו כן הוא - 'מסמך מדיניות' בו התווה השר את מדיניותו, שבהמשך 'תורגמה' במהלך מדורג לכללי אסדרה בחקיקה, תקנות, רישיונות ובהוראות מינהל אחרות. מסמך המדיניות הוא לבטח אינו 'חוזה רגולטורי' בין הרשות לעותרת, ואין באמור בו גם כל התחייבות שלטונית כלפי העותרת בעניין ביטול ההפרדה המבנית, כנטען על-ידה בעתירה דנן.

"עוד יצוין כי מסמך המדיניות מגלם תפיסה רחבה ואינטגרטיבית של שוק התקשורת על ענפיו השונים, בדגש על ענף השירותים הנייחים, תוך שהתפתחות השוק סיטונאי ואפשרות ביטול חובת ההפרדה המבנית בענפים השונים של שוק התקשורת הנזכרים במסמך - כרוכים זה בזה ואינם עומדים במנותק. כך, למשל, מסמך המדיניות כולל מנעד של אפשרויות ביחס לחובת ההפרדה המבנית, בהתאם לאופן התפתחות השוק הסיטונאי ומצב התחרות בשוק. זאת, החל מביטול ההפרדה המבנית במתכונתה הקיימת, תוך המרתה בהפרדה חשבונאית בכפוף למצבו באותה העת של השוק הסיטונאי ולבחינה האם ביטול ההפרדה המבנית עלול לגרום לפגיעה ניכרת בתחרות או בעניינו של הציבור; וכלה בחלופה 'הפוכה' שנועדה ליתן מענה למצב בו לא יתפתח שוק סיטונאי באופן תקין וראוי תוך 24 חודשים מיום פרסום מסמך המדיניות, לפיה השר יפעל לביצוע הפרדה מבנית בין התשתית של העותרת בעלת רישיון המפ"א לבין השירותים הניתנים על-ידה ללקוחות הקצה קרי, הפרדה מבנית נוספת בין כלל השירותים הקמעונאיים שמספקת העותרת לבין שירותי התשתית המסופקים על-ידה".

עוד נטען בתגובת המדינה כי טרם הושלמה בחינתה של סוגיית ההפרדה המבנית על-ידי הצוות המקצועי הייעודי שמינה מנכ"ל משרד התקשורת לשם כך; וכי יש לדחות את העתירה לגופה, בהיעדר כל עילה להתערבות שיפוטית בעניין, ומשהתנהלות והחלטות משרד התקשורת ושר התקשורת הן סבירות ביותר ומצויות במתחם שיקול-הדעת המקצועי הרחב המסור למשרד התקשורת בעניינים מסוג זה; וכי שיקול-דעתו של שר התקשורת אינו כבול במסמך המדיניות בנושא הרחבת התחרות בתחום התקשורת הנייחת, אשר הובהר בו במפורש כי יש לבחון את התפתחות השוק הסיטונאי ואת האפשרות שתיגרם פגיעה בתחרות או בעניינו של הציבור, וכך נעשה.