הערת עסק חי בדוחות קבוצת דלק; גורל עסקיו של יצחק תשובה בידי הנושים

לדברי רואי החשבון, לקבוצת דלק תוכניות לפירעון התחייבויותיה במועד, אולם השלמתן איננה נמצאת בשליטה הבלעדית של החברה, ומשום כך קיימת סכנה להמשך קיומה כעסק חי

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: יוסי כהן
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: יוסי כהן

קבוצת דלק קבוצה , שבשליטת יצחק תשובה, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לשנת 2019, כשעליהם מתנוססת הערת "עסק חי" שצירפו לה רואי החשבון מפירמת ארנסט אנד יאנג (EY) בעקבות התפרצות מגפת הקורונה העולמית והירידה החדה בשווי נכסי בקבוצה.

לדברי רואי החשבון, לקבוצת דלק תוכניות לפירעון התחייבויותיה במועדו, אולם השלמתן איננה נמצאת בשליטתה הבלעדית של החברה, ומשום כך קיימת סכנה להמשך קיומה כעסק חי.

יש לציין כי הן מחזיקי האג"ח של קבוצת דלק והן בנק לאומי מאיימים כיום על החברה בהעמדת החוב כלפיהן לפירעון מיידי, כאשר מהלך כזה, אם יתרחש, עלול להוביל את קבוצת דלק למצוקה תזרימית קשה, וליצור כדור שלג, שיגרור גם את יתר הנושים לדרוש את כספם באופן מיידי. מכאן הדרך להליך להסדר חוב בחסות ביהמ"ש עלולה להיות קצרה.

נכון להיום, לקבוצת דלק קרן חוב של כ-6 מיליארד שקל למחזיקי איגרות החוב שלה משבע הסדרות השונות, ובנוסף לכך חובות לבנקים בארץ ובחו"ל בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל (במונחי קרן החוב). מנגד, מחזיקה החברה במזומנים ובניירות ערך סחירים בשווי של 411 מיליון שקל, ובפיקדונות משועבדים ומוגבלים בסכום של 324 מיליון שקל.

לדברי רואי החשבון, תוכניותיה של קבוצת דלק לשירות החוב נשענות על מימוש נכסים והשקעות, קבלת דיבידנדים מחברות בנות, וכן הגעה להסכמות עם מחזיקי האג"ח והבנקים, שבמסגרתן לא יועמדו ההתחייבויות כלפיהם לפירעון מיידי, ובמקביל החברה תעמיד להם ביטחונות נוספים תוך עדכון תנאי ההסכמים עימם.

"הנהלת החברה מנהלת משאים ומתנים עם בעלי איגרות החוב והמוסדות הפיננסיים ולהערכתה תוכל להגיע להסכמות כאמור, אולם למועד אישור הדוחות הכספיים, הסכמות כאמור טרם גובשו", כותבים עוד רואי החשבון של קבוצת דלק.

כך למשל דרשו מחזיקי האג"ח בשבוע האחרון, כי דירקטוריון דלק יחליט על גיוס הון של 400 מיליון שקל, שמתוכו יגויסו 300 מיליון שקל כבר במהלך חודש מאי, והיתרה, בסך של 100 מיליון שקל, תגויס עד סוף דצמבר השנה. בנוסף דרשו מחזיקי האג"ח כי קבוצת דלק תתחייב שלא לשעבד נכסים נוספים לטובת הנושים המובטחים (בעיקר הבנקים השונים).

בד בבד דרש בנק לאומי ביטחונות נוספים, בדמות שיעבוד על חלק ממניות חברת דלק ישראל הפרטית, וזאת למרות שלטובתו משועבדות יחידות השתתפות של שותפות דלק קידוחים בשווי של כ-300 מיליון שקל, כאשר סך חוב החברה לבנק עומד על כ-100 מיליון שקל בלבד.

איגרות החוב של קבוצת דלק משבע הסדרות השונות נסחרו היום במחירים המשקפים כמחצית מערכן ההתחייבותי (פארי), או אף פחות מכך. סדרה י"ח הקצרה בעלת משך חיים ממוצע (מח"מ) של 1.05 שנים נסחרה לפי תשואת זבל שנתית לפדיון של 100%, ואילו סדרה ל"ד הארוכה, בעלת מח"מ של 3.2 שנים, נסחרה לפי תשואה של 32%.

שיעבוד על 39% מההחזקה בדלק קידוחים

קבוצת דלק מחזיקה ב-54.7% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים בשווי של כ-2.84 מיליארד שקל. עם זאת, כ-39% מיחידות השתתפות של דלק קידוחים שבידי קבוצת דלק, בשווי של כ-2 מיליארד שקל, משועבדות לבנקים בארץ ובחו"ל כנגד הלוואות של כ-1.8 מיליארד שקל.

מעבר לכך מחזיקה קבוצת דלק בנכסים נוספים, ובראשם חברת קידוחי הנפט והגז איתקה (שגם מניותיה משועבדות לבנקים) וחברת תחנות הדלק וחנויות הנוחות דלק ישראל (שמניותיה אינן משועבדות). כמו כן, מחזיקה קבוצת דלק גם בכמה מבנים וקרקעות, וכן בזכויות לקבלת תמלוגי-על ממאגרי הגז בים התיכון.

נכון לסוף 2019, עמד ההון העצמי של קבוצת דלק על 4.1 מיליארד שקל, אולם מאז התפרצה בעולם מגפת הקורונה, שהביאה לקריסת מחירי הנפט והגז בעולם, ולירידה חדה בשווי נכסיה של קבוצת דלק. לדברי החברה, משבר הקורונה הוביל לירידה חדה של 30%-40% בביקוש העולמי לנפט.

"הירידה בביקוש, יחד עם חוסר הסכמות בין ערב הסעודית לרוסיה לגבי הפחתה בייצור, הובילו לתנודתיות חדה במחירי הנפט. בשבועות האחרונים קידמה החברה שורה של מהלכים ופעולות, בהתאם לאסטרטגיה המוצהרת שלה לשיפור הגמישות הפיננסית והנזילות, וליציאה מוצלחת מהמשבר בשוקי האנרגיה העולמיים", מדגישה קבוצת דלק.

כך למשל מכרה קבוצת דלק את החזקותיה בחברות כהן פיתוח ו-IDE, תמורת סכומים של 207 מיליון שקל ו-164 מיליון שקל, בהתאמה. במקביל, פועלת החברה למימוש זכויות ונכסים נוספים, הכוללים, בין השאר, את החזקותיה בדלק ישראל ואת זכויותיה לקבלת תמלוגי-על ממאגרי כריש ותנין, שנמכרו בעבר לחברת אנרג'יאן.

נדרשת לפרוע השנה 2.12 מיליארד שקל

את תוכניותיה להמשך מפרטת קבוצת דלק בדוח תזרים המזומנים החזוי, שצורף לדוחות הכספיים השנתיים. על פי התזרים, נדרשת החברה לפרוע עד סוף 2020 תשלומי קרן וריבית של 821 מיליון שקל למחזיקי איגרות החוב שלה, ובנוסף לכך גם תשלומי קרן וריבית של 1.3 מיליארד שקל לבנקים השונים (בסך הכול 2.12 מיליארד שקל).

את הסכומים העצומים הללו מתכננן החברה לפרוע באמצעות גיוס הון של 400 מיליון שקל, דיבידנדים של 414 מיליון שקל מאיתקה ומדלק קידוחים, ומימוש נכסים בהיקף כולל של 1.5 מיליארד שקל. מימוש זה אמור לכלול את מכירת מניות דלק ישראל, את מכירת הזכות לתמלוגי-על ממאגרי כריש ותנין וכן נכסים אחרים, כגון הנדל"ן שבבעלות קבוצת דלק.

מימוש מוצלח של תוכניות אלו יאפשר לקבוצת דלק לסיים את 2020 עם סכום של כ-1.25 מיליארד שקל בקופה. כך, לצורך פירעון התחייבויות בהיקף כולל של 1.7 מיליארד שקל ב-2021, בונה החברה על דיבידנדים של 537 מיליון שקל מאיתקה ומדלק קידוחים ועל התוויה חדשה של 300 מיליון שקל כנגד שיעבוד יחידות השתתפות של דלק קידוחים.

איתקה הוציאה אשתקד לפועל עסקת ענק ממונפת, שבמסגרתה רכשה את נכסי הגז והנפט בים הצפוני של חברת שברון האמריקאית, תמורת 1.7 מיליארד דולר. העסקה, שהושלמה בנובמבר האחרון, עוררה תהיות אצל חלק מהמשקיעים בשוק ההון, שטענו כי בוצעה במחיר יקר מדי.

מבט על דוחות קבוצת דלק לסיכום 2019 מגלה, כי כבר בדוחות אלו נכללה הפרשה של 199 מיליון דולר (688 מיליון שקל בגין ירידת ערך של נכסי נפט וגז באזור הים הצפוני, בעיקר נכסים שנרכשו משברון), וזאת בין היתר בשל ירידה ברזרבות ובתחזיות לגבי מחירי הנפט והגז. בנוסף, מציינת קבוצת דלק, כי ירידה ממוצעת של כ-20% במחירי הנפט והגז ביחס למחירים ששימשו להערכת השווי לסוף דצמבר, "ייתכן ותוביל לירידת ערך, נטו ממס, של כ-600 מיליון דולר", נוספים.

עוד עולה מהדוחות, כי החברה הבת דלק ישראל סיימה את 2019 עם ירידה של 2.4% בהכנסות ל-4.9 מיליארד שקל, אולם עם עלייה של 28% ברווח מפעולות רגילות ל-164 מיליון שקל. הרווח הנקי זינק ב-2019 ב-30% ל-91 מיליון שקל ואילו ההון העצמי של דלק ישראל עמד בסוף שנה זו על 1.2 מיליארד שקל. שווי הון עצמי זה הוא גם המחיר שאותו מבקשת קבוצת דלק לקבל בעבור מכירת דלק ישראל.

מנכ"ל קבוצת דלק, עידן וולס, מסר היום כי "בחודשים האחרונים חווה ענף האנרגיה העולמי תנודתיות קיצונית שלא נראתה כמותה. קבוצת דלק היא חברה חזקה עם נכסים איכותיים ובעלת שווי נכסי נקי חיובי. הנכסים המצוינים של קבוצת דלק, הנחישות שבה אנו פועלים לילות כימים והמהלכים העסקיים שאנו מקדמים, יאפשרו לנו לצלוח את המשבר ולצאת ממנו מחוזקים".