הפניקס מגייסת 350 מיליון שקל. ואיך משפיעה עליה המלחמה?

במסגרת דיווח על כוונתה לגייס 350 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, קבוצת הפניקס מעריכה כי מתחילת המלחמה נגרם לה הפסד של 70 מיליון שקל • קבוצת הביטוח מעריכה כי הירידה בשווקים בישראל הביאה לירידה בנכסי הנוסטרו בהיקף של 120 מיליון שקל

אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יח"צ, ענבל מרמרי
אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יח"צ, ענבל מרמרי

חברות הביטוח לא צפויות לשאת בנזקים שנגרמו לרכוש התושבים ובתי העסק כתוצאה מהמלחמה, מאחר שהם מכוסים על-ידי מס רכוש כמעט במלואם, אך למלחמה יש השפעות אדירות עליהן ממקורות אחרים, והיא אף פורסת בפניהן הזדמנויות השקעה.

קבוצת הביטוח ההפניקס , הגדולה בישראל מבחינת היקף הנכסים ושווי השוק, דיווחה היום (א') לבורסה על ההשפעות השליליות של המצב הביטחוני והן על הזדמנויות שהוא מייצר מבחינת השקעות. החברה דיווחה על כוונתה לגייס סכום של 350 מיליון שקל באמצעות הנפקת אגרות חוב, "לצורך הרחבת הגמישות הפיננסית של החברה והחברות-הבנות, לרבות היערכות להזדמנויות עסקיות שונות כתוצאה מהמצב".

המלחמה האיצה מעבר למניות בחו"ל: אלה ההעדפות של משקיעי קרנות נאמנות
הדילמה של בנק ישראל: תמיכה בשקל או בכלכלה?

מבחינת ההשפעה השלילית, הפניקס דיווחה כי מתחילת המלחמה ב-7 באוקטובר ועד הבוקר (22 באוקטובר), ההפסד שנגרם לה בגין המלחמה עומד על 70 מיליון שקל. חשוב לציין כי לא מדובר על הפסד כולל של הקבוצה, אלא על השפעות המלחמה עד עתה. במקביל, לאותם 70 מיליון שקל יש להוסיף "בור" של כ-60 מיליון שקל שנגרם לחברה, מאחר שאינה יכולה לגבות דמי ניהול בפוליסות הביטוח המשתתפות ברווחים בשל התשואות השליליות. 

"שורה של השלכות והגבלות" 

"המלחמה הובילה לשורה של השלכות והגבלות, בין היתר סגירה זמנית של עסקים רבים, הגבלות על התכנסות במקומות עבודה ובאירועים והפסקת לימודים במערכות החינוך. בנוסף, גוייסו מספר גדול של אזרחים למילואים. צעדים אלה גרמו לצמצום הפעילות במשק הישראלי ולירידה בפעילות הכלכלית", נמסר מהחברה.

"כמו כן, כתוצאה מהמלחמה נרשמו ירידות חדות בשווקים הפיננסיים בישראל. הקבוצה חשופה מתוקף פעילותה לירידות בשווקים הפיננסיים, להאטה בפעילות וכן לסיכונים אחרים הנובעים מהמלחמה. בתקופה שממועד פרוץ המלחמה ועד למועד הדיווח (יום ראשון בבוקר), למלחמה יש השפעה על פעילותה ותוצאותיה של הקבוצה, אשר באה לידי ביטוי בעיקר בירידות בשוק ההון. מבדיקות ראשוניות שביצעה החברה, סך ההשפעה, ממועד פרוץ המלחמה ועד למועד דיווח זה, הוא הפסד בסך של כ-70 מיליון שקל, לאחר מס", דיווחו בהפניקס.

עם זאת, כמובן שלא מדובר בתמונת המצב הסופית, והיא יכולה להשתנות לחיוב, אך גם לשלילה. "בשלב זה קיים חוסר ודאות משמעותי בקשר להתפתחות המלחמה, להיקפה ולמשך זמנה. לפיכך לא ניתן בשלב להעריך את היקף ההשפעה המלא של המלחמה על החברה ועל תוצאותיה בטווח המיידי והבינוני, אשר עשוי להתאפיין בהסתמך על אירועי העבר גם בהתאוששות משמעותית של השווקים", ציינו בהפניקס.

פעילותה של הקבוצה חושפת אותה לירידות בשווקים הפיננסיים ולשינויים בעקומי הריביות, הן באמצעות ניהול השקעות הנוסטרו של הקבוצה והן באמצעות דמי הניהול הנגבים בניהול נכסי העמיתים של פוליסות משתתפות ברווחים, עמיתי קרנות הפנסיה וקופות הגמל. בקבוצה ציינו עוד כי להכנסות מההשקעות העומדות כנגד עתודות הביטוח וההון העצמי יש השפעה מהותית על תוצאות הפעילות.

מתמונת המצב שסיפקה הפניקס למשקיעים עולה כי בעקבות המלחמה חלה ירידה בשווקים הפיננסיים בארץ, כך שממועד פרוץ המלחמה ועד ליום ראשון נרשמה ירידה בשווי נכסי הנוסטרו של הקבוצה בסך של כ-120 מיליון שקל לאחר מס. בנוסף, מיום פרוץ המלחמה ועד למועד הדיווח חלה ירידה בשווי הנכסים המנוהלים על-ידי הקבוצה במסגרת פוליסות תלויות תשואה, קופות גמל וקרנות פנסיה בשיעור של כ-0.7%.

השפעת הירידה הזו היא אי-גביית דמי ניהול משתנים בחלק מהפעילויות, עד אשר הירידה כאמור תכוסה מרווחים בתיק הנכסים. נסביר כי לחברות הביטוח אסור לגבות דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים כל עוד התשואה שלילית. כך, סך הגידול באי-גביית דמי ניהול משתנים (החברות עדיין סוחבות "בור" בשל הירידות החדות בשנת 2022) ממועד פרוץ המלחמה ועד למועד דיווח זה הוא כ-60 מיליון שקל, לפני השפעת מס.

השפעות מזעריות בביטוחי החיים והרכוש

חלק גדול מאותם הפסדים שנגרמו מהירידה בשוקי ההון קוזז בשל העלייה בריבית חסרת הסיכון. להערכת הפניקס ביטוח, רגישותה הכוללת העדכנית (נכסים והתחייבויות) לשינוי בשיעור של 1% בעקום ריבית חסרת הסיכון, הן כלפי מעלה והן כלפי מטה, היא הפסד בהיקף של 100-200 מיליון שקל לאחר מס.

מיום פרוץ המלחמה ועד למועד הדיווח נרשמה עלייה בריבית חסרת הסיכון שהביאה, להערכת החברה, להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בסך כ-50 מיליון שקל לאחר מס, כך שההפסד עד עתה עומד על 70 מיליון שקל.

מבחינת תחומי פעילות אחרים של הפניקס, הקבוצה מעריכה כי בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך-טווח, עיקר החשיפה נובע מביטוחי ריסק (חיים), אובדן כושר עבודה ונכויות, ככל שיתגבשו תביעות בתחומים אלה. "יש לציין כי לפניקס יש ביטוח חוזה ביטוח משנה לא יחסי, המגן מפני אובדן חיים ונכויות מאירוע קטסטרופה, המקטין את החשיפה לסיכון זה, בהתאם לתנאי הפוליסה, ולפיכך החברה מעריכה כי היקף החשיפה שלה בתחום זה אינו מהותי", הסבירו בקבוצה.

עוד הם ציינו כי הפעילות בתחום זה עשויה להיות מושפעת לרעה כתוצאה מגידול באבטלה. וכי עד למועד הדיווח לא חל שינוי מהותי בהיקף המשיכות והפדיונות, "אך המלחמה עלולה להביא לעליה בהיקף המשיכות והפדיונות במוצרי חיסכון ופיננסיים, בעיקר בקרנות השתלמות ומוצרי חיסכון פרט".

בתחום הביטוח הכללי - ביטוחי דירה, רכב ועסקים בעיקר - ככלל, נזקי רכוש הנובעים מאירוע מלחמה אינם מכוסים במסגרת פוליסת רכוש אלא על-ידי המדינה באמצעות מס רכוש, ולפיכך היקף החשיפה של הקבוצה כתוצאה מהמלחמה אינו צפוי להיות מהותי. "בנוסף, ייתכן כי למלחמה יהיו השפעות חיוביות בתחום זה. כך למשל, מהערכה ראשונית צפויה להיות השפעה חיובית כתוצאה מירידה בשכיחות התביעות בענפי רכב רכוש וחובה (בשל ירידה בהיקף הנסיעות, ר"ו)", ציינו בהפניקס.