דוחות אל על: "החברה תעמוד בהתחייבויותיה למרות השפעות המלחמה"

חברת התעופה הציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון ודיווחה על קיטון ברווח הנקי בהשוואה לרבעון המקביל • בתוך כך, באל על ציינו כי "להתארכות משך המלחמה ואופייה ביחס לחזיתות השונות עשויים להיות השלכות נוספות על החברה אשר ישפיעו על מצבה הכספי"

אל על / צילום: דני שדה
אל על / צילום: דני שדה

חברת התעופה אל על  פרסמה הבוקר (ה') את דוחותיה הכספיים לרבעון וצירפה התייחסות להשפעות מלחמת חרבות ברזל על החברה:

"להשפעות המלחמה אשר פרצה לאחר מועד הדוח על המצב הכספי, השלכות פיננסיות על החברה ובפרט כתוצאה מהפער בהון החוזר וביתרת המזומנים שעשוי להיווצר בין הסכומים שהחברה תידרש להחזיר עקב ביטולי טיסות בעקבות המלחמה לבין המזומנים שעתידים להיווצר כתוצאה ממכירת כרטיסי טיסה לתקופות עתידיות".

דיפלומט רושמת עלייה בהכנסות ומזהירה מעליות מחירים נוספות 
ראלי בבורסת תל אביב: הירידות מתחילת המלחמה נמחקו כמעט לגמרי 

"כמו כן, להתארכות משך המלחמה ואופייה ביחס לחזיתות השונות, אי היציבות הכלכלית וחוסר הוודאות השוררים במשק עשויים להיות השלכות נוספות על החברה אשר ישפיעו על מצבה הכספי של החברה".

במקביל בחברת התעופה מדגישים כי "החברה בחנה את תזרים המזומנים העתידי הצפוי בעתיד הנראה לעין וזאת ביחס להשפעת המלחמה, כתלות במשך קיומה, היקף השפעתה וקצב החזרה לשגרה. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, ובהינתן היקפי הפעילות ורמות הביקוש הנוכחיות, צופה החברה כי תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פי רעונן ממקורותיה השוטפים.

"בנוסף לכך, גם בתרחישים נוספים בהתבסס על ניסיון העבר של החברה, יתרות המזומנים הנזילות, זאת לצד חלופות הקיימות לרשות החברה, כגון פריסת חובות, נטילת מימון חיצוני נוסף, ניצול מסגרות פיננסיות נוספות, צופה החברה כי תעמוד בהתחייבויותיה כאמור".

אל על מציגה: ההכנסות ברבעון גדלו אך הרווח הנקי קטן

באל על מסבירים כי בתקופת הדוח, טרם תחילת המלחמה, המשיכה מגמת הביקושים הגבוהים בענף התעופה ובהמשך לכך, ההכנסות ברבעון השלישי של 2023 הסתכמו בכ-696 מיליון דולר, גידול של 11% בהכנסות הרבעון המקביל אשתקד, שהסתכמו בכ-626 מיליון דולר.

הרווח התפעולי התזרימי ( EBITDAR ) ברבעון השלישי הסתכם בכ-172 מיליון דולר, וזאת בהשוואה ל-167 מיליון דולר (שאף כוללים הכרה חשבונאית חד פעמית בהיקף של כ-38 מיליון דולר) ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ב- EBITDAR ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע מהמשך הגידול בפעילות העסקית שהתבטא בגידול בהכנסות והתאמת מחירי המכירה לביקושים, תוך שמירה על היקף הוצאות נמוך על רקע תהליכי ההתייעלות המשמעותיים שביצעה החברה.

הרווח הנקי לתקופה הסתכם בכ-52.4 מיליון דולר לעומת רווח נקי של כ-66.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד אשר נבע בעיקר לאור ההכנסה החד פעמית שהוכרה בגין המענקים ברבעון המקביל אשתקד.