המנהל המורשה של סלייס גמל מבקש הקפאת הליכים

רו"ח אפי סנדרוב הגיש היום לבית המשפט בקשה תקדימית להורות על הקפאת כל ההתחייבויות של סלייס • לפני כחודש מינה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מנהל מורשה לחברה, לאחר שנמצאו ליקויים בניהולה

רו"ח אפי סנדרוב, המנהל המורשה שמונה לחברת סלייס / צילום: באדיבות מגדל
רו"ח אפי סנדרוב, המנהל המורשה שמונה לחברת סלייס / צילום: באדיבות מגדל

המנהל המורשה שמונה לאחרונה לחברת סלייס, רו"ח אפי סנדרוב, עתר היום (ד') לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה להורות על שורה של סעדים המגבילים מאוד את פעילות החברה, וזאת עד לגיבוש הסדר עבורה, שעליו הוא עומל.

הפרשה שחושפת את הסיכונים של חיסכון בקופות גמל בניהול אישי
רשות שוק ההון מאשרת: אפי סנדרוב מונה למנהל מורשה בחברת סלייס גמל
ביקורת חריגה של רשות שוק ההון בחברת הגמל סלייס

בין הסעדים שביקש סנדרוב - עיכוב זמני של שישה הליכים משפטיים המתנהלים נגד סלייס בערכאות השונות (בהם התובענה הייצוגית שעליה כתבנו אתמול בגלובס) ומניעה זמנית של פתיחה בהליכים משפטיים חדשים נגדה, הקפאת התחייבויות של החברה וכן מתן סמכות לסנדרוב להקפיא באופן זמני פעולות בקופות סלייס, לרבות ניוד ופדיון שלהן.

על-פי הבקשה, הסעדים מבוקשים לתקופה של 90 ימים, שבמהלכם צפוי סנדרוב להשלים הכנת הסדר עבור החברה.

חשש מריבוי של בקשות למשיכה של כספי העמיתים

בבקשה שהגיש רו"ח סנדרוב - באמצעות באי-כוחו, עורכי הדין ברק טל, ניר רוזנר ושגיא שיף ממשרד ארנון תדמור-לוי - צוין כי הסעדים מבוקשים בראש ובראשונה על-מנת למפות את זכויות העמיתים ולוודא כי יתרות הכספים בחשבונותיהם משקפות נכונה את המצב בפועל.

"אי-הקפאת המצב הקיים ומתן אפשרות לעמיתים לבצע שינויים בקופות הגמל או משיכת הכספים מתוכן, עלולים להתברר ככאלה שמבוצעים שלא בכספי העמית המבקש, ובכך ליצור עירוב נכסים. רק הקפאת המצב תאפשר למנהל המורשה לוודא כי לא נמשכים או מנוידים כספים באופן היוצר נזק לאחרים", צוין בבקשה.

כן נכתב כי חלק ניכר מכספי העמיתים, בכל סוגי הקופות, מושקע בנכסים לא סחירים, אשר בחלקם אינם ניתנים להנזלה מהירה, ובחלקם ניתנים להנזלה מהירה אך בהנחה משמעותית ביותר ביחס לסכום ההשקעה. רו"ח סנדרוב חושש, כך עולה מן הדברים, מריבוי של בקשות למשיכה של כספי העמיתים - דבר שעלול להוביל לירידה בערכי הנכסים ולפגיעה בעמיתים.

"ההקפאה הזמנית המבוקשת תאפשר למנהל המורשה לייצב את החברה ולגבש את תוכנית ההסדר תוך צמצום ככל הניתן של פגיעה אפשרית בעמיתי החברה ובנושיה. זהו צעד מאוזן, ההולם את הנסיבות הייחודיות של המקרה שבפנינו, ואשר יסייע להגשים את תכלית מינוי המנהל המורשה", הודגש.

עוד הובהר בבקשה כי ההקפאה הזמנית המבוקשת נוגעת אך ורק לפעולות אשר עשויות לסכן את נזילות הנכסים וזכויות העמיתים, ועיקרן הוצאת כספים מן הקופות, אך כי סנדרוב ממשיך לנהל עבור העמיתים את הקופות "המסורתיות" (קופות גמל לחיסכון ולהשקעה, קרנות השתלמות ו"חיסכון לכל ילד") וכן לשלם הוצאות תפעוליות שוטפות הנדרשות לשם הפעלת החברה והגנה על זכויות העמיתים.

"המנהל המורשה מאשר לעמיתים עצמם בקופות IRA ביצוע פעולות השקעה בתוך חשבונות המסחר שלהם, ושוקל גם בימים אלה לאפשר לעמיתים לתת הוראות הנוגעות למעבר בין מסלולי השקעה בקופות המסורתיות", נכתב, אך הודגש כי הכוונה היא רק בין מסלולים אשר מושקעים ברובם בניירות ערך סחירים.

פנייתו של רו"ח סנדרוב לבית המשפט המחוזי בתל אביב היא תקדימית, כשם שהצעד שנקטה רשות שוק ההון כאן - מינוי מנהל מורשה לקופת גמל - הוא ייחודי. מעבר לסעדים שמבוקשים בהליך, סנדרוב שופך מעט אור ביחס לעקרונות שינחו את ההסדר שעליו הוא עומל, ושלטובת גיבושו מתבקשים הסעדים הזמניים הנוכחיים.

"עקרונות-העל" של תוכנית ההסדר המתגבשת הם: השלמת הליכי טיוב וייצוב מערך הניהול של קופות סלייס תוך בירור זכויות העמיתים, החזרה מוקדמת ככל הניתן של הקופות לתפקוד תקין וחשרור מדורג של המגבלות שהוטלו על ביצוע פעולות בקופות, גיבוש תוכנית למכירה מדורגת של קופות הגמל שבניהול החברה - תחילה הקופות "המסורתיות" (שגם בהן ידורגו תחילה קופות "חיסכון לכל ילד" בעדיפות מכירה ראשונה, ולאחריהן הקופות המסורתיות האחרות), ובהמשך הקופות בניהול אישי.

הקפאה הזמנית תאפשר לייצב את החברה

עקרונות נוספים שהופיעו במסמך הם מיפוי נזקים שנגרמו, אם נגרמו, לעמיתים וחובות אחרים, איתור מקורות מימון להטבת נזקי העמיתים ופירעון חובות העבר של החברה לנושיה, לרבות מכירת זכויות הניהול של החברה ומיצוי זכויות תביעה שיכולות לעמוד לה כלפי צדדים שלישיים, לרבות על-פי פוליסות ביטוח, וכן גיבוש ואישור תוכנית הסדר להטבת נזקי העמיתים ופירעון חובות העבר של החברה לנושיה על-פי סוגי הזכאים וסדרי הקדימה ביניהם - דבר שיוצג בתוכנית ההסדר.

"במסגרת התוכנית המתגבשת ועל-פי הסמכויות המוקנות לו, או שיתבקשו בהמשך, מתכנן המנהל המורשה לפעול, מוקדם ככל הניתן, להעברת ניהול קופות הגמל מהחברה לידי גוף מורשה, במסגרת מכירת זכויות הניהול של קופות הגמל לאותו גורם שיאושר. על-מנת לקדם את העברת זכויות הניהול ומכירתן, פועל המנהל המורשה באופן אינטנסיבי לטייב את המידע המצוי בידי החברה אודות הקופות", נכתב.

בהודעה מטעם סנדרוב צוין כי לעמדתו, "ההקפאה הזמנית המבוקשת תאפשר לו לייצב את החברה ולגבש את תוכנית ההסדר, תוך צמצום ככל הניתן של פגיעה אפשרית בעמיתי החברה ובנושיה.

"המנהל המורשה מבקש להדגיש כי הקפאת ביצוע התחייבויות החברה אינה משפיעה על פעילות ניהול השקעות העמיתים בקופות, וכי התשואה על ההשקעות (חיובית או שלילית, לפי העניין) ממשיכה להיצבר בחשבונות העמיתים באופן דומה למצב טרם ההקפאה כאמור. החברה ממשיכה לנהל את חשבונות העמיתים, ולצורך כך אף מונתה ועדת השקעות חדשה, בראשות פרופ' דן עמירם, דיקאן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב".