מימן חוטף: מידרוג חתכה את האג"ח של אמפל ב-2 דרגות

מידרוג הורידה הדירוג מ-Baa1 ל-Baa3 תוך הותרת הדירוג באופק שלילי ■ "הדירוג הנוכחי אינו משקף צפי לעצירה מתמשכת בפעילותה של EMG"

עצירת אספקת הגז הטבעי ממצרים לישראל פוגעת באמפל. חברת מידרוג הודיעה הערב (ה') על הוצאה מרשימת מעקב של דירוג אגרות החוב (סדרות א', ב' ו-ג'), שהנפיקה חברת אמפל של יוסי מימן והורדת הדירוג מ-Baa1 ל-Baa3 תוך הותרת הדירוג באופק שלילי.

בחודש ינואר השנה הוכנס דירוג החברה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות נוכח התערערות היציבות הפוליטית והפיננסית במצריים והשלכותיה האפשריות על סיכון האשראי של EMG. בחודש מארס השנה הורידה מידרוג את דירוג אגרות החוב של אמפל מ-A3 ל- Baa1 תוך הותרת הדירוג ברשימת מעקב באופק שלילי, נוכח אי וודאות לגבי המשך רציפות ההזרמה של הגז.

במידרוג מציינים כי הורדת הדירוג הנוכחית, הנה בהמשך לעלייה במאפייני הסיכון של האחזקה ב-EMG, המהווה כ-65% משווי הספרים של אחזקות החברה. בסוף אפריל הופסקה שוב זרימת הגז ממצרים לישראל, על רקע חבלה בחלקו המצרי של צינור הגז, ועפ"י פרסומי החברה, מועד חידושה צפוי בסוף חודש מאי. הפסקת זרימת הגז הנוכחית הנה בהמשך להפסקה של חמישה שבועות במהלך פברואר - מרץ 2011 כתוצאה מאירוע דומה.

"יש לציין כי בתחילת חודש אפריל השנה נעשה ניסיון נוסף, שלא צלח, לפגוע בצינור הגז. להערכתנו, הישנות אירועים אלו מצביעה על עלייה בסיכון ההפרעה ("Interruption Risk") הכרוך בפעילותה של EMG. מידרוג אינה יכולה להעריך את ההסתברות לחזרה על אירוע מסוג זה ושכיחותו בעתיד".

אמפל מסרה למידרוג כי ממשלת מצרים נוקטת במאמצים משמעותיים להוביל להגברת האבטחה על צינור הגז בחלקו המצרי השייך לחברה ממשלתית מצרית. הסיכון הגיאו פוליטי - אי התייצבות המשטר השלטוני במצרים והמשך האי וודאות לגבי הסדרי המשטר העתידיים במדינה משליכים להערכתנו על הגברת אי הוודאות לגבי הסביבה העסקית בה פועלת EMG, אומרים במידרוג.

בתוך כך נותנים במידרוג משקל גם לאי הוודאות באשר לשימור ההסכמים בין EMG לבין חברת הגז המצרית ומידת השלכותיה על מרווח האספקה. "אנו מדגישים כי הדירוג הנוכחי אינו משקף צפי לעצירה מתמשכת בפעילותה של EMG. זו האחרונה נהנית ממספר יתרונות עסקיים, בהם ביקושים גדלים לגז טבעי בישראל, מחיר גז אטרקטיבי בהשוואה לחלופות המקומיות, גם לאחר העלאת המחיר בשנת 2009 וכן חשיבות כלכלית וגיאו פוליטית עבור מצריים בשימור הסכם האספקה עם ישראל. כל אלו, להערכתנו, עדיין משתקפים ברמת הדירוג הנוכחית".

גורמים נוספים התומכים בדירוג הינם קיומן של יתרות נזילות גבוהות יחסית, בסך של כ-170 מיליון דולר בסוף חודש מארס, שנבעו בחלקם הגדול מעסקת מכירת 012 סמייל ומגיוסי אג"ח שבצעה החברה במהלך שנת 2010. ואולם, להערכת מידרוג, נזילות החברה הינה מוגבלת לאורך זמן בשל היעדר יכולת מוכחת של קבלת דיבידנדים מחברות מוחזקות.

"אנו מעריכים כי יתרות המזומנים הקיימות עשויות להספיק לשירות צרכיה השוטפים של החברה ופירעון קרן החוב לשנים 2011-2012, וזאת מבלי להניח ביצוע השקעות מהותיות. בין הגורמים שיכולים להוביל להורדה נוספת בדירוג: פתיחת הסכמי האספקה מול ספקית הגז המצרית באופן שייפגע במידה משמעותית ברווחי EMG ובשווייה, איבוד לקוחות אסטרטגיים, אי חזרת הגז לפרק זמן מתמשך. בין הגורמים שעשויים להוביל לשיפור הדירוג: התייצבות בסביבה הגיאופוליטית שתפחית את אי הוודאות בסביבה העסקית של EMG והורדה משמעותית של רמת המינוף בחברה".

בתוך כך הודיעה אמפל היום לבעלי האג"ח שלה כי תעמוד בתשלומי האג"ח בשנתיים הקרובות גם אם לא תקבל את הדיבידנד שהיה צפוי להכנס לקופת החברה מ-EMG והמוערך בכ-10 מיליון דולר לכל היותר.

צרו איתנו קשר *5988