משרד המשפטים: הפסד מנכס פיננסי יירשם בדוח רווח והפסד

התקנות החדשות ימנעו מחברות לאמץ את תקן IFRS-9 ו"למחוק" הפסדים "על הנייר" שנרשמו בהשקעות פיננסיות, כגון זו של כור בקרדיט סוויס

סכומים הכלולים בהון העצמי של החברה, שמקורם ברווח כולל אחר ונובעים מרווח או הפסד מהשקעה בנכס פיננסי, ושלא ניתן לסווגם על-פי כללי החשבונאות כרווח או הפסד של החברה - ייחשבו כעודפים של החברה.

כך קובעות תקנות חדשות של חוק החברות, בעניין סכומים הכלולים בהון העצמי של החברה שייחשבו כעודפים. משרד המשפטים פירסם הערב (ה') טיוטה של התקנות החדשות.

סכומים שערכם חיובי ייחשבו חלק מהעודפים רק בעת גריעת הנכס הפיננסי, ואילו סכומים שערכם שלילי ייראו כחלק מהעודפים בעת ירידת הערך של הנכס הפיננסי.

חוק החברות מתיר לחברה לבצע חלוקה של דיבידנד, בתנאי שהחברה מקיימת את מבחן הרווח ואת מבחן יכולת הפירעון. כללים אלה נועדו ליצור איזון בין הגנה על זכויותיהם של נושי החברה לפירעון התחייבויותיה כלפיהם, לבין יכולתה של החברה לחלק לבעלי המניות את הערך שצמח בה כתוצאה מפעילותה העסקית.

מדידת רווחי החברה נסמכת על כללי החשבונאות המקובלים, וכידוע החל מינואר 2008 אומצו בישראל כללי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS).

לטענת משרד המשפטים, אימוץ התקן הביא למספר שינויים משמעותיים בדוחות הכספיים של החברות המדווחות על-פיו. אחד מהם הוא הצגתם של נכסים על פי שוויים ההוגן, ושינויים בשווי זה נזקפים לרווח או להפסד וכך משפיעים על הרווחים המוקצים לחלוקה, גם אם רווחים אלה עדיין לא מומשו.

גם אופן הטיפול בהצגתם של נכסים פיננסיים שונה בעקבות התקן הזה. הפסדים מירידת ערך של נכס פיננסי זמין למכירה מוכרים במסגרת הרווח וההפסד של החברה, וכן נכללים במסגרת זו נכסים ממומשים.

התקן מאפשר לחברות לייעד לצמיתות את השינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים הוניים כך שייזקפו במסגרת הרווח הכולל ולא בדוח רווח והפסד. כתוצאה מכך, ההפסדים לחברה בגין הנכס הפיננסי אינם משפיעים על יתרת העודפים לחלוקה, וחברות יכולות לחלק סכומים המתעלמים מהפסדים רעיוניים ואף מהפסדים ממומשים.

עוד מציינים במחלקה הכלכלית-פיסקלית של משרד המשפטים, שגיבשה את טיוטת התקנות, כי כתוצאה מהתקנים החדשים, חברות יכולות לבצע פעולה חשבונאית גרידא של שינוי ייעוד, וכך ליצור לחברה רווח ראוי לחלוקה "יש מאין", מבלי שהשתנה דבר באיתנותה הפיננסית של החברה.

התקנות החדשות מציעות, לפיכך, לשמר את תכלית מבחן הרווח ולהבטיח הגנה ראויה לאינטרסים של נושי החברה, כך שיתייחסו להפסדים או לרווחים בגין נכס פיננסי שיועד לרווח הכולל האחר, כאל חלק מהעודפים כהגדרתם בחוק החברות. שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים נכללים בהון העצמי, ואינם הון מניות או פרמיה.

הפסד מנכס פיננסי הוני יבוא גם הוא במניין ה"עודפים"

עוד מציעות התקנות החדשות כי הפסד מנכס פיננסי הוני יבוא גם הוא במניין ה"עודפים", בכל מצב שבו לפי התקן הבינלאומי הייתה מוכרת ירידת ערך. כן מוצע כי רווח הכלול בקרן ההון בגין נכסים פיננסיים הוניים יוכר כחלק מהעודפים בעת המימוש.

נציין כי כבר לפני כחודשיים וחצי יצאה רשות ניירות ערך למערכה מול חברות שאימצו או הודיעו על אימוץ תקן החשבונאות 9‏‏‎IFRS‏. ‏תקן 9 קובע כי הפסדים מהחזקות פיננסיות (כמו מניות או אג"ח של חברה כלשהי) לא ישפיעו על הרווח הנקי, אלא יוכרו כרכיב נפרד בהון העצמי של חברה.

משמעות התקן קריטית במקרים בהם לולא אימוצו, לא יהיו בידי החברות המאמצות רווחים ראויים לחלוקה. באימוצו, נוצר למעשה מצב בו חברה יכולה "להתעלם" מהפסדים שיש לה, ולחלק דיבידנד ללא אישור מיוחד מבית המשפט. התקן צפוי להיכנס לתוקף בשנת 2015, אך חברות רשאיות לאמץ אותו כבר עתה באימוץ מוקדם.

‏‏לאור זאת, רשות ניירות ערך פרסמה טיוטת תקנות שיגבירו את הגילוי שיחול על חברה שתאמץ את התקן. במקביל פנתה הרשות לשר המשפטים, יעקב נאמן, במטרה שמצדו יתקין תקנות באופן מיידי, אשר יקבעו כי לצורך בחינת הרווחים הראויים לחלוקה, יש לקחת בחשבון גם הפסדים מהחזקה במכשירים פיננסיים. תקנות כאלה ימנעו מחברות לנצל את תקן 9 לחלוקת דיבידנד, שעשויה לפגוע באיתנות החברה.

הפנייה לשר המשפטים היא בבחינת "טיפול ראשוני" בבעיה, ובמקביל עמלים ברשות ניירות ערך על תיקון לחוק החברות שישנה את מבחן הרווח לצורך חלוקת דיבידנד. ‏

ברשות סברו כי המבחנים הקיימים כיום בחוק החברות, שקובעים מתי חברה יכולה לחלק דיבידנד, אינם מתיישבים עם הוראות התקן החדש. סתירה זו באה לידי ביטוי רק באחרונה, כאשר לפני כ-3 חודשים הודיעה קבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר כי היא בוחנת את אימוץ התקן, מה שיאפשר לה "להעלים" הפסדים "על הנייר" של 2.1 מיליארד שקל שרשמה החברה-הבת כור, כתוצאה מהשקעתה במניות הבנק השוויצרי קרדיט סוויס. ‏בכך תגדיל כור "יש מאין" את יתרת הרווחים הראויים לחלוקה כדיבידנד, ואם היא אכן תחלק אותם, יתרת המזומנים שלה תקטן, והמינוף יגדל - תוצאה שברשות חושבים כי איננה רצויה.

צרו איתנו קשר *5988