בנק לאומי: הרווח הנקי גדל ב-9.6% ל-625 מ' ש' ברבעון

בדוחות לא נכללו תוצאות החברה לישראל ■ הגידול ברווח הנקי נובע בעיקר מקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך 124 מיליון שקל ומקיטון בשיעור ההפרשה למס ■ התשואה על ההון עמדה ברבעון על 9.7%

בנק לאומי פרסם הבוקר את תוצאות הרבעון הראשון. הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-625 מיליון שקל לעומת 570 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 9.6% . הגידול ברווח הנקי נובע בעיקר מקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך 124 מיליון שקל ומקיטון בשיעור ההפרשה למס מהרווח לפני מיסים.

מאידך, קיטון בהכנסות שאינן מריבית בסך 95 מיליון שקל וגידול בהוצאות תפעוליות ואחרות בסך 67 מיליון שקל קיזזו חלקית את ההשפעות הנ"ל (הנתונים הינם לפני השפעת מס).

בבנק לאומי מציינים כי ברבעון הראשון של 2014 לא נכללו תוצאות החברה לישראל , עקב הפער בין מועד הדיווח של הדוחות הכספיים של החברה ובין מועד הדיווח המוקדם של הבנק בהתאם להוראות המפקח על הבנקים. . תוצאות אלו יכללו במסגרת הרבעון השני של 2014.

סך כל הרווח הכולל לאחר השפעת מס (בנוסף לרווח הנקי כולל בעיקר התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן והתאמות מתרגום דוחות כספיים) הסתכם ברבעון בכ-578 מיליון שקל לעומת 362 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

לבנק היו הכנסות מריבית בהיקף של 1.757 מיליארד שקל ברבעון לעומת כ-1.76 מיליארד שקל ברבעון המקביל. הוצאות על הפסדי אשראי עמדו ברבעון המקביל ב-2013 על כ-73 מיליון שקל ואילו ברבעון הנוכחי נרשמו הכנסות בסעיף זה בהיקף של כ-51 מיליון שקל.

ההוצאות התפעוליות של הבנק עמדו ברבעון על כ-2.12 מיליארד שקל לעומת 2.057 מיליארד שקל ברבעון המקביל, מתוכן הוצאות השכר עמדו על כ-1.31 מיליארד שקל לעומת כ-1.28 מיליארד שקל ברבעון המקביל.

יחס הון כולל לנכסי סיכון לפי באזל 3 הגיע בסוף הרבעון ל-14.39% , בהשוואה ל-14.20% בתחילת השנה . יחס הון עצמי רובד 1 הגיע ל-9.41% , בהשוואה ל-9.2% בתחילת השנה.

תשואת הרווח הנקי על ההון הסתכמה ברבעון הראשון ב-9.7% (על בסיס שנתי), לעומת 9.4% (על בסיס שנתי) ברבעון הראשון של 2013.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988