כתב אישום נגד ארי הרו, עד המדינה בתיקי נתניהו, בגין מרמה והפרת אמונים

על פי כתב האישום כשנכנס הרו לתפקידו כראש הסגל בלשכתו של ראש הממשלה בשנת 2014 נדרש למכור את אחזקותיו בחברת 3H גלובל • הרו מכר את החברה לחברו במכירה פיקטיבית למראית עין • בנוסף, ביצע פעולות בניגוד עניינים בקשר לפגישה שהתקיימה בין נתניהו ונשיא מדגסקר

ארי הרו / צילום: מתוך יוטיוב
ארי הרו / צילום: מתוך יוטיוב

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה היום כתב אישום לבימ"ש השלום בראשל"צ נגד ארי הרו בגין מרמה והפרת אמונים בפרשת חברת 3H גלובל שהיתה בבעלותו.

כזכור, הרי שימש בשנת 2014 כראש הסגל במשרד ראש הממשלה. כתב האישום הוגש בהתאם להסכם עד המדינה שנכרת עם הרו בפרשות 1,000 ו-2,000, שהקליט על דעתו של נתניהו את השיחות עם נוני מוזס ביסוד תיק 2,000.

בנוסף, הודיעה פרקליטות מיסוי וכלכלה לעורך הדין הראל ארנון, שייצג את הרו וייעץ לו בעניין חברת 3H גלובל, כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בעבירות סיוע לקבלת דבר במרמה והלבנת הון.

על פי כתב האישום וכתב החשדות ארי הרו שימש מינואר 2014 ועד לינואר 2015 כראש הסגל בלשכתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. כתנאי לכניסתו לתפקיד, התבקש הרו להסדיר את נושא ניגוד העניינים, ולשם כך למכור אחזקותיו ולנתק זיקותיו לחברת 3H Global Ltd. הצורך במכירת החברה עלה עקב העובדה כי היא מעניקה יעוץ לממשלות זרות, תוך ממשקים עם גורמים בממשלת ישראל.

בעקבות דרישה זו, מכר הרו את החברה לחברו במכירה פיקטיבית למראית עין, כך שתישמר זיקתו של הרו לחברה. לפני עריכת הסדר ניגוד העניינים המציא הרו ליועצת המשפטית במשרד רה"מ את הסכם המכירה, ממנו עולה מצג לפיו הוא ינתק כל זיקה לחברה.

לאחר שחתם הרו על הסדר ניגוד העניינים ולאור המצג שהציג, קיבל הרו את אישור היועצת המשפטית ומשרד המשפטים לכניסה לתפקידו כראש הסגל.

לשם עמידה בתנאי הסדר ניגוד העניינים, פנה הרו לחברו, ד"ר ג'רלד פלאט, נשיא עמותת ידידי הליכוד בארה"ב, פרש בפניו את דרישת משרד המשפטים לכניסתו לתפקיד וביקש ממנו כי ירכוש את מניותיו בחברה בעסקת מכירה למראית עין כך שתשמר זיקתו של הנאשם לחברה. בדצמבר 2013 נענה פלאט לבקשתו. על פי האישום, עו"ד ארנון שימש כעורך הדין במכירה הפיקטיבית וסייע בהוצאתה לפועל. ארנון ייצג הן את הנאשם והן את פלאט בעסקה.

לשם רכישת החברה, הקים פלאט את החברה הרוכשת. החברה הרוכשת נרשמה על שמה של ויקי דויטש, אשתו של פלאט, ששימשה כרוכשת פורמלית בלבד. בינואר 2014 נכרת הסכם המכירה, על פיו התחייבה החברה הרוכשת להעביר לנאשם באמצעות הנאמן, תמורה בסך של 3 מיליון דולר. במסגרת המכירה הפיקטיבית, הוחלט על ידי הרו כי מנגנון התשלום יתבסס על תשלומים עתידים לחברה, כך שהחברה הרוכשת לא תשלם עבור מניותיה של 3H אלא מתוך רווחיה של H3, אשר יוזרמו לחברה הרוכשת כ"דמי ניהול" או "הלוואת בעלים". הוסכם כי החברה הרוכשת תעביר כספים אלו אל הנאמן ומשם אל הרו חזרה במימון סיבובי.

על פי האישום, בערב החתימה על הסכם המכירה, שלח ארנון לפלאט תוספת להסכם, והתוספת נחתמה יום לפני מועד חתימת הסכם המכירה על ידי פלאט בשמה של דויטש. בתוספת התווסף סעיף ביטול, לפיו הצדדים רשאים לבטל את ההסכם ללא סיבה ובכל עת בהתראה של 30 ימים בדוא"ל. כן הוסכם כי במקרה של מות אחד הצדדים יבוטל הסכם המכירה באופן אוטומטי. בכל מקרה של ביטול ההסכם, החברה הרוכשת תוותר על כל התשלומים שהועברו בתמורה לרכישת המניות אשר יוותרו אצל הנאשם. כל תביעה אחרת בין הצדדים תבוטל, וכל מניות החברה יועברו באופן מידי למשמורתו של ארנון.

סעיף נוסף בתוספת החליף את סעיף השיפוי והפיצוי ההדדי שנקבע בהסכם המכירה, וקבע כי הרו יישא באחריות עבור כל טענות שיהיו כלפי החברה הרוכשת ומי מטעמה לרבות דירקטורים ונושאי משרה, מצד צדדים שלישיים כתוצאה מרכישת מניות H3.

על פי הנטען בכתב האישום התוספת והמימון הסיבובי שמרו על זיקתו של הנאשם ל-H3, בניגוד למצג אותו הציג הנאשם למשרד המשפטים וליועצת המשפטית. לטענת משרד המשפטים, התוספת והמימון הסיבובי לא הובאו לידיעתם של משרד המשפטים והיועצת המשפטית, והם לא ידעו על אודותיהם במועדים הרלוונטיים לכתב האישום.

ניגוד עניינים בין תפקידו הציבורי לאינטרס האישי

עוד על פי כתב האישום, הרו ביצע פעולות בניגוד עניינים בקשר לפגישה שהתקיימה בין ראש הממשלה ונשיא מדגסקר. הרו סייע בתיאום הפגישה בין נשיא מדגסקר לראש הממשלה, כשהוא פועל במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו הציבורי לאינטרס האישי שלו בהצלחתה של H3, ממנה לא ניתק זיקה.

במסגרת הסכם עד המדינה שנחתם עם הרו, הוסכם כי הרו יודה בעובדות ויורשע בעבירה המיוחסת לו, וכי הצדדים יעתרו במשותף לעונש של 6 חודשי עבודות שירות וקנס כספי בסך של 700,000 שקל.

כתב האישום מציין כי לאחר כניסתו של הסכם המכירה לתוקף, החברה הרוכשת לא ביצעה כל שינוי באופן התנהלותה של H3 ולא התערבה כלל בניהול החברה. החל מחודש יוני 2014 העבירה 3H רווחים שהצטברו בחשבון H3 אל הולילנד, אשר נועדו לתשלום התמורה לפי הסכם המכירה, בהתאם למימון הסיבובי. הולילנד, באמצעות ארנון, העבירה תשלומים אלו אל חשבון הנאמן, אשר העבירם אל חשבונו הפרטי של הרו.

בדצמבר 2014 ביקשה היועצת המשפטית במשרד רה"מ מן הנאמן להבהיר כיצד הרו מתכוון לפעול נוכח אי-עמידתה של החברה הרוכשת בלוח התשלומים עליו הוסכם בהסכם המכירה. הנאמן השיב ליועצת המשפטית כי נמסר לו שאין ביכולתה של החברה הרוכשת לעמוד בתשלומים שהוסכמו בהסכם המכירה, ומשום כך בכוונת החברה הרוכשת לבטל את ההסכם.

ביום האחרון לשנת המס, בוטל הסכם המכירה בין החברה הרוכשת לבין הנאמן והוסכם בין הצדדים כי כספי התמורה ששולמו עד כה בסך של 1,075,000 שקל, ייוותרו בידיו של הרו. לאחר ביטול ההסכם, הרו טען בפני משרד המשפטים כי ההסכם בוטל על ידי החברה הרוכשת וממניעיה, וכי החליט להיענות להצעת הביטול, בין היתר בשל שיקולי מס. כמו כן הוסיף כי הוא מתכוון להתפטר מתפקידו במשרד ראש הממשלה. אולם בפועל, כך על פי האישום, היה זה הרו שביטל את המכירה הפיקטיבית ממניעיו ומרצונו להימנע מאירוע מס ומהעמקת הבירור שהחל על ידי משרד המשפטים והיועצת המשפטית.

לאחר הביטול, בחודש ינואר 2015 שבו מניות H3 לבעלותו והחזקתו של הנאשם.

על פי כתב החשדות שנשלח לארנון, הוא שימש כעורך דין במכירה הפיקטיבית וסייע בהוצאתה לפועל, ועל כן הוא חשוד בסיוע לקבלת דבר במרמה. בנוסף, הוא חשוד כי ביצע פעולות ברכוש אסור בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו ואת זהות בעלי הזכויות בו.

כזכור, עו"ד ארנון ייצג את הממשלה בבג"ץ חוק ההסדרה, כאשר היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט התייצב לימין העותרים וביקש לפסול את החוק, כפי שאכן פסקו השופטים בסופו של דבר.

עו"ד ד"ר הראל ארנון מסר בתגובה לכתב החשדות נגדו כי "על אף עגמת הנפש שבקבלת ההודעה, הוא חש הקלה כי חקירה שהחלה לפני כחמש שנים מתקרבת לסיומה. כעת, הוא מאמין כי יצליח לשכנע את הפרקליטות שיש לסגור את התיק".

צרו איתנו קשר *5988